Pověsil někdo na internet fotomontáž Vašich fotek?

Vojtěch Černý

Pověsil někdo na internet fotomontáž Vašich fotek?

Víte, co z právního hlediska můžete dělat, když .... někdo pověsí na internet Vaše fotky, nebo fotomontáž z nich bez Vašeho vědomí?

 

Odpověď naší právničky:

Každá fyzická osoba má podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11 občanského zákoníku). Je výslovně stanoveno, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Z toho zákon umožňuje výjimky – svolení není nutné, pokud jsou takové písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy použity k úředním účelům na základě zákona, a podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

 

Z toho vyplývá, že nikdo nemá právo bez Vašeho svolení umístit např. Vaši fotografii či fotomontáž vytvořenou z Vaší fotografie na internet, pokud takové umístění nebude vyhovovat výše uvedeným výjimkám, a už vůbec nemá právo tak učinit způsobem, který Vás bude nějak zesměšňovat či poškozovat.

 

Pokud se stanete obětí takového jednání, v první řadě je namístě kontaktovat provozovatele serveru či stránek, na kterých je fotografie umístěna, a vyzvat jej, aby fotografii odstranil.

 

Selže-li tento postup, máte v zásadě dvě možnosti, jak situaci řešit pomocí státních orgánů. Prvním (a snad jednodušším) způsobem je podání trestního oznámení či oznámení podezření na přestupek na Policii ČR. Takové umístění zesměšňující fotografie na internetu totiž může naplnit skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle tohoto ustanovení se přestupku dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Za tento přestupek může být pachateli udělena pokuta až do výše 5.000 Kč.

 

V krajním případě by se mohlo jednat i o trestný čin podle § 183 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije. Za to může být pachatel potrestán i odnětím svobody až na 1 rok.

 

V úvahu by mohl přicházet i trestný čin pomluvy podle § 184 trestního zákoníku: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

Druhý způsob je občanskoprávní cesta prostřednictvím soudu. Podle občanského zákoníku má fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle předchozí věty, zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady pak určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Tato cesta však vyžaduje větší aktivitu z Vaší strany a především dokazování bude na Vás.