Novinky | proFem

Veřejné prohlášení za lepší ochranu a pomoc obětem trestných činů

Eva Michálková

12.01.2021

Veřejné prohlášení za lepší ochranu a pomoc obětem trestných činů

Za skutečnou a dosažitelnou pomoc obětem trestných činů

Podporujeme požadavky organizace proFem na doplnění novely zákona o obětech trestných činů tak, aby zákon zajistil skutečnou pomoc a ochranu těmto obětem, zejména těm nejzranitelnějším. Jak aktuální znění zákona, tak připravovaná novela v několika ohledech selhávají a řada obětí trestných činů se ocitá bez účinné podpory.

Zákon definuje status zvlášť zranitelné oběti, na základě kterého oběť získává speciální práva a nárok na bezplatného zmocněnce (ten oběť v trestním řízení zastupuje a uplatňuje její práva). V praxi však na tento status mnohé oběti nejzávažnějších trestných činů, jako je týrání nebo znásilnění, nedosáhnou. I pokud je oběti status přiznán, nezřídka ji čeká další komplikace, a to setkávání s pachatelem v budově soudu nebo v jejím okolí.

Zvlášť zranitelnými oběťmi jsou také všechny dětské oběti trestných činů, ani ty ovšem nejsou zákonem dostatečně chráněny. Zejména pak v případech, kdy je pachatelem trestného činu jejich zákonný zástupce. Tam dítě nejprve čeká na ustanovení opatrovníka, kterým se zpravidla stává orgán sociálně právní ochrany dětí. Až ten může zajistit bezplatného zmocněnce. Mnohdy se tak stává, že dětská oběť trestného činu čeká na zmocněnce řadu měsíců a po tu dobu zůstává bez odborného právního zastoupení. V důsledku toho nemusí být její práva uplatněna včas.

Několika jednoduchými kroky však lze tuto palčivou situaci změnit. Proto podporujeme změnu zákona o obětech trestných činů, konkrétně:

  • doplnění definice zvlášť zranitelné oběti o oběti znásilnění, pohlavního zneužití, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí;

  • zamezení kontaktu oběti s pachatelem, a to jak před, tak i po úkonech trestního řízení, nejen v jejich průběhu;

  • obligatorní bezplatné zastoupení dětí advokátem v roli zmocněnce a jeho přímé ustanovení soudem.

Oběti trestných činů si zaslouží pomoc v průběhu náročného trestního řízení a pomoc s naplněním jejich práva na spravedlivý proces. To vše pak snižuje negativní vliv trestního řízení na jejich psychiku a prožívání.

Svou podporu veřejně vyjádřili:

 

Jaroslava ChaloupkováACORUS, z.úředitelka

 

Katarína Šinková, ACORUS, z.ú, sociální pracovnice

 

Marie VavroňováROSA - centrum pro ženy, z.s.ředitelka 

 

Zdena Prokopová, ROSA - centrum pro ženy, z.s.socioterapeutka, statutární zástupkyně 

 

Martina HronováROSA - centrum pro ženy, z.s., manažerka 

 

Branislava Marvanová VargováROSA - centrum pro ženy, z.s., vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA

 

Klára KalibováIn IUSTITIA, o.p.s., advokátka/ředitelka 

 

Dagmar Rudická, Persefona, z.s., ředitelka

 

Linda Sokačová, Amnesty International ČR, ředitelka

 

Jan Müller, Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, poradce pro oběti trestných činů

 

Adam KišaProsapia, z.ú., společnost pro rodinumentor

 

Hana Hříbková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., právník

 

Daniel Bartoň, advokát

 

Jiřina Voňková, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, právník - externista

 

Naďa Gubová, psychoterapeut

 

Michaela RoubalováInstitut pro kriminologii a sociální prevenci, výzkumný pracovník

 

Štěpán VymětalMV ČR, SC EFPAforenzní psycholog, soudní znalec

 

Marta VackováRUAH o.p.s., ředitelka

 

Dana Pokorná, Terapie Zlatnická, psychoterapeutka

 

René Levínský, matematik a dramatik

 

Martina Houžvová, advokátka

 

Luboš Kučírek, advokát

 

Jana Hrazdilová, soukromá poradenská praxe

 

Markéta Allnutt, advokátka

 

Barbora Čechová, THEIA - krizové centrum o.p.s., ředitelka