Vystupuje na facebooku někdo pod Vaší identitou?

Vojtěch Černý

Vystupuje na facebooku někdo pod Vaší identitou?

Víte, co můžete z právního hlediska dělat, když .... někdo vystupuje na sociálních sítích pod Vaší identitou?

 

Odpověď naší právničky:

 

Vydávání se za někoho jiného na sociálních sítích, především na facebooku, bohužel není ojedinělou záležitostí. Každá fyzická osoba má podle občanského zákoníku (§ 11 zákona č. 40/1964 Sb.) právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pokud se někdo za Vás vydává, např. tím, že vytvoří falešný profil na facebooku, kde vystupuje pod Vaším jménem a Vaší identitou, dopouští se porušení Vašeho práva na ochranu osobnosti. Nejprve doporučujeme osobu, která se za Vás vydává, vyzvat k tomu, aby falešný profil smazala a přestala se za Vás vydávat. Zároveň samotný facebook umožňuje kroky k nahlášení takového profilu a k jeho odstranění!

Osoba, která se za Vás vydává, se tím také může dopustit trestného činu poškozování cizích práv podle § 181 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.): Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li uvedeným činem jinému značnou újmu na právech, získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.

Dále se může jednat o trestný čin porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku): Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.

Ještě přísnější trest hrozí pachateli, který takový trestný čin spáchá vůči jinému např. pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Prostřednictvím falešného profilu na sociální síti je také možné spáchat trestný čin pomluvy (§ 184 trestního zákoníku). Tento trestný čin spočívá v tom, že pachatel o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Můžete tedy podat na Policii ČR, případně i na státním zastupitelství trestní oznámení, a to i pokud neznáte totožnost osoby, která se za Vás vydává. Situaci je také možné řešit na základě občanského zákoníku (§ 13 a následující), tedy soukromoprávní cestou. Podle občanského zákoníku máte jako fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle předchozí věty, zejména proto, že byla ve značné míře snížena Vaše důstojnost nebo vážnost ve společnosti, máte též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady pak určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně kyberšikany, neváhejte se obrátit na linku 774 433 077 každé pondělí 12h – 18h, nebo na e-mail kyber.sikana@profem.cz