Novinky | Profem

Vznikem a setkáváním Platformy přispíváme ke zlepšování systému pomoci

Eva Michálková

07.08.2023

Vznikem a setkáváním Platformy přispíváme ke zlepšování systému pomoci

Důležitost setkávání s pracovnicemi a pracovníky dalších organizací a vytváření prostoru pro diskuzi a sdílení dobré praxe si v proFem uvědomujeme dlouhodobě. V minulosti jsme tak spolu-iniciovali vznik Koordony (Koalice organizací proti domácímu násilí), Koalice NeNa (Ne Násilí) nebo Platformy pro pomoc obětem trestných činů. Podobné setkávání organizací jsme postrádali také specificky v oblasti prevence a řešení sexuálního násilí: proto jsme v prosinci 2022 iniciovali vznik platformy organizací, které působí v tomto tématu.

Naším záměrem bylo umožnit pravidelné setkávání a komunikaci odbornic a odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s tématem sexuálního násilí a poskytnout tak prostor pro sdílení zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy nebo vzdělávání. Cílem Platformy pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím je posilovat vzájemnou spolupráci mezi organizacemi i umožnit rozvíjení odborných kompetencí jednotlivých účastnic a účastníků.

Jaké organizace Platforma sdružuje?909c7669-6a7c-4af7-af18-11dcea3273f1.jpg

Platforma sdružuje různorodé typy organizací: jak ty, které poskytují podporu a pomoc obětem sexuálního násilí v podobě sociálních, právních nebo psychoterapeutických služeb, tak inciativy, které se zaměřují na upozorňování na konkrétní formy sexuálního násilí a usilují o jejich systémové řešení, nebo organizace, které poskytují služby lidem v jiných tíživých situacích (například lidem ohroženým bezdomovectvím nebo lidem se zdravotním znevýhodněním), ovšem řada jejich klientek a klientů má zkušenost také se sexuálním násilím. Právě takováto různorodost organizací je velkým přínosem pro jednotlivé účastnice a účastníky. Umožňuje totiž cenné sdílení široké škály osvědčených přístupů a znalostí nebo i zprostředkování toho, co jsou specifické potřeby klientek dané organizace. Účastnice a účastníci setkání Platformy tak mohou během své práce na tyto potřeby lépe reagovat a daná služba zvyšuje svou kvalitu a přínos pro klientky či klienty.

Jak dále přispíváme k posilování kompetencí a znalostí účastnic a účastníků Platformy?

Kromě samotného setkávání je naším cílem usnadnit přístup k odborným informacím o tématu sexuálního násilí. Proto jsme vytvořili databázi zdrojů, metodik, výzkumů a publikací pojednávajících o tomto tématu z různých úhlů pohledu. Vedle toho aktuálně sbíráme data v reprezentativním výzkumu ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting, a.s. V něm mapujeme dopady sexuálního násilí na zdraví obětí a vyčíslujeme finanční náklady na zdravotní péči. Věříme, že právě prohlubování znalostí o tématu je jednou z cest, jak vyjasňovat ještě stále rozšířené stereotypy a mýty o sexuálním násilí, které mohou negativně ovlivňovat způsob, jakým odborníci a odbornice s oběťmi násilí komunikují a jednají.

Dalšími z cest pro zlepšování svých kompetencí využívaných při práci s lidmi zažívajícími násilí jsou praktické workshopy. První z workshopů byl zaměřený na zásady vhodné a citlivé komunikace s oběťmi sexuálního násilí, které vychází z poznatků o traumatu. Tedy z poznatků, jak trauma vzniká, jak ovlivňuje prožívání i zdraví oběti nebo jaké další dlouhodobé dopady může způsobit. Druhý workshop se pak zaměřoval na psychohygienu v kontextu pomáhajících profesí, tedy na zásady zvládání stresu pramenícího z práce s tak obtížným tématem, kterým sexuální násilí je. Zmapování a osvojení těchto nástrojů sebepéče pomáhá v prevenci syndromu vyhoření, tzv. únavy ze soucitu (neschopnost klientku podpořit, zlehčování jejího prožívání) nebo i sekundární traumatizace (druhotný dopad tíživé životní situace klientky i na pracovnici). Prevence těchto dopadů na pracovníky a pracovnice je klíčová pro zaj

ištění kvalitních služeb obětem: pouze pracovník nebo pracovnice v plné psychické síle může být pro své klientky takovou podporou a průvodcem, jakého potřebují pro zlepšení své životní situace.

Síla jazyka a pojmenování

Na posledním setkání se také diskutoval význam užívaného jazyka a konkrétních pojmů, které svou konotací ovlivňují to, jak jej jednotliví lidé chápou a s jakými významy, vlastnostmi nebo hodnotami si jej spojují. Z tohoto důvodu se také účastníci a účastnice Platformy dohodli na přejmenování z původní Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí nově na Platformu pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím. Pojem osoba se zkušeností se sexualizovaným násilím vnímají členky a členové Platformy jako vhodnější než pojem oběť, který je sice v českém kontextu často užívaný, může ale naznačovat pasivitu na straně člověka, na kterém je násilí pácháno, a proto se s ním řada lidí, kteří násilí zažila, nechce identifikovat. Sexualizované násilí pak lépe než pojem sexuální násilí vystihuje podstatu této problematiky. Ačkoliv je sexuální násilí pojmem opět více v Česku využívaným, může podporovat mýtus, že příčinou násilí jsou nezvládnuté sexuální pudy. Naopak pojem sexualizované násilí poukazuje na to, že toto násilí sexualitu využívá a jejím cílem je získání nebo upevnění mocenské převahy. Cílem těchto diskuzí i přejmenování Platformy je zohlednit citlivý přístup k lidem zažívajícím sexualizované násilí i v oblasti využívaného jazyka, který ovlivňuje naše myšlení, naše vztahování se ke světu kolem i k sobě sama a je tak mnohem více než jen komunikačním prostředkem.

Etické zásady

Svůj závazek úsilí o efektivní nastavení mezioborové spolupráce a zodpovědného přístupu k práci v této problematice vyjádřili účastníci a účastnice Platformy tvorbou a přijetím etických zásad. V zásadách se zavazují nejen například k proaktivnímu zapojování do fungování Platformy, ale zejména k tomu, že během své přímé práce budou vycházet z konkrétních principů jako jsou: právo klientek a klientů na sebeurčení, participaci, zohledňování potřeb, neakceptování sexualizovaného násilí v jakékoliv podobě nebo snaha o nápravu stereotypního vnímání problematiky. Právě i tyto a další principy ukotvené v Zásadách reflektují snahu o zlepšení systému pomoci dostupného lidem se zkušeností se sexualizovaným násilím, což je primární záměr, který účastnice a účastníky Platformy spojuje.


 
Untitled 2.jpgVznik a setkávání Platformy je aktivitou projektu Centrum pro oběti sexuálního násilí, další aktivity Platformy jsou pak realizovány díky projektu Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního  násilí. Oba projekty jsou podpořeny z Fondů Norska 2014–2021.

Více o Fondech EHP a Norska najdete na stránkách eeagrants.cz nebo eeagrants.org.