Název Cena/ks Počet
Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví 10,- Kč ks
Domácí násilí z pohledu žen a dětí 249,- Kč ks

Způsob platby a převzetí:


Adresa dodání a kontaktní údaje:

Název organizace
Jméno a příjmení  
Ulice
PSČ
Město
Telefon  
E-mail  
DIČ
Poznámka

Tučně označená pole jsou povinná.


Domácí násilí z pohledu žen a dětí

Domácí násilí z pohledu žen a dětí

Jiřina Voňková, Ivana Spoustová: Domácí násilí z pohledu žen a dětí. Právní stav k 1.1.2016

Publikace nabízí ucelený pohled na problematiku domácího násilí z pohledu kriminologie, viktimologie, psychologie, pediatrie, soukromého i veřejného práva. Kniha je rozdělená do tří částí.  

První část knížky předkládá v prvních kapitolách teoretická východiska a osvětluje problematiku domácího násilí z pohledu kriminologie, viktimologie a psychotraumatologie. Autorky uvádějí nejen systematický přehled už známých poznatků, ale napomáhají při pochopení mnoha otázek, které se často objevují v souvislosti s domácím násilím, akcentují mimořádně závažný problém dětí přítomných domácímu násilí a jeho důsledky. Konstatují změny v pohledu na tento sociálně - patologický jev, kterým nejsou zasaženy pouze ženy a děti, ale v určité míře i muži. Poukazují na nutnost věnovat pozornost obětem mezigeneračního násilí, genderovému násilí uvnitř národnostních menšin a upozorňují na bariery, které omezují efektivní pomoci obětem.

Druhá část knížky – Ochrana před domácím a genderově podmíněným násilím v českém právu stručně rekapituluje vývoj institucionální ochrany osob ohrožených domácím násilím od roku 2000, od zrodu iniciativ usilujících o nový postoj společnosti k domácímu násilí, dosažené legislativní mezníky počínaje trestním postihem pachatelů (2004),  k zákonu o ochraně před domácím násilím (2007),   trestnímu zákoníku (2010),novému občanskému zákoníku  až po zákon o obětech trestných činů (2014)

Ochrana před domácím násilím v soukromém právu, se v několika podkapitolách zabývá ochranou před domácím násilím v novém občanském zákoníku,úpravou vztahů mezi rodiči a dětmi, otázkou předběžných opatření v situacích domácího násilí a vybranými instituty rodinného práva. Čtenáři z řad právníků ocení, že kapitoly neobsahují jen pouhou deskripcí příslušných ustanovení, ale podávají i popis jejich aplikace do praxe.

Ochrana před domácím a genderově podmíněným násilím v trestním právu, seznamuje čtenáře nejen s vybranými násilnými trestnými činy, ale věnuje pozornost i reakci obětí na trestné činy a průběhu trestního řízení. Pozornost je věnována i institutům zákona o obětech trestných činů. Sociální pomoc v intervenčních centrech organicky doplňuje druhou část publikace a informuje o opatřeních sociálního charakteru.

Třetí část publikace doplňuje předchozí kapitoly stručnými statistickými údaji o domácím a jiném genderově podmíněném násilí, o ekonomických dopadech domácího násilí, o možnostech a mezích jeho  prevence.Připomíná postavení nevládních organizací, oceňuje jejich angažovanost, která zaplňuje bílá místa tam, kam státní intervence nedosahuje.

Závěry a doporučení vyplývající ze studie směřují jednak  k současné vládní administrativě, jednak jsou formulovány návrhy de lege ferenda  v oblasti práva občanského, trestního, v oblasti pomoci obětem trestných činů a v oblasti zákona o přestupcích. Práce shrnuje pozitivní právní úpravu na úseku domácího násilí, hodnotí dosavadní aktivity státních i nestátních subjektů na poli prevence před domácím a genderově podmíněným násilím a tam, kde shledává mezery, navrhuje opatření, která by vedla k laskavějšímu přístupu k jeho obětem a jejich ochraně.

Poštovné a balné činí (je třeba přičíst k ceně):

1 ks - 40,- Kč
2 až 4 ks - 75,- Kč
5 ks a více - 80,- Kč

Počet stran: 253    ISBN: 978-80-90 4564-5-7

 

Objednat

Kupte si knihu Domácí násilí z pohledu žen a dětí v jednom z internetových knihupectví! Knihu nyní můžete objednat také na https://www.kosmas.cz/ nebo na https://www.bux.cz/ !