Novinky | proFem

Sdílení dobré praxe napříč Evropou

Iva Peterková

04.11.2019

Sdílení dobré praxe napříč Evropou

Na začátku října jsme se podíleli na přípravě programu tzv. Synergy meetingu, který umožnil sdílet zkušenosti a dobrou praxi v oblasti boje proti domácímu a genderově podmíněnému násilí mezi odborníky z různých koutů Evropy.

Na začátku října jsme získali jedinečnou příležitost programově zaštítit 4. setkání platformy proti domácímu a genderově podmíněnému násilí (Synergy - Network against Domestic and Gender - based Violence), kterou tvoří zástupci ze zemí přijímajících podporu z fondů EHP a Norska (např. Polsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Česká republika a další) s podporou Rady Evropy. Jejím primárním cílem je společný boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí, prostřednictvím sdílení dobré praxe a využití vzájemné synergie. 

V první části setkání jsme se věnovali partnerskému násilí mladých a kyberšikaně, druhá část byla zaměřena na osvětové kampaně, jejich efektivní nastavení a vyhodnocování.

Ve spolupráci s Ministerstvem financí a Úřadem vlády se nám mezi vystupující podařilo získat mnohé odborníky jak z České republiky, Norska, tak též z Francie nebo Německa.

Ladislav Klika představil výsledky mezinárodního výzkumu zaměřeného na partnerského násilí mladých – jeho prevalenci a překonání, který jsme realizovali spolu s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting v roce 2018 (jeho shrnutí naleznete zde). Naše kolegyně z proFem Dana Pokorná prezentovala specifika práce s dospívajícími, kteří se stali oběťmi násilí v partnerských vztazích. Dana zdůraznila například potřebu přizpůsobení jazyka a komunikačních kanálů této cílové skupině (např. využití aplikací nebo online chatu). Caroline Øverlien z norského výzkumného centra nás seznámila s výstupy evropského kvalitativního výzkumu mezi mladistvými a mladými oběťmi. Vedle výzkumných dat byly prezentovány i příklady dobré praxe a intervence podporující prevenci výskytu násilí mezi mladými ve Francii. Této prezentace se chopil Martin Szcrupak z francouzského Ministerstva solidarity a zdraví.

Pavla Klimešová uvedla dokument V síti, který upozorňuje na nebezpečí v kyberprostoru a snaží se toto tabuizované téma otevřít společnosti, a zároveň představila aktivity tvůrců a oborníků v oblasti prevence kybernásilí mezi dětmi.

Odpolední část setkání byla zaměřená na osvětové kampaně. Juliána Kamas a Martin Jůza, ze společnosti Krutart, s.r.o. představili téma z perspektivy mediální a grafické společnosti.

Hanne Finanger zastupující norskou policii sdílela zkušenosti s používáním Facebooku jako informačního kanálu k šíření povědomí o domácím a sexuálním násilí a využíváním tzv. „kyber-hlídek“, které působí v oblasti prevence trestné činnosti online.

V závěru setkání vystoupily Jenna Shearer reprezentující Radu Evropy a Karin Heisecke odbornice na mezinárodní politiku, zaměřily se ve svých prezentacích na osvětové kampaně a způsoby jejich evaluace.

Více informací o obsahu jednotlivých příspěvků naleznete zde.

gallery