Novinky | proFem

Výstupy z kulatého stolu k 25.11

Eva Michálková

10.12.2020

Výstupy z kulatého stolu k 25.11

Dne 24.11.2020 proběhl online kulatý stůl s názvem Možnosti a limity jednotlivých psychoterapeutických přístupů pro práci s oběťmi sexuálního násilí. Tento kulatý stůl realizovalo proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., a to k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Záměrem setkání bylo sdílet zkušenosti s terapeutickou prací s oběťmi sexuálního násilí, pojmenovat vhodné a funkční postupy a způsoby práce a diskutovat nejvhodnější teoretická východiska pro práci s traumatem v kontextu sexuálního násilí. 

Kulatého stolu se zúčastnili a zúčastnily: Mgr. Naďa Gubová, Mgr. Jana Hrazdilová, Mgr. Petr Odstrčil, Mgr. Iva Peterková, PhDr. Dana Pokorná, Bc. Jitka Poláková, Mgr. Natália Schwab Figusch, Mgr. Iveta Urbánková, PhDr. Martina Venglářová, PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

Společná diskuze těchto odbornic a odborníků vyústila v prvotní podklad pro vytvoření vhodného psychoterapeutického rámce individuální a skupinové psychoterapie pro oběti sexuálního násilí, který uvádíme níže.

 

Co pomáhá při psychoterapeutické práci s oběťmi sexuálního násilí?

V rámci psychoterapeutické práce s oběťmi sexuálního násilí doporučujeme dlouhodobější integrativní přístup pracující s obrannými mechanismy, přenosem, protipřenosem a se zaměřením na znalost traumatu, jeho dynamiky a procesů na úrovni tělesné, kognitivní, emoční i duchovní. Důraz klademe též na orientaci ve vývojové psychologii a teorii attachmentu. Samozřejmostí je důsledné dodržování etických zásad vyplývajících z profesní i osobní zodpovědnosti psychoterapeuta.

Konkrétně se pak odbornice a odborníci shodují na těchto šesti základních aspektech, ze kterých by účinná psychoterapeutická práce s oběťmi sexuálního násilí měla vycházet:

1) Vytvoření bezpečného prostoru pro přijetí člověka s jeho jedinečným příběhem

 • důvěra v příběh klienta/klientky,
 • respektující přístup bez hodnocení a obviňování,
 • navázání dobrého a přiměřeného terapeutického vztahu,
 • podpora úcty a respekt k individuálním potřebám a specifikům,
 • respekt k individuálnímu tempu každého klienta/klientky,
 • nastavení hranic (v terapii, vlastních i s okolím).

2) Pojmenování zkušenosti se sexuálním násilím 

 • netrvat na uceleném převyprávění příběhu včetně detailů,
 • bez podsouvání traumatizace,
 • s respektem k možnému citovému vztahu k násilné osobě,
 • vyhnout se  retraumatizaci – neotevírat nic, co již není otevřeno,
 • práce s pocity viny, naučenou bezmocí, studem.

3) Práce s emocemi

 • normalizace,
 • abreakce,
 • katarze.

4) Edukace

 • porozumění sobě a historickým souvislostem,
 • porozumění traumatickému procesu,
 • porozumění provázanosti psychosomatických projevů s traumatem,
 • porozumění vlastní odolnosti a zvládacím strategiím.

5) Integrace traumatu

 • znovupropojení oddělených částí na všech úrovních (tělo, emoce, mysl),
 • antidotum (zážitek toho, co klient/klientka tenkrát potřeboval/a),
 • rekonstrukce zdravých ego struktur (nepřipravujeme klienta/klientku o fungující, obranné mechanismy bez adekvátní „náhrady“),
 • bezpečný kontakt se sebou samým, s druhými i okolním světem,
 • korektivní emoční zkušenost.

6) Posttraumatický růst

 • od paralýzy k transformaci (trauma není rozsudek na doživotí),
 • prožívání přítomnosti, využívání vnitřních a vnějších zdrojů.

 

Závěrem

Účinnost terapie může být významně podpořena pokud ostatní aktéři, kteří vstupují do řešení případů sexuálního násilí (např. v trestněprávní rovině) nebo obětem sexuálního násilí poskytují pomoc či podporu (např. zdravotnictví, sociální služby), budou respektovat výše uvedené aspekty a tím předcházet sekundární viktimizaci obětí. Toho je možné dosáhnout zejména edukací těchto odborníků a odbornic, zejména v oblastech zranitelnosti obětí sexuálního násilí, zajištění subjektivního bezpečí v rámci procesů, podpory úcty, rizik, podpůrných faktorů, apod.

 

Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí, který je  pod registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/17_083/0014018 podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.