Co je domácí násilí

Domácí násilí je dlouhodobé a opakované fyzické, psychické, ekonomické, sociální i sexuální týrání, které se odehrává mezi členy rodiny, stávajícími i bývalými partnery nebo manžely, a taky mezi osobami, které žijí ve společné domácnosti, bez ohledu na vztah mezi nimi.

Zahrnuje i špatné zacházení s dětmi a seniory.

V České republice zažije domácí násilí každá 3. žena a každý 9. muž

Jaké jsou znaky domácího násilí?

 • Mezi obětí a násilníkem je blízký vztah (partnerský, příbuzenský, apod.)
 • Domácí násilí je jednostranné: násilná a ohrožená osoba nemění své role
 • Je těžko prokazatelné: některé jeho formy nezanechávají fyzické stopy
 • Je opakované a dlouhodobé
 • Útoky se ve většině případů stupňují, od ponižování až po činy ohrožující zdraví a život
 • Obvykle se odehrává v soukromí, ale k napadení může dojít také na veřejnosti

Co není domácí násilí?

Situace, kdy konflikt přichází z obou stran a dochází ke vzájemnému napadání, rvačkám a jednorázovým hádkám.

V období podzimní covidové pandemie si o pomoc řeklo o 50 % obětí domácího násilí více než v roce 2019.

V jádru domácího násilí leží touha po moci a kontrole

Násilný vztah je nekonečným cyklem zastrašování a manipulace, ve kterém se střídají fáze napětí, násilí a klidu. Násilník udržuje oběť pod kontrolou tím, že v ní vyvolává strach a nejrůznějšími způsoby ji emočně manipuluje.

Teror a útoky zpravidla střídá fáze klidu s projevy lásky a lítosti, které oběť udržují ve vztahu. Kdyby se partner choval pouze agresivně, bylo by pro oběť snazší ho opustit a neomlouvat jeho chování tím, že má i své „dobré stránky“.

Co se odehrává v mysli oběti?

Určitě se změní

Fáze klidu přináší projevy lásky a lítosti ze strany násilníka. To v oběti probouzí falešnou naději na to, že bude lépe.

Vlastně je to moje vina

Násilník přesvědčuje oběť, že útok vyprovokovala a je za něj zodpovědná. Oběť mu postupně začíná věřit.

A co když ho/ji zase naštvu

Oběť nikdy neví, kdy se fáze klidu začne obracet ve fázi násilí, takže žije v neustálém napětí.

Fázi klidu střídá fáze napětí.

Oběť vycítí, že se opět schyluje k násilí a snaží se ho odvrátit: podmaňuje se požadavkům partnera, vychází mu vstříc, ponižuje se. 

Ale násilník po čase opět potřebuje pocítit moc a kontrolu nad obětí, takže se záminkou pro útok může stát cokoliv – způsob chování, úsměv nebo neuklizený předmět.

Proto zkrátka není možné fázi násilí zvrátit nebo jí předejít.

Po útoku je oběť oslabená a často neví, kudy dál. Partner jí opět dopřává fázi klidu.

K omluvám většinou přidává i přesvědčivé vysvětlení, proč k násilí došlo: obviní z něj oběť, stres v práci, chování dětí apod. Koloběh se tak neustále opakuje a oběť žije v permanentním strachu z toho, kdy se klid a projevy lásky opět změní v bolest a teror.

Všechny 3 fáze (napětí, násilí, klid) na sebe plynule navazují a je možné si je představit jako zužující se spirálu, ve které se čas mezi jednotlivými fázemi postupně zkracuje. Při dlouholetém násilí často vypadne fáze klidu a střídá se pouze napětí a násilí.

Fáze domácího násilí

Jak může domácí násilí vypadat?

Domácí násilí není pouze fyzické či psychické. Oběti většinou zažívají kombinaci těchto projevů:

Fyzické násilí

 • Bití, zraňování, opařování, pálení
 • Nucení ke konzumaci drog
 • Vytrhávání či ostříhání vlasů
 • Strčení ze schodů či z jedoucího auta, podkopávání nohou
 • Nucení k několikahodinové fyzické práci
 • Omezování v pohybu (zamykání, přivazování)

Psychické násilí

 • Ponižování a snižování hodnoty oběti
 • Vyhrožování
 • Neustálá kontrola a vyslýchání
 • Vyvolávání pochybností o psychickém zdraví oběti (záměrné matení, schovávání věcí apod.)

Ekonomické násilí

 • Omezování přístupu k financím
 • Zakazování nákupů bez vědomí násilníka
 • Bránění snaze získat práci
 • Záměrné zadlužování a vykořisťování oběti (pachatel se nechává záměrně živit)
 • Nucení k podpisu smluv, faktur či jiných dokladů

Sociální násilí

 • Zamezování nebo omezování kontaktu s přáteli a rodinou
 • Nepouštění z bytu či domu

Sexuální násilí

 • Nucení k sexu proti vůli a bez souhlasu oběti
 • Nucení k sexuálním praktikám před dětmi či dalšími lidmi
 • Nucení k potratu nebo snaha o jeho způsobení
 • Osahávání a líbání bez souhlasu oběti

Nejste si jistí? Vyslechneme vás a poradíme.

Uvedená data se týkají pouze České republiky.

Nejčastější následky domácího násilí

Fyzické následky:

Pohmožděniny, popáleniny, tržné rány a řezné rány i zlomeniny kostí nebo vážnější zranění vedoucí k invaliditě, riziko nechtěného těhotenství.

Psychické následky:

Deprese, úzkostné a stresové poruchy, posttraumatická stresová porucha, poruchy příjmu potravy, nízké sebevědomí, sebepoškozování a pokusy o sebevraždu.

Ekonomické a existenční následky:

Oběť čelí chudobě skrze výdaje na zdravotní péči, nouzová ubytování a právní služby. Když živí rodinu a nemá na to, je často nucena vzít si půjčku. Pokud ji partner navíc zadluží, splácí také jeho dluhy. Bez dostupných podpůrných služeb se může ocitnout před rozhodnutím, zda čelit bezdomovectví, nebo zůstat v domácnosti s násilníkem.

Dopad na děti:

Děti považujeme za oběti násilí nejen tehdy, kdy je násilí pácháno přímo na nich, ale také když jsou svědky násilí. Vyrůstání v rodině, ve které dochází k domácímu násilí, má dopady na psychický vývoj dětí:

 • v oblasti emocionální: náladovost, plačtivost, výbuchy vzteku
 • v oblasti kognitivní: poruchy pozornosti, soustředění

Dopady se projevují také na konkrétním chování: dítě je zamlklé, snaží se nepřitahovat pozornost nebo naopak neobvykle zlobí.

Děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí, mohou přebírat tyto vzorce chování a považovat násilí za něco běžného a akceptovatelného. V dospělosti je pak vyšší riziko, že podobné vzorce budou zažívat i ve svých blízkých vztazích.

Děti si následky přenášejí i do svých budoucích vztahů.

Máte strach ze člena rodiny nebo příbuzného?

Navenek se váš partner, blízký nebo člen rodiny nemusí chovat tak, jak se chová za zavřenými dveřmi. Co můžete udělat pro své bezpečí?

Obraťte se na odborníky a řekněte si o radu 

608 222 277

po-pá 9-15

Anonymně, online

st 18-21, pá 9-12

Další nápomocné instituce

domacinasili.cz/dalsi-mista-pomoci 

Zůstáváte i nadále v domácnosti s násilníkem?

Ať už máte jakékoliv důvody, vytvořte si co nejdříve plán pro případ akutního ohrožení. Jeho kompletní znění najdete v naší brožuře, včetně všech důležitých čísel, kam volat v případě potřeby.

Co v plánu nesmí chybět:

 • Sepište si telefonní čísla podpůrných organizací a lidí, na které se můžete v případě nouze obrátit. Seznam mějte vždy u sebe pro případ, že vám agresor zabaví telefon.
 • V kabelce či tašce mějte vždy připravené doklady, klíče, mobil a hotovost.
 • Vytvořte si tašku první pomoci s hygienickými potřebami, náhradním oblečením, náhradními klíči od bytu/auta/práce a úředně ověřenými kopiemi důležitých dokumentů. Tašku si uložte u někoho, komu důvěřujete.
 • Promyslete si místa, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít (rodina, přátelé, azylový dům…).
 • Sbírejte důkazy o násilí, jako jsou lékařské zprávy a fotografie vašich zranění či roztrhaného oblečení, rozházených a zničených věcí atp.
 • Promyslete si únikovou cestu z domu a při kritických situacích nezůstávejte s partnerem v prostorách bez možností úniku.

Co dělat, když přijde fyzické napadení?

Kompletní postup, jak se zachovat, najdete v naší brožuře.

Jaké jsou moje právní možnosti?

V případech domácího násilí se nabízí řada právních kroků, které je možné zvolit. Pokud byste se pro některý z nich rozhodl/a, jsme vám k dispozici a procesem vás můžeme provést.

Brožura Vaše právo

Stáhněte si brožuru

V případě jakéhokoli útoku od člena domácnosti máte vždy možnost volat policii. Jakmile dorazí, musí zjistit závažnost situace. Pokud ji vyhodnotí jako nebezpečnou, může násilníka ze společné domácnosti takzvaně vykázat. Ten se pak po dobu 10 dnů nesmí pohybovat v okolí vašeho bytu nebo domu, vstupovat do něj nebo vás (případně vaše děti) kontaktovat. Nehraje přitom roli, komu byt či dům patří. Tento zákaz je možné prodloužit ještě o jeden měsíc podáním návrhu k soudu (tzv. předběžné opatření), případně až na celkem šest měsíců.

Násilníka můžete z domácnosti dostat i bez zásahu policie. Můžete rovnou podat k soudu návrh, aby násilný partner po dobu jednoho měsíce nemohl vstoupit do společného bytu či domu a kontaktovat vás. O tomto takzvaném předběžném opatření soud rozhodne do 48 hodin. Zákaz je pak možné dále prodloužit, maximálně na celkem šest měsíců.

Pokud ve vztahu probíhá domácí násilí, možným řešením je požádat soud o rozhodnutí o péči o děti a rozvodu manželství. Dětmi se soud bude vždy zabývat na prvním místě. Rozhoduje vždy v zájmu dítěte, tedy s ohledem na to, jaké nastavení je pro něj nejlepší. Může ho svěřit do výlučné péče jednoho z rodičů (s nastaveným režimem kontaktu druhého rodiče) nebo do střídavé péče obou. Zároveň rozhodne i o výši výživného, kterým jeden rodič přispívá druhému na potřeby dítěte.

Pokud se stanete obětí domácího násilí, máte právo, aby se jednáním násilné osoby zabývala policie. Můžete tedy podat trestní oznámení. Tím celý proces policejního vyšetřování začne a může skončit až před soudem.

Trestní oznámení doporučujeme podat písemně na příslušné státní zastupitelství. Stačí do něj popsat, co přesně se stalo nebo k čemu dále dochází. Vyhodnocení činu i shromažďování důkazů je pak úkolem policie. Jako oběť domácího násilí máte řadu práv, zejména právo na bezplatné zastoupení advokátem, právo mít s sebou během celého procesu doprovod jako psychickou podporu nebo právo nesetkat se s pachatelem.

Zákony, které to řeší

 • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Pokud se na to cítíte, můžete se svěřit. Svému blízkému nebo přímo nám:

poradna@profem.cz

odpovíme do 10 dní

608 222 277

po-pá 9-15

Anonymně, online

st 18-21, pá 9-12

Věříme obětem. Nesoudíme.

Co můžete čekat od centra pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem?

Odbornou právní a sociální pomoc, kterou zajišťuje tým vystudovaných a proškolených pracovnic.

Bezplatné služby řídící se principy důvěry, nestrannosti a diskrétnosti – osobně, po telefonu i online.

Pomoc se zvládnutím krizových situací, překonáním traumat a navrácením k plnohodnotnému životu.

Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí už 30 let.

Hledáte další informace?

Svěřil se vám někdo se zážitkem domácího násilí či obtěžování a vy přemýšlíte, jak se zachovat?

Odpovědi a doporučení

Brožury nejen pro oběti sexuálního násilí ke stažení zdarma najdete

Publikace

© 1994-2024 proFem | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow