Kdo jsme | Profem

Kdo jsme

V proFem usilujeme o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Chceme společnost vnímavější k tématu násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy. Usilujeme o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. 

Naše hodnoty a Etický kodex

Vycházíme z principů lidských práv a základních svobod, zejména lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, a principu nezávislosti organizace. Tyto principy jsou pro nás klíčové při práci s klientkami a klienty našich služeb, při kontaktu s kolegy a kolegyněmi i při budování organizace jako celku.

Etický kodex je dokument upravující minimální zásady a standardy chování a jednání všech pracovnic a pracovníků proFem o.p.s. Tedy zaměstnankyň a zaměstnanců na plný i částečný úvazek, externích spolupracovnic a spolupracovníků, jakož i dobrovolnic a dobrovolníků, praktikantek, praktikantů, stážistek a stážistů.

Kodex byl schválen většinovým počtem hlasů všech zaměstnankyň a zaměstnanců proFem, a to dne 28.11.2022 a je účinný od 29.11.2022.

Porušení Kodexu je možné nahlásit přes tento formulář.

Co děláme

Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílíme se na prevencizvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí: pořádáme akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváme poradenské a informační publikace. Zaměřujeme se na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispíváme k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.

Víc o našich dlouhodobých plánech si můžete přečíst ve Strategickém plánu 2023-2025.

Spolupráce

Spolupracujeme také s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, se kterými sdílíme stejnou vizi a hodnoty. Jsme součástí Koalice NeNa a evropské sítě WAVE (Women Against Violence Europe). Společně s našimi partnery v České republice i v zahraničí zodpovědně budujeme respekt k obětem domácího a sexuálního násilí a pozitivně měníme situaci žen v České republice. 

gallery