Intervenční centrum proFem | proFem

Intervenční centrum proFem

Intervenční centra poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím.

Kde najdete naše pobočky?

 

PŘÍBRAM - Dlouhá 97, 261 01 Příbram III 

BEROUN - Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun

BENEŠOV - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov (Naproti České spořitelně)

 

Kdy nás můžete navštívit?

Pondělí: 9-15 (Příbram)
Úterý: 9-15 (Benešov)
Čtvrek: 9-15 (Beroun)

Na osobní konzultaci je vhodné se předem objednat.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné na www.profem.cz/poradna.aspx. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dosta ne do 10ti dnů. Na dotazy klientek odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.  Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

Linka právní pomoci

Služba je poskytována také telefonicky na čísle +420 608 222 277, a to každé všední úterý 9,00-12,00 a každou všední středu 17,30-20,30. Tato služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na základě tohoto kontaktu si klientka může domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí. I na tyto dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.

Chatové poradenství

Nově od listopadu 2017 poskytujeme také prostřednictvím ptaformy www.elinka.iporadna.cz chatové poradenství. Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí od 9,00 - 12,00 a každou všední středu 16,00-19,00. 

Intervenční centrum

Posláním služby intervenční centrum proFem (dále jen IC) je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace.

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost. 

Základní poskytované činnosti

 • odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího násilí
 • právní poradenství
 • pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím násilím do běžného života
 • nezbytná psychická podpora
 • podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Cílovou skupinou pro odborné sociálně právní poradenství jsou osoby starší 16 let, ohrožené domácím násilím.

Důvod pro odmínutí klientky

 • stav pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • agresivní chování
 • projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována bezplatně, na přání uživatele služby anonymně (mimo případy vykázání násilné osoby ze společné domácnosti) a diskrétně. Pracovnice udržují nediskriminační přístup (tzn. služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, etnického původu, náboženského vyznání či sociálního postavení), dále podporují nezávislost a autonomii klienta. Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou týmu musí být pro uživatele zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatele přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace.

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí

 • Organizace v rámci poskytování služeb vždy dbá především na bezpečnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob   (Nepředáme informace o konzultaci, vytváříme bezpečnostní plán, upozorňujeme na nebezpečí u dětí).
 • Snaží se předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo opakovaně).
 • Vztah s klientkou je založený na důvěře, empatii, emocionální podpoře a pochopení strachu klientky. Jedná se o tzv. stranící poradenství, kdy se nezjišťuje stanovisko pachatele (tzn. například, nezjišťujeme příčiny chování agresora).
 • Organizace má při poskytování služeb vždy na paměti nejlepší zájem dítěte klientky a dalších osob, kterých se násilí či ohrožení týká.
 • Pracovnice přistupuje ke klientce individuálně dle jejích potřeb a aktuálního psychického a fyzického stavu.
 • Konzultace probíhá v konzultační místnosti, cca 60min.

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby

Zákaz diskriminace

 • Organizace respektuje etnická a náboženská specifika.
 • Organizace se v rámci vymezené cílové skupiny nedopouští diskriminace. Cílová skupina není vymezena na základě pohlaví, příslušnosti k menšině. Je vymezen věk klientek, toto je však zveřejněno pro potenciální klientky v registru poskytovatelů sociálních služeb a na webových stránkách proFem.
 • Pracovnice nehodnotí a nesoudí situaci klientky, respektují její pocity a pracují s nimi (tzn., ptají se na pocity, zda nepotřebuje přestávku, když pláče apod.)

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb


esf

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


III. setkání IDT v Berouně

16.11.2015
V pátek 13.11. se uskutečnilo již III. setkání Interdisciplinárního týmu v Berouně.… | více...

III. setkání IDT v Benešově

12.11.2015
Dne 12. 11. 2015 se v budově pečovatelské služby v Benešově uskutečnilo již III. setkání… | více...

Veletrh neziskových organizací v Příbrami

27.10.2015
V úterý 27. 10. 2015 se naše organizace zúčastnila prvního veletrhu neziskovek v… | více...

Beseda pro seniory v Berouně

21.10.2015
Ve středu 21.10.2015 proběhla již druhá beseda pro seniory v Domově seniorů TGM. Beseda… | více...

Beroun proti domácímu násilí

19.10.2015
Ve středu 23.9.2015 jsme v Berouně realizovali besedu pro seniory v místním klubu… | více...

Konference "Rodina a domácí násilí"

15.10.2015
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 se v Galerii GASK v Kutné Hoře konala odborná konference "Rodina a… | více...

Beroun společně proti domácímu násilí

11.06.2015
proFem o.p.s. spolupracuje na realizaci projektu "Beroun - společně proti domácímu… | více...

X. setkání IDT v Příbrami

27.05.2015
Dne 27. 5. 201 se v budově Okresního soudu v Příbrami uskutečnilo již X. setkání… | více...