Vaše tělo patří jen Vám! | proFem

Muži jako oběti sexuálního násilí

Ludmila Brichcínová

16.11.2017

Muži jako oběti sexuálního násilí

Sérií článků na téma sexuálního násilí „Vaše tělo patří jen Vám“ se snažíme šířit informace o tomto problému a bořit některé zažité mýty, které se sexuálního násilí týkají. Jedním z mýtů je také přesvědčení, že oběťmi sexuálních útoků se stávají pouze ženy.

Mluvíme-li o sexuálním násilí, většina lidí si představí násilníka jako muže, a oběť jako ženu. Má to svůj důvod, taková situace je totiž zdaleka nejčastější. To ovšem neznamená, že tato forma násilí na mužích páchaná není. I muži se mohou stát terčem sexuálního násilí, obtěžování nebo znásilnění a potýkat se s jeho následky.

Jak často je na mužích pácháno sexuální násilí? Nevíme. Obdobně jako v případech násilí páchaného na ženách, většina případů zůstane skryta. Trestný čin v případě sexuálního útoku ohlásí jen zlomek obětí. Například v roce 2014 tento zlomek v České republice znamenal 672 případů znásilnění žen, mužů a dětí, kterými se zabývala policie. Z policejní statistiky plyne, že 16 z nich byli dospělí muži. Mezi dětmi do 18 let je podíl mužských obětí ještě vyšší. Případy nahlášené policii jsou špičkou pomyslného ledovce.

Násilí na mužích se dopouštějí obě pohlaví a děje se napříč společností, včetně partnerských vztahů. Weiss a Gerlová se v roce 2005 podrobněji zabývali ženskou sexuální agresí a uvádějí, že zkušenost s násilím ze strany žen má 4-58% mužů. Toto obrovské rozpětí je způsobeno faktem, že každý výzkum sexuální násilí definuje jinak. Zatímco některé výzkumy se dotazovaly pouze na násilí za použití hrubé síly, zbraně, drog, vyhrožování a podobně, jiné zahrnuly i nevyžádané doteky, opakované pokusy o sexuální kontakt i přes předchozí odmítnutí, emocionální vydírání, vyhrožování rozchodem nebo jiný verbální nátlak ze strany ženy.  Tato čísla ilustrují, jak obtížné je fenomén násilí na mužích zkoumat a měřit.

Proč muži o násilí mlčí? Často ze stejných důvodů, jako ženy. Mohou cítit vinu za vzniklou situaci, mít strach, že jim nikdo neuvěří, nebo mít pocit, že by ohlášením situace poškodili své blízké. V případě, že pachatelem nebo pachatelkou je blízká osoba, mohou mlčet i kvůli obavě z opuštění, nebo ze strachu, že by způsobili další problémy. Svou roli obvykle sehrává stud a zábrany o zážitku mluvit. Některé stereotypní představy o tom, jaký by měl být muž, situaci mužským obětem ještě zhoršují. Naše společnost ráda prezentuje muže jako silné, a proto může být těžké přiznat si vlastní bezmoc v určité situaci. Někteří muži se mohou cítit pod tlakem na sexuální výkon, protože se domnívají, že jejich sexuální aktivita je ukazatelem jejich mužství. Manipulace a verbální agrese v této oblasti je pak obzvláště zraňující.

Co když zradí tělo? Jak mužské tak ženské tělo někdy odpoví na fyzický stimul. Někteří muži při sexuálním útoku zažijí erekci a ejakulaci. Tato situace může uvést oběť do nejistoty ohledně vlastní sexuální orientace.   Jedná se ale o fyziologickou reakci, která je zcela mimovolní, nevypovídá o emocionálním prožitku a v žádném případě nemůže být považována za souhlas ani vyslovený souhlas se sexuální aktivitou nemůže nahradit. O sexuální orientaci člověka reakce jeho těla při sexuálním útoku nevypovídá nic. Sexuální násilí má devastující následky bez ohledu na pohlaví. Vaše tělo patří jen Vám a nikdo nemá právo na sexuální aktivity, které si nepřejete. V roli toho, kdo se stal terčem útoku, jsou všichni zranitelní a všichni si zaslouží pomoc. Pokud potřebujete, nebojte se ji vyhledat.