Spravedlnost a bezpečí pro oběti: advokacie proFem

Lobbistické úsilí proFem je klíčovou součástí boje za vytvoření společnosti, která respektuje, chrání a podporuje oběti domácího a sexuálního násilí ve všech krocích jejich cesty k zotavení.

Aktivně se zapojujeme do tvorby a změn zákonů, které pomáhají ke vzniku systému efektivně reagujícího na potřeby obětí. Tak, aby se jim dostalo dostupné, citlivé a komplexní pomoci oproštěné od škodlivých předsudků a stereotypů.

Zkušenosti z přímé péče a poznatky z výzkumů přetváříme v praktická doporučení a návrhy konkrétních opatření pro vládní skupiny a strategické dokumenty, jako je Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Tímto způsobem pomáháme vytvářet efektivní legislativní návrhy, které přispívají k silnější ochraně a podpoře obětí.

Co už jsme zvládli prosadit?

Shrnutí: Zákon ukotví jednotnou definici domácího násilí. Zlepší a rozšíří současnou právní ochranu a podporu obětí domácího a partnerského násilí, které jsou nedostačující. Zákon je aktuálně ve fázi návrhu.

Role proFem: Zákon jsme vytvořili a momentálně pracujeme na jeho prosazení v rámci činnosti Koalice NeNa, spolu se společností IKEA.

Dopad: Lepší ochrana obětí a dětí, prodloužení vykázání pachatele nebo zabavení zbraní pachatele v případě vykázání.

Více najdete zde: probezpecnydomov.cz

Shrnutí: Standardy definují minimální pravidla a zásady pro poskytování kvalitní, citlivé a efektivní pomoci obětem násilí, která odpovídá jejich potřebám.

Role proFem: Ve spolupráci s dalšími organizacemi (zejména v rámci našeho působení v  pracovní skupině pod Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách) jsme pracovali na tvorbě a implementaci těchto standardů. Standardy jsou také součástí memorand o naší spolupráci se Středočeským a Jihomoravským krajem a hl.m. Prahou, k čemuž významně pomohla podpora firmy IKEA.

Dopad: Všechny oběti násilí obdrží konzistentní a kvalitní péči bez ohledu na to, jakou organizaci pracující s tímto tématem kontaktují

Shrnutí: Definice nyní zahrnuje oběti trestného činu znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí mezi zvlášť zranitelné oběti.

Role proFem: Tuto změnu jsme navrhli a podpořili její prosazení ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Dopad: Rozšíření definice zajišťuje obětem nová práva, citlivější zacházení a nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem, typicky advokátem, zdarma.

Shrnutí: Zvrácení změn navrhovaných Ministerstvem Spravedlnosti, které by mohly významně ztížit situaci obětí (např. zvýšení poplatku za sporný rozvod).

Role proFem: Podíleli jsme se na připomínkování návrhu a jednáních s Ministerstvem Spravedlnosti.

Dopad: Upuštění od navrhovaných změn zabránilo novým potenciálním bariérám, zejména zvýšení soudních poplatků, které by penalizovaly oběti už v tak náročné finanční situaci. Zamezili jsme tak zhoršení právního postavení obětí.

Shrnutí: Zákon přelomově přinesl možnost vykázat agresora z domácnosti, zakázat mu vstup do ní a oběť kontaktovat.

Role proFem: Aktivně jsme podíleli na zavedení tohoto opatření do českého trestního práva.

Dopad: Posílení práv a ochrany obětí, poskytnutí bezpečnějšího prostředí

Shrnutí: Uzákonění a začlenění domácího násilí v českém trestním právu (týrání osoby žijící ve společném obydlí), kde tento pojem předtím neexistoval.

Role proFem: Přes 10 let jsme se podíleli na legislativním a politickém lobbingu, osvětě a mediálních kampaních vedoucích k právnímu uznání domácího násilí jako trestného činu.

Dopad: Zákonná definice domácího násilí umožnila vyšetřování, stíhání a trestání pachatelů.

Pomáháme už 30 let

Přispějte ke vzniku spravedlivějšího právního systému a pomozte nám tvořit trvalé a smysluplné změny

Vaše finanční pomoc nám umožňuje rychle a efektivně lobbovat za klíčové novelizace zákonů. Podporujete tak naše úsilí snižovat riziko schválení zákonů, které by mohly obětem škodit.

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow