Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí | proFem

III. interdisciplinární setkání na téma sexuální násilí

29.04.2016

III. interdisciplinární setkání na téma sexuální násilí

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v budově Krajského úřadu pro Středočeský kraj uskutečnilo III. interdisciplinární setkání s tematikou sexuálního násilí páchaného na ženách. Cílem setkání bylo seznámení se s novými poznatky, zejména z oblasti právní a viktimologické.

Interdisciplinární setkání uspořádala nestátní nezisková organizace  proFem pod záštitou radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí Emilie Třískové. Pracovního setkání se zúčastnilo 19 odborníků/odbornic z oblasti policie, sociálních služeb a veřejné správy.

Na programu setkání byla prezentace proFem k otázkám náhrady škody a nemajetkové újmy v trestním řízení. Přítomní byli seznámeni s postupem určení výše škody dle metodiky Nejvyššího soudu. Dalším bodem programu byla prezentace spolupracující organizace Centrum Locika s tématem ochrany dětí ohrožených domácím násilím před sekundární viktimizací. Podrobně bylo vysvětleno, jak situaci domácího násilí vnímá samo dítě a jaké jeho potřeby je nutno ošetřit. To bylo dáno do souvislosti s výslechem dítěte jako svědka policií či soudem. Zdůrazněna byla potřeba využívat v těchto případech institut neodkladného a neopakovatelného úkonu, aby se předešlo další traumatizaci dítěte. Přítomná zástupkyně policie pak apelovala na zástupce OSPOD, ať využívají možnost ustanovit dítěti coby poškozenému v trestním řízení zmocněnce zdarma. Tím je zajištěna právní pomoc dítěti a možnost uplatnění náhrady škody kvalifikovaným způsobem. K oběma prezentacím proběhla živá diskuse.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětné komentáře a sdílení zkušeností. Zvláštní poděkování patří paní radní Emilii Třískové za převzetí záštity a poskytnutí prostor ke konání uvedeného setkání.

gallery