Intervenční centrum proFem | proFem

Intervenční centrum proFem

Intervenční centra poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím.

Kde najdete naše pobočky?

 

PŘÍBRAM - Dlouhá 97, 261 01 Příbram III 

BEROUN - Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun

BENEŠOV - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov (Naproti České spořitelně)

 

Kdy nás můžete navštívit?

Pondělí: 9-15 (Příbram)
Úterý: 9-15 (Benešov)
Čtvrek: 9-15 (Beroun)

Na osobní konzultaci je vhodné se předem objednat.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné na www.profem.cz/poradna.aspx. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dosta ne do 10ti dnů. Na dotazy klientek odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.  Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

Linka právní pomoci

Služba je poskytována také telefonicky na čísle +420 608 222 277, a to každé všední úterý 9,00-12,00 a každou všední středu 17,30-20,30. Tato služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na základě tohoto kontaktu si klientka může domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí. I na tyto dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.

Chatové poradenství

Nově od listopadu 2017 poskytujeme také prostřednictvím ptaformy www.elinka.iporadna.cz chatové poradenství. Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí od 9,00 - 12,00 a každou všední středu 16,00-19,00. 

Intervenční centrum

Posláním služby intervenční centrum proFem (dále jen IC) je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace.

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost. 

Základní poskytované činnosti

 • odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího násilí
 • právní poradenství
 • pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím násilím do běžného života
 • nezbytná psychická podpora
 • podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Cílovou skupinou pro odborné sociálně právní poradenství jsou osoby starší 16 let, ohrožené domácím násilím.

Důvod pro odmínutí klientky

 • stav pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • agresivní chování
 • projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována bezplatně, na přání uživatele služby anonymně (mimo případy vykázání násilné osoby ze společné domácnosti) a diskrétně. Pracovnice udržují nediskriminační přístup (tzn. služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, etnického původu, náboženského vyznání či sociálního postavení), dále podporují nezávislost a autonomii klienta. Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou týmu musí být pro uživatele zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatele přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace.

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí

 • Organizace v rámci poskytování služeb vždy dbá především na bezpečnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob   (Nepředáme informace o konzultaci, vytváříme bezpečnostní plán, upozorňujeme na nebezpečí u dětí).
 • Snaží se předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo opakovaně).
 • Vztah s klientkou je založený na důvěře, empatii, emocionální podpoře a pochopení strachu klientky. Jedná se o tzv. stranící poradenství, kdy se nezjišťuje stanovisko pachatele (tzn. například, nezjišťujeme příčiny chování agresora).
 • Organizace má při poskytování služeb vždy na paměti nejlepší zájem dítěte klientky a dalších osob, kterých se násilí či ohrožení týká.
 • Pracovnice přistupuje ke klientce individuálně dle jejích potřeb a aktuálního psychického a fyzického stavu.
 • Konzultace probíhá v konzultační místnosti, cca 60min.

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby

Zákaz diskriminace

 • Organizace respektuje etnická a náboženská specifika.
 • Organizace se v rámci vymezené cílové skupiny nedopouští diskriminace. Cílová skupina není vymezena na základě pohlaví, příslušnosti k menšině. Je vymezen věk klientek, toto je však zveřejněno pro potenciální klientky v registru poskytovatelů sociálních služeb a na webových stránkách proFem.
 • Pracovnice nehodnotí a nesoudí situaci klientky, respektují její pocity a pracují s nimi (tzn., ptají se na pocity, zda nepotřebuje přestávku, když pláče apod.)

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb


esf

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Jste ohroženi domácím násilím?

20.05.2015
Domácí násilí je problém, který může zasáhnout každého z nás. Nenechte si ubližovat a… | více...

II. setkání IDT v Benešově a Berouně

13.04.2015
Dne 8. 4. 2015 se uskutečnilo II. setkání interdisciplinárního týmu v Benešově a 10. 4.… | více...

Kulatý stůl k příležitosti 25.listopadu

11.11.2014
ProFem usiluje o vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s oběťmi… | více...

IX. setkání IDT v Příbrami

05.11.2014
Dne 4. 11. 2014 se uskutečnilo již IX. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. O… | více...

Reportáž na TV Barrandov

23.10.2014
16.10.2014 na TV Barrandov byla odvysílána ve zprávách v 18:30 reportáž o domácím násilím.… | více...

I. setkání IDT v Berouně a Benešově

14.10.2014
Dne 7. 10. 2014 se uskutečnilo I. setkání interdisciplinárního týmu v Berouně a… | více...

Den prevence města Benešov

15.09.2014
V sobotu 13. září se v Benešově konal den prevence kriminality, kterého se proFem… | více...

Nové pobočky Intervenčního centra

19.06.2014
Dne 1. 6. 2014 byly otevřeny dvě nové pobočky Intervenčního centra proFem v Berouně a… | více...