Partnerské násilí mladých | proFem

Partnerské násilí dospívajících a mladých

S násilím v partnerských vztazích se setkávají také mladí a dospívající. Co to partnerské násilí dospívajících a mladých, v angličtině teen dating violence, vlastně je, čím se odlišuje od partnerského násilí dospělých osob a jaké jsou jeho důsledky?

Co je to partnerské násilí dospívajících a mladých?

Stejně jako u tématu domácího či partnerského násilí, též v případě partnerského násilí mladých se u různých autorů či autorek setkáváme s odlišnými definicemi, různí se také samotné pojmenování tohoto jevu.

Partnerské násilí dospívajících a mladých definujeme jako opakované projevy fyzického, sexuálního, psychického či sociálního násilí, které se odehrávají osobně nebo v online prostoru, kdy násilná osoba nad druhou osobou využívá kontrolu, moc a vysokou emoční intenzitu prvních partnerských vztahů, a to bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci jednoho či obou partnerů.

V zahraniční literatuře jsou používány názvy jako „relationship violence“, „date fighting“, „teen dating violence“ nebo „intimate partner violence“. V anglické verzi se přikláníme k pojmenování „teen dating violence“, neboť dle našeho názoru ze všech používaných pojmů nejlépe vystihuje povahu fenoménu, který se týká mladých a dospívajících (teens) a jejich prvních vztahů, schůzek či randění (dating).

Pro srovnání uvádíme také definici Centers for Disease Control and Prevention: „partnerské násilí dospívajících a mladých je fyzická, sexuální, psychologická nebo emoční agrese ve vztahu nebo při randění, zahrnující také stalking. Může se projevovat jak osobně tak elektronicky, mezi současnými i bývalými partnery.[2]

Z výzkumu, který jsme realizovali v roce 2018 vyplývá:

 

Jaká jsou specifika partnerského násilí dospívajících oproti násilí ve vztazích dospělých?

Zkoumat téma partnerského násilí dospívajících a mladých odděleně od tématu partnerského násilí osob dospělých je důležité zejména s ohledem na odlišnost povahy obou jevů, která souvisí s obvykle odlišnou dynamikou vztahů mladých a vztahů dospělých.

Partnerské násilí dospívajících a mladých se také může lišit přítomností odlišných mechanismů kontroly, zejména za využití sociálních médií, než jak tomu je při násilí ve vztazích dospělých. Vnímání typu a charakteru vztahu samotnými dospívajícími a mladými může ovlivňovat to, jak následně vnímají násilí v takovémto vztahu, nebo zda si ho jsou vůbec vědomi.

Jednou z odlišností vztahů dospívajících je nižší výskyt prvků tradičně spojených s větší mužskou mocí, jež jsou spíše přítomny ve vztazích dospělých. Dospívající dívky obvykle nejsou závislé na svých partnerech finančně a obvykle nemají děti, o které by musely pečovat a chránit je.

Dalším faktorem, který ovlivňuje povahu násilí ve vztazích dospívajících a mladých a zároveň je rizikovým faktorem, je malá nebo žádná zkušenost dospívajících se vztahy jako takovými a tedy i menší zkušenost s komunikací, řešením problémů, konfliktních situací či vyjednáváním v rámci vztahu. Tato nezkušenost pak může vést k používání nevhodných strategií vyrovnávání se se stresovými situacemi, a to včetně verbální a fyzické agresivity.

Dynamika vztahů dospívajících se často odehrává velmi veřejným způsobem, protože dospívající tráví velkou část svého času ve škole nebo ve skupině přátel. Proto je dalším významným faktorem ovlivňujícím názory a postoje dospívajících a mladých, a tedy i názory a postoje týkající se vztahového násilí, vzájemný vliv vrstevníků (peers), který je v průběhu dospívání až dvakrát vyšší, než v jiných obdobích života.

Partnerské násilí mladých je závažným problémem hlavně tím, že mladí lidé nemají znalosti o tom, kam se v případě ohrožení obrátit o pomoc a zároveň není možný výskyt násilí v takovýchto vztazích vnímáno rodiči, učiteli, případně jinými pracovníky s mládeží jako existující téma, nebo obecně vztahy dospívajících a mladých jako takové jsou rodiči a učiteli podceňovány a není jim přikládán dostatečný význam. Ve vyhledání pomoci nebo podpory mohou dospívajícím a mladým bránit také přítomnost drog nebo alkoholu, při některé z násilných situací, neboť se obávají trestu za zneužívání návykových látek, i když ještě nejsou zletilí, v případě drog pak i pokud zletilí jsou.

  

Jaké jsou druhy násilí?

Stejně jako partnerské násilí dospělých osob, nabývá též partnerské násilí dospívajících a mladých různých forem:

  • fyzické násilí (strkání, fackování, tahání za vlasy, smýkání, házení předmětů, znehybňování oběti atd.);
  • psychické násilí (slovní týrání, ponižování, zesměšňování, permanentní kontrola, výslechy, vyhrožování atd.);
  • sexuální násilí (všechny intimní kontakty, které jsou na oběti vynucovány proti její vůli)
  • kybernásilí (online násilí nebo násilí v kyberprostoru, sledování polohy oběti prostřednictvím aplikací, fotomontáže se sexuálním kontextem, porn-revenge, zasílání nevyžádaných erotických fotografií atd.);
  • sociální násilí (zamezení kontaktu s rodinou či přáteli, zákaz využívání komunikačních prostředků, sociální izolace atd.)  

 

Jaká je dynamika partnerského násilí?

Výše popsané formy násilí se obvykle neobjevují v násilném vztahu jako oddělené incidenty, ale často jsou propojené a propletené. Různé publikace také jednotlivé typy násilí, kontroly nebo vyhrožování zařazují do odlišných skupin (některé publikace například odlišují emoční a verbální násilí to, které jsme my zařadili do násilí psychického, apod.). Proto je často vhodnější a přesnější o partnerském násilí hovořit ve spojitosti s komplexní dynamikou, kterou vystihuje tzv. Duluthský model moci a kontroly. Ten byl primárně vyvinut v souvislosti s partnerským násilím dospělých, byl ale také modifikován pro specifickou dynamiku partnerského násilí dospívajících a mladých.[4]


 

Zdroje:

[1] Mulford, C. & Giordano, P. C. (2008). Teen Dating Violence: A Closer Look at Adolescent Romantic Relationships. National Institute of Justice Journal 261: s. 34-40

[2] Davis, A. (2008). Interpersonal and Physical Dating Violence among Teens. V: The National Council on Crime and Delinquency Focus. [online]. [cit.24.05.2019]. Dostupné z: http://www.nccdglobal.org/sites/default/files/publication_pdf/focus-dating-violence.pdf

[3] Chromý, (2010) Kriminalita páchaná na mládeži: aktuální jevy a nová právní úprava v České republice

[4] Přeloženo do českého jazyka z: Teen pover wheel http://www.ncdsv.org/images/Teen%20P&C%20wheel%20NO%20SHADING.pdf