Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reaguje na zahraniční zkušenosti a chce poukázat na rizika chudoby u žen, které jsou postižené domácím násilím a jejich dětí. Budou uspořádány 3 pracovní skupiny, v rámci nichž bude problém popsán a zaznamenán, a proběhne jedna závěrečná tisková konference, na které bude předloženo doporučení s návrhy řešení.

Výstupem projektu bude zanalyzování jednotlivých aspektů problému, které jsou propojené: zdraví, vzdělání, bydlení, rozvod a rozchod, psychosociální podpora a poradenství, právní pomoc. Bude vytvořen písemný materiál s doporučením pro instituce, které s tímto tématem pracují, na možné změny a prevenci tohoto problému. V průběhu projektu plánujeme přeložit vydaný komplexní materiál z Rakouska na dané téma. Tento materiál bude sloužit jako podklad a srovnávací studie pro české prostředí.

Projektem chceme reagovat na danou tíživou ekonomickou situaci u žen postižených domácím násilím a za spolupráce spolupracujících organizací předložit orgánům státní správy doporučení, jak situaci změnit, resp. jak proti chudobě u žen postižených domácím násilím efektivně zabránit. V doporučení budou jak návrhy na možnou změnu v legislativě, tak doporučení v oblasti prevence. Doporučení bude předáno Radě vlády pro rovné příležitosti, Výboru prevence proti domácímu násilí s tím, že budeme usilovat o zapracování tématu do Národního akčního plánu pro prevenci domácího násilí. Chceme také upozornit na zkušenosti rakouských kolegů v této oblasti.

Jednotlivé aktivity projektu:

1) Příprava a realizace pracovního setkání I. – III

Cílem této aktivity je získat přehled o příčinách, které vedou v souvislosti s domácím násilí k společenskému propadu žen a jejich děti do chudoby. Sledovány budou tyto oblasti:¨

  • Setkání I: Rozvod/ rozchod, bydlení
  • Setkání II: Zdraví, psychosociální a terapeutická podpora
  • Setkání III: Vzdělání a příjem, sociální podpora a poradenství.

2) Příprava a realizace konference se závěrečnou tiskovou konferencí pro novináře

Cílem této aktivity je prezentovat odborné veřejnosti výstupy a doporučení projektu. Konference se bude konat dne 25.11.2012 u příležitosti mezinárodního dne proti násilí na ženách.

3) Překlad a grafické zpracování brožury Rizika chudoby - WAVE

4) Příprava, zpracování a distribuce doporučení s návrhy řešení.

Cílem je vydat písemné doporučení určené Výboru pro prevenci domácího násilí, Ministerstvu práce a sociální věcí, Ministerstvu vnitra.

Jednotlivé aktivity jsou zcela úzce propojeny. Na počátku projektu stojí překlad materiálu WAVE, který poukazuje na problém chudoby a domácího násilí v Rakousku a představuje nástroje na řešení. Tento materiál slouží jako podklad pro pracovní setkání, které má definovat specifika v ČR. To znamená, že některé nástroje pro řešení chudoby bude možné z přeloženého materiálu čerpat a jiné bude potřeba upravit pro české podmínky (např. jiná legislativa a přístup k problematice domácího násilí a násilí na ženách). K identifikaci odlišností mají sloužit pracovní setkání. Těchto setkáních se budou aktivně účastnit odbornice/-níci, kteří s domácím násilí léta pracují.

Výstupy pracovních setkání budou prezentovány v rámci konference určené odborné veřejnosti a institucím.  Na závěr konference proběhne tisková konference, která bude informovat širokou veřejnost.Na konferenci bude prezentován doporučující materiál určený státním institucím s navrženými nástroji pro řešení problému chudoby u žen postižených domácím násilím.


proFem na konferenci v Senátu

21.05.2013
V úterý 21. 5. 2013 se konala konference na téma „Je Česká republika civilizovaná země z… | více...

Vydání studie

20.02.2013
Vydání studie „Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí“ ke dni… | více...

Tisková konference ke dni chudoby

15.10.2012
Dnes 15. 10. 2012 proběhla tisková konference k příležitosti „Mezinárodního dne za… | více...