Právní projekt AdvoCats for Women | proFem

Obcházení zákona o bezplatné právní pomoci

Naďa Gubová

22.02.2017

Obcházení zákona o bezplatné právní pomoci

Reakce právniček a právníků proFem o.p.s. na zprávu uveřejněnou dne 21.2.2017 na serveru novinky.cz dne 19.2.2017.

V neděli 19. 2. 2017 byl na portálu novinky.cz zveřejněn článek o bezplatné právní pomoci.

Návrh novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii je obcházením původního „Věcného záměru zákona o bezplatné právní pomoci“, který schválila v březnu 2016 Vláda ČR a uložila ministru spravedlnosti do 31. 10. 2016 vypracovat jeho paragrafované znění. Stěžejní myšlenkou návrhu bylo zpřístupnit právní pomoc nemajetným občanům a občankám, kteří/které se ocitli/y ve svízelné životní situaci. Jsou to především senioři a seniorky a samoživitelé a samoživitelky s nezletilými i zletilými studujícími dětmi. Prezentovaný návrh, který má projít zkráceným legislativním procesem (účinnost 1.7.2017!), je úlitbou advokátní lobby a legislativnímu plánu vlády pod heslem „vlk se nažral, koza zůstala celá“. Všechny nevládní (nestátní) organizace (spolky), poskytující právní pomoc, resp. právní rady, disponují týmem erudovaných právníků/právniček, kteří/které předkládají ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském právnickém vzdělání a o délce praxe. Nevybírají žádné regulační poplatky, neomezují svoji pomoc na 2 hodiny v roce a jsou bezplatné a tím i dostupné lidem v tísni. Platný občanský zákoník upravuje zastoupení zmocněncem v § 441 a násl. Podmínka právnického vzdělání není pro zmocněnce „conditio sine qua non“. Vylučování odborníků s právnickým vzděláním je nejen profesní diskriminací, ale také potlačováním působnosti neziskového sektoru v demokratické občanské společnosti. Mnohé organizace, jako například proFem, o.p.s. disponují právníky, kteří jsou původní profesí advokáty, avšak pro své působení v organizacích musí výkon své profese pozastavit pro uzavření pracovněprávního vztahu s organizací, aby neporušovali právě advokátní předpisy.   Kvalitu interních právníků a jejich dostatečné vzdělání také organizace prokazují odpovědným resortům, které udělují povolení k poskytování sociálních služeb. Jen namátkou by se předkládaná novela dotkla: Občanských poraden, Remedia, Života 90, Acorusu, Bílého kruhu bezpečí, Diakonie, Inbáze Berkat, La Strady, Persefony, Ligy otevřených mužů, Intervenční centra atd. Zamyslel se někdo nad tím kolik, někdy mezních lidských problémů, zůstane nevyslyšeno?? 

Za proFem Jitka Poláková, ředitelka, proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí  

Právní zázemí organizace včetně externí podpory:

JUDr. Jiřina Voňková – odbornice na právní problematiku domácího násilí s dlouholetou praxí
Mgr. Veronika Ježková – vedoucí právních služeb proFem, právnička s dlouholetou advokátní praxí
Mgr. David Oplatek  - samostatný advokát
Mgr. Tereza Machatová – advokátní koncipientka
Mgr. Martin Švehlík – samostatný advokát
Mgr. Luboš Kučírek – samostatný advokát
Mgr. Simona Domesová – právnička proFem
Mgr. Petra Hork Miholová – právnička proFem