Vaše tělo patří jen Vám! | proFem

Musí se to hlásit? Ohlašovací povinnost v případě sexuálního násilí

03.11.2017

Musí se to hlásit? Ohlašovací povinnost v případě sexuálního násilí

V jednom z předchozích článků jsme psali o tom, co můžete udělat pro blízkého člověka, který se Vám svěří, že se stal obětí sexuálního násilí. Přátelé obětí a v některých případech i pomáhající profesionálové, kteří se dozví o sexuálním násilí, někdy stojí před otázkou, zda je nutné oznámit tuto skutečnost policii. Článek našeho advokáta Mgr. Davida Oplatka přináší odpovědi.

Každý člověk je povinen za určitých okolností buď překazit či oznámit trestnou činnost. Týká se to však jen určitých případů. Předně se o skutečnosti, že někdo připravuje, páchá či spáchal trestný čin, musíte dozvědět hodnověrně.  Trestného činu se nedopustíte, pokud byste oznámením či překažením sebe nebo osobu blízkou uvedli v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

O jaké trestné činy se jedná? Trestný čin nepřekažení trestného činu je upraven v ustanovení § 367 trestního zákoníku a mimo jiné jsou v něm uvedeny trestné činy znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), pohlavního zneužití (§ 187 trestního zákoníku) a zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 trestního zákoníku). Překažení trestného činu je jednání, které je v konkrétním případě způsobilé zabránit spáchání či dokonání trestného činu. Prostředky překažení mohou být různé, od použití fyzického násilí až po včasné oznámení např. na policii.

Trestný čin neoznámení trestného činu je pak upraven v § 368 tr. zákoníku a spočívá v neoznámení vyjmenovaných trestných činů, o kterých se pachatel hodnověrným způsobem dozvěděl. Z trestných činů proti lidské důstojnosti je zde uveden pouze trestný čin zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 trestního zákoníku). V žádných dalších případech sexuálního násilí vám tedy povinnost trestný čin oznámit nevzniká.

I pro zdravotnický personál neplatí žádná další oznamovací povinnost, než která je uvedena výše. Pokud se tedy např. lékař dozví od pacientky, že byla znásilněna, není povinen a ani oprávněn bez jejího souhlasu o tom informovat policii či státní zastupitelství.

Jiná situace nastává, pokud se jedná o děti (dětmi myslíme osoby do 18 let věku). Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanoví poskytovatelům zdravotních služeb povinnost oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu s rozšířenou působností skutečnosti (zpravila jeho orgánu sociálně-právní ochrany dětí), že jde o děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj, nebo jmění, nebo pokud je podezření ze spáchání takového činu.