Kdo jsme?

proFem je nestátní nezisková organizace, která už 30 let pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí najít cestu zpět k plnohodnotnému životu beze strachu.

Naše práce se odráží jak v životě našich klientek a klientů, tak v nových zákonech, přístupu policistů, soudců a zdravotníků i podobě trestních řízení.

Pracujeme na tom, aby všichni, kteří přijdou s obětí do styku, jednali zkušeně a empaticky. Vzděláváme odbornice a odborníky v oblasti potřeb obětí a pracujeme na tom, aby jakékoliv setkání a komunikace s obětí byly citlivé a přínosné.

Naše poslání

Návrat obětí domácího a sexuálního násilí k plnohodnotnému životu.

Naše vize

Vytvoření propojené sítě odborné empatické pomoci bez předsudků, která je k dispozici všem obětem domácího a sexuálního násilí a v takové podobě, ve které ji zrovna potřebují. 

Naše mise

Zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti veřejné pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí, abychom jim zajistili nejlepší možnou kvalitu života.

Pomáháme už 30 let.

Co děláme?

Dostupná pomoc

Obětem sexuálního a domácího násilí poskytujeme právní, sociální a psychoterapeutické poradenství. Naše pobočky jsou dostupné ve čtyřech městech České republiky. v lednu 2024 jsme otevřeli první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku PORT.

Lobbování

Díky našim dlouholetým zkušenostem umíme pojmenovat nedostatky v systému. S našimi podněty aktivně oslovujeme zákonodárce a usilujeme o změnu legislativy. Nezastavíme se, dokud nevznikne bezpečné prostředí, v němž se obětem dostane spravedlnosti.

Informace a vzdělávání

Boříme mýty a společenské předsudky formou osvětových kampaní. Provádíme odborné výzkumy a analýzy. Školíme ty, kteří jsou s obětí násilí v kontaktu mezi prvními: policii, soudy, lékaře a další odbornice a odborníky.

Měníme pochybovačnou otázku Opravdu se to stalo? na jasné ujištění Věříme vám.

Proč je naše práce zapotřebí?

Ve všech oblastech, které ovlivňují bezpečný život žen a dívek, zatím převládají nebezpečné stereotypy: doma, ve škole, při prvním setkání na policii, u lékaře, u soudu, v politice či v médiích. Žijeme ve společnosti, ve které si oběť sexuálního či domácího násilí musí své trauma obhájit. Ve společnosti, která se více zabývá tím, co se stalo, než tím, jak se oběť cítí a co zrovna potřebuje. 

Stereotypní představy o tom, jak vypadá znásilnění, jak by měla oběť působit, vypadat nebo reagovat v daný moment, se promítají do přístupu ze strany odborníků a veřejnosti. Otázky typu "Co jste měla na sobě?" a "Proč jste od něj teda neodešla?" přenáší vinu na oběť a ne na toho, kdo čin spáchal. Tento postoj a jednání často odrazují ty, kteří znásilnění zažili, od sdílení či řešení svého traumatu.

V proFemu postupně a cílevědomě měníme tento postoj veřejných institucí, služeb i společnosti. Měníme jejich přístup k obětem a proces, kterému jsou podrobovány. Měníme pochybovačnou otázku "Opravdu se to stalo?"" na jasné ujištění "Věříme vám."

Multidisciplinární tým odbornic a úžasní partneři.

Kdo se podílí na změně?

Náš tým

Jádro proFem tvoří náš multidisciplinární tým odbornic - od expertek, které poskytují přímou péči, a pracovnic v back office, vedení či administrativě až po projektové manažerky a odbornice na lobby, osvětu a propojování s dalšími neziskovými organizacemi.

Každá z nás přispívá k naplnění naší vize – pomáhat obětem domácího a sexuálního násilí na cestě zpět k plnohodnotnému životu. Naše společná práce a odhodlání nám umožňují tvořit reálnou změnu v životech těch, kdo naši pomoc potřebují.

Naši partneři

K vytvoření propojené sítě pomoci je potřeba kolektivní akce. Proto se aktivně propojujeme s místními a mezinárodními aktéry, kteří nám pomáhají s uchopením problematiky domácího a sexuálního násilí a obtěžování ze všech stran.

Společné úsilí je klíčové pro realizaci systémových změn, šíření osvěty a budování komplexní sítě podpory, která obětem pomáhá v procesu uzdravení a návratu k plnohodnotnému životu.

Co nám spolupráce s partnery umožňuje?

 • posílení advokačního úsilí
 • efektivnější prosazení legislativních změn chránících práva a zájmy obětí
 • rozšíření pomoci k co nejvíce obětem
Jak spolupráce podporuje oběti?

Můžeme oslovit širší část veřejnosti a zvyšovat tak povědomí o tématech domácího a sexuálního násilí. Finanční podpora partnerů nám umožňuje financovat služby přímé péče, které obětem pomáhají s uzdravením a řešením jejich sitauce - ne všechny služby můžeme financovat z veřejných zdrojů, grantů a dotací.

Aktivity
 • Financování části služeb přímé péče jako je psychoterapie, skupiny, právní zastupování
 • Osvěta o tématu širším skupinám veřejnosti (YSL a kampaň Abuse is not love)
 • Spolupráce na tvorbě či změnách zákonů (IKEA a nový zákon o domácím násilí)
Jak spolupráce podporuje oběti?

Na univerzitách vzděláváme budoucí odborníky a odbornice z různých oborů. Informujeme je o postupech, jak řešit násilí, sdílíme s nimi své zkušenosti z praxe a zvyšujeme jejich kompetence, aby s oběťmi uměli jednat citlivě a dokázali jim pomoci. Skrze workshopy na školách vzděláváme mladé lidi v rozpoznávání a prevenci násilí. Tato kombinace teoretického vzdělávání a praktických aktivit přispívá k vytváření informované a citlivé společnosti, což je klíčové pro podporu obětí a jejich bezpečí.

Aktivity
 • Semináře pro studenty právních oborů, oborů žurnalistiky, aj.
 • Spolulektorovali jsme kurz Násilí v blízkých vztazích na Univerzitě Karlově
 • Na základních a středních školách pořádáme workshopy, které pomáhají s osvětou a prevencí násilí.
Jak spolupráce podporuje oběti?

V rámci této spolupráce informujeme a školíme odborníky o potřebách obětí sexuálního násilí, jak citlivě postupovat při řešení jejich situace a o možnostech pomoci. Předáváme osvědčené postupy a techniky, díky nimž je jejich pomoc obětem efektivnější a citlivější.

Aktivity
 • S policií máme uzavřená memoranda o spolupráci
 • Pravidelná setkávání interdisciplinárních týmů
 • Školení o citlivém jednání s obětí pro pracovníky policie a nemocnic
Jak spolupráce podporuje oběti?

Kontakt s dalšími organizacemi napříč Evropou nám umožňuje sdílet zkušenosti ze své praxe a inspirovat se osvědčenými postupy, technikami a aktivitami ostatních. Díky tomu nejsme na vše sami a můžeme svou pomoc obětem neustále zdokonalovat.

Aktivity
 • WAVE pořádá pravidelná setkání pracovních skupin, konference aj., kterými proFem podporuje a posiluje odborné know-how
 • proFem předává zkušenosti a know-how během WAVE setkání dalším členským organizacím
 • Propojujeme se s zahraničními organizacemi v rámci aktuálních projektů
Jak spolupráce podporuje oběti?

Zkušenosti z přímé praxe s oběťmi a data z výzkumů přenášíme do tvorby zákonů a strategických dokumentů. Tímto pomáháme zlepšovat efektivitu, dostupnost a kvalitu pomoci a předcházet násilí.

Aktivity
 • Účast na setkáních Výboru a v pracovní skupině pro sexuální násilí
 • Spolutvorba strategických dokumentů a doporučení konkrétním orgánům (např. ministerstvům)
Jak spolupráce podporuje oběti?

Propojení s výzkumnými agenturami nám pomáhá získávat a využívat ověřená data při lobby a změně přístupu k obětem tak, aby obdržely co nejlepší a nejefektivnější pomoc. Konkrétní data z výzkumů také přispívají k osvětě společnosti a změně jejich postojů k obětem.

Aktivity
 • S RECEGE a MindBridge spolupracujeme na výzkumech různých druhů
 • S RECEGE jsme prozkoumávali možnosti inkluzivního jazyka, který pomůže tomu, aby se žádná oběť necítila vyčleněná či vyloučená
Jak spolupráce podporuje oběti?

Různorodost zapojených organizací umožňuje sdílet širokou škálu osvědčených přístupů a znalostí, díky kterým pak mohou lépe reagovat na specifické požadavky klientů a klientek, zvyšovat přínos služeb a efektivněji lobbovat.

Aktivity
 • Vznik a setkávání Platformy pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím
 • Společné projekty a kampaně
 • Společné lobbování/advokacie
Jak spolupráce podporuje oběti?

Kraje a městské části jsou našimi důležitými partnery při prosazování změn na úrovni lokálních politik. Společně pracujeme na tom, aby všechny oběti získaly kvalitní, citlivou a účinnou pomoc bez ohledu na to, v jakém kraji či městě se nachází.

Aktivity
 • Vytváření „Standardů kvality specializovaných služeb“ - jakákoliv služba pracující s oběťmi domácího a sexuálního násilí se musí řídit jednotnými zásadami
 • S kraji podepisujeme memoranda o spolupráci, která zahrnují postupné naplnění těchto Standardů (memorandum s námi podepsal Středočeský a Jihomoravský kraj a Hl.m Praha ).

Zajímá vás něco k činnosti proFemu? Hledáte podklady pro media?

Etický kodex proFem

Při práci s našimi klientkami a klienty se řídíme klíčovými principy lidských práv, lidské důstojnosti, svobody a rovnosti. Tyto principy se odráží také ve fungování uvnitř organizace a v naší interní spolupráci.

Etický Kodex proFem shrnuje zásady chování a jednání všech pracovnic a pracovníků proFem o.p.s., ať už jde o zaměstnankyně a zaměstnance na plný či částečný úvazek nebo externí spolupracovnice a spolupracovníky (např. dobrovolnice a dobrovolníky, praktikanty a praktikantky, stážistky a stážisty).

Porušení kodexu?

Porušení Kodexu je možné nahlásit přes tento formulář.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow