Vaše tělo patří jen Vám

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je je přispět ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti na její oběti, prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných těmto obětem a zvyšování povědomí veřejnosti o tomto typu trestné činnosti a jejích obětech.

V rámci projektu vznikne "manuál" pro oběti sexuálně motivované trestné činnosti, který jim usnadní orientaci v jejich právech a poskytne informace o tom, kam se mohou obrátit a jaké služby využít. Zvyšování povědomí veřejnosti o sexuálním násilí bude zajištěno prostřednictvím tvorby a šíření osvětového videa.

Díky podpoře projektu budou posilovány kapacity pracovnic proFem v oblasti sexuálního násilí, specifických dopadů na oběti a způsobů práce s nimi, přičemž budou mít možnost tyto nově nabyté zkušenost rovnou využít v přímé práci s klienty a klientkami a při přípravě dalších výstupů projektu.

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině III,  je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.


Právní úprava trestného činu znásilnění podle Istanbulské úmluvy

18.08.2017
Jaký je rozdíl mezi pojetím trestného činu znásilnění dle trestního zákoníků a dle… | více...