Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí | proFem

Mezioborové setkání pro Prahu k tématu sexuální násilí

Naďa Gubová

06.05.2016

Mezioborové setkání pro Prahu k tématu sexuální násilí

Ve čtvrtek 5. května 2016 se v budově Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo setkání interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí pro Prahu. Cílem setkání bylo seznámení se s novými poznatky, zejména z oblasti právní a výměna zkušeností.

Interdisciplinární setkání uspořádala nestátní nezisková organizace  proFem. Pracovního setkání se zúčastnilo 28 odborníků/odbornic z oblasti policie, sociálních služeb, psychologie a veřejné správy.

Na programu setkání byla prezentace proFem k otázkám sexuálního násilí a sekundární viktimizace. Důraz byl kladen na vnímání situace pohledem oběti. K příspěvku se rozproudila diskuse týkající se postupu v trestním řízení, kde proti sobě stojí nutnost dodržení trestního řádu a potřeba respektu k právům oběti, zejména k jejímu psychickému stavu. Vícero komentářů směřovalo k vhodnosti využívání institutu neodkladného a neopakovatelného úkonu. Dalším bodem programu byla prezentace spolupracující organizace Centrum Locika s tématem ochrany dětí ohrožených domácím násilím před sekundární viktimizací. Byly vysvětleny zásady komunikace s traumatizovaným dítětem a jaké jeho potřeby je nutno ošetřit. To bylo dáno do souvislosti s výslechem dítěte jako svědka policií či soudem. Poslední příspěvek byl od organizace Rozkoš bez rizika, kdy přítomní byli seznámeni s výsledky kvantitativního výzkumu k problematice násilí v sexbyznysu. V průběhu celého setkání i na závěr probíhala živá diskuse, z níž byla patrná rozdílnost pohledů i zkušeností především zástupců policie a psychologů.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětné komentáře a sdílení zkušeností, které, jak pevně věříme, přispělo ke komplexnějšímu pohledu na situaci obětí domácího a sexuálního násilí.

gallery