Kdo jsme

Posláním naší nevládní neziskové organizace je odstranit násilí nejen na ženách a zajistit všem lidem práva uvedená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Mezi naše priority patří pomoc obětem domácího, sexuálního či jiného násilí formou odborného právního a sociálního poradenství a prevence násilí nejen na ženách prostřednictvím vzdělávání, osvětových akcí, politického a legislativního lobbyingu. Naše činnost vychází z principů lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, z přesvědčení našich zaměstnanců a dobrovolníků a z důvěry jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Jsme nevládní nezisková organizace hájící práva osob ohrožených domácím a sexuálním násilí v České republice od roku 1994. Naše činnost vychází z principů lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, které jsou našimi základními hodnotami. Jsme přesvědčeni, že lidé kdekoliv na světě, bez rozdílu společenského postavení, finančního zázemí, vyznání či barvy pleti mají právo svobodně rozhodovat o svých životech. Proto je naším posláním odstranit násilí nejen na ženách a  zajistit všem lidem práva uvedená ve Všeobecné deklaraci lidských práv.  

Mezi naše priority patří pomoc obětem domácího, sexuálního či jiného násilí formou odborného právního a sociálního poradenství. Prostřednictvím cílené právní pomoci umožňujeme našim klientkám a klientům efektivně hájit svá práva v situacích spojených s domácím a sexuálním násilím, lépe se orientovat ve všech fázích případného soudního řízení a samostatně zvládat a vyřešit krizové situace s ním spojené. Nabízíme také sociální a psychosociální poradenství, postavené na vzájemném respektu a pochopení. Konkrétní sociální práce umožňuje obětem násilí překonat prožitá traumata, zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení a napomáhá jim znovu žít důstojný a plnohodnotný život.  Podporu poskytujeme nejen osobám ohroženým násilím a pronásledováním, ale i jejich blízkým a to prostřednictvím telefonní linky právní pomoci, chatového a emailového poradenství a prostřednictvím osobních konzultací v našich intervenčních centrech. Veškeré naše služby jsou bezplatné a řídí se principy důvěry, nestrannosti, diskrétnosti a nezávislosti.

Aktivně se podílíme na prevenci násilí nejen na ženách. V této souvislosti organizujeme workshopy pro studenty středních i vysokých škol a pořádáme přednášky, konference a kulaté stoly pro laickou i odbornou veřejnost. Zveřejňujeme také odborné studie a publikujeme tematické příručky, případové studie a informační dokumenty. Prostřednictvím našich internetových stránek a sociálních sítí přinášíme do veřejného prostoru nová a zapomenutá témata a udržujeme tak všeobecné povědomí o problematice domácího a sexuálního násilí. Sdílíme také svědectví lidí, se kterými pracujeme a přispíváme k tomu, aby hlas neviditelných obětí násilí byl slyšet.

Usilujeme o informovanou, otevřenou a angažovanou společnost, která nezavírá oči před domácím a sexuálním násilím v České republice i v zahraničí. Proto spolupracujeme s veřejnými médii, jejichž prostřednictvím upozorňujeme na  společenský přesah domácího a sexuálního násilí v České republice a na ekonomické i sociální dopady genderové nerovnosti. Zároveň vytváříme platformy, které přispívají k navázání dialogu mezi všemi, kterým situace obětí násilí v České republice není lhostejná. Cílem našich osvětových, benefičních a kulturních akcí pořádaných například k Mezinárodnímu dni žen (8. března) nebo Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25. listopadu) je vytvářet synergie v rámci celého spektra aktérů podílejících se na odstranění domácího a sexuálního násilí.

Zaměřujeme se také na politický a legislativní lobbying. V rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispíváme k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí. Prosazujeme také konkrétní legislativní změny v oblastech domácího násilí a rovných příležitostí žen a mužů. Již v roce 1995 jsme podali první návrh novely trestního zákona týkající se rozšíření § 215 trestního zákona „Týrání osoby svěřené“ o osoby blízké. V roce 2002  jsme navrhli legislativně zakotvit pojem domácí násilí do trestního práva formou nového odstavce § 89 trestního zákona a stáli jsme za návrhem skutkové podstaty nového trestního činu domácího násilí. Dále jsme připomínkovali návrh povinné střídavé péče, zákon o obětech trestných činů a novelu zákona o rodině. Prostřednictvím našich veřejných výzev směřovaných ke členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České Republiky udržujeme téma domácího a sexuálního násilí v konstantním politickém povědomí.

Naše činnost vychází z přesvědčení, osobních iniciativ a aktivit našich zaměstnanců a dobrovolníků a z důvěry a podpory jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí. Spolupracujeme také s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, se kterými sdílíme stejnou vizi a hodnoty. Jsme součástí České ženské lobby, Evropské ženské lobby a evropské sítě WAVE. Společně s našimi partnery v České republice  i v zahraničí zodpovědně budujeme respekt k obětem domácího a sexuálního násilí a pozitivně měníme situaci žen v České republice.