Setkání odborníků

Barbora Frolíková

06.06.2018

Setkání odborníků

„Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví“

Dne 31.5.2018 na Ministerstvu zdravotnictví pořádal proFem, o.p.s  expertní kulatý stůl „Pilotní  sběr  dat  v  souvislosti  s  domácím  násilím  a  genderově podmíněným  násilím  ve  zdravotnictví“ za podpory Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Expertní kulatý stůl byl jednou z prvních aktivit stejnojmenného projektu realizovaného organizací proFem.

Kulaý stůl zahájil Mgr. Tomáš Jung, MBA z Ministerstva zdravotnictví ČR, který přivítal všechny přítomné experty/ky a zdůraznil, že domácí a genderově podmíněné násilí zůstává závažným společenským problémem, neboť dle výzkumu WHO zažilo některou formu fyzického či sexuálního násilí ze strany svého partnera nebo nepartnerského sexuálního násilí 35 % žen.

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zdůraznil prioritu prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí vedoucí ke snížení výskytu těchto forem násilí v české společnosti, včetně pomoci osobám ohroženým, jež postuluje řada mezinárodních i vnitrostátních strategických dokumentů (mmj. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018).

Projekt samotný, jeho aktivity, včetně časového harmonogramu představila Mgr. Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s. Cílem projektu je  návrh  systému  monitoringu  sběru  dat  o  DN a  GPN  a  jeho  pilotování v  rozsahu,  který  umožní  získat  poznatky  podstatné  pro  jeho  další  nastavení ve zdravotnictví z hlediska praktické realizovatelnosti, bariér  (systémových, odborných,  laických), včetně  jejich  intenzity  a definování očekávaných  přínosů ekonomických i celospolečenských.

Následovaly odborné přednášky MUDr. Miroslava Zvolského z ÚZIS ČR o možnostech a limitech sběru dat, včetně systému a možností kódování a Ing. Drahomíry Zajíčkové z VÚPSV, v.v.i s příklady dobré praxe v zahraničí, zjm. se zaměřením na problematiku screeningu GBV ve zdravotnictví, včetně předpokladů pro případnou realizaci a přenositelnost do  ČR.

Mgr. Ladislav Klika z MindBridge Consulting, a.s. již představil konkrétní metodologický návrh realizace pilotního sběru dat. 

Následovala diskuse předních expertů a expertek jak z oblasti akademické, tak oblasti praktické - veřejného zdravotnictví, klinických psychologů, sociálních pracovníků ve zdravotnictví, zástupců managementu nemocnic a dalších zainteresovaných odborníků. Diskutována byla především témata významu sběru dat, jejich právních aspektů, bariér a možností realizace samotného sběru, metodologických doporučení, včetně konkrétních návrhů zájemců o zapojení do pilotního testování.

V rámci projektu nabízíme zdravotnickým zařízením zapojení do pilotního testování sběru dat. Pokud máte zájem se zúčastnit, můžete nám dát vědět na e-mail administrativa@profem.cz

Projekt byl podpořen z finančních prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR

gallery