Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR

23.01.2013

Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR

Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí Českou republiku domácí násilí". Cílem studie je podpořit záměr vlády ČR, která si v Národním akčním plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014, mimo jiné, stanovila úkol vyhotovit analýzu k ekonomickým dopadům domácího násilí.

... Až dosud však nebyla zpracována. Domácí násilí je nedílnou součástí problematiky násilí na ženách dle deklarace v mezinárodní Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva CETS č. 210 přijatá výborem ministrů členských států Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu), včetně stále přetrvávajícího genderového podmínění uvedeného problému. Plné znění této deklarace je bez výhrad akceptováno všemi neziskovými organizacemi, které jsou sdružené v koalici Women Against Violence in Europe (WAVE). Tuto deklaraci také zcela akceptuje naše organizace, která je v koalici rovněž členkou. Tuto studii jsem pro Vás přeložili do anglického jazyka. Ke stažení je  
Naďa Růžková