Novinky | proFem

Oběti trestných činů často bez účinné pomoci

Eva Michálková

21.08.2020

Oběti trestných činů často bez účinné pomoci

Ačkoli od účinnosti zákona o obětech trestných činů uplynulo teprve sedm let, chystá se již třetí novelizace tohoto právního předpisu, přičemž ani v této novelizační vlně nejsou brány v potaz zásadní připomínky organizací poskytujících přímou pomoc obětem trestných činů. Organizace jako proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., In IUSTITIA, o.p.s. a Rozkoš bez Rizika, z.s. přitom již od samotné účinnosti zákona, tedy od roku 2013, upozorňují na celou řadu legislativních nedostatků, které zákon má, a s nimiž se v praxi stále potýkají.

Proto jsme dne 20.8. zorganizovali tiskovou konferenci, na které jsme na tuto skutečnost, stejně jako na připomínky, které k novele máme, znovu upozornili.

Dlouhodobě upozorňujeme zejména na nevhodnou definici zvlášť zranitelné oběti, neboť narážíme na její nepochopení ze strany orgánů činných v trestním řízení. To má významný vliv například na (ne)přiznávání bezplatného zmocněnce obětem. „Čím dál více obětí trestných činů se setkává s tím, že nejsou uznány jakožto zvlášť zranitelné oběti, ačkoliv by dle zmiňovaného zákona měly tento status získat. To v praxi znamená, že velká část obětí nedosáhne na zmocněnce, který je významnou a bezplatnou pomocí nejen v uplatňování jejich práv, ale i celkově v přístupu ke spravedlnosti. Ostatně v tomto směru bychom uvítali také sjednocení stávající nepřehledné a roztříštěné praxe soudů ve způsobu přiznávání tohoto bezplatného právního zastoupení,“ uvádí Veronika Ježková, naše vedoucí právnička.

Často se setkáváme s případy, kdy naše klientky zažívaly skutečně brutální útoky, které mají dlouhodobé a drastické dopady na jejich psychický stav, přesto však soud dané často neshledá jako dostatečné pro přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti.“ doplňuje David Oplatek, spolupracující advokát organizace.

Co se týče dalších navrhovaných změn, akcentujeme také posílení ochrany obětí před sekundární a terciární viktimizací, což by mělo být hlavním záměrem zákona. To se týká například dotazování na předchozí sexuální vztahy nebo omezení kontaktu oběti s pachatelem. „Ačkoliv zákon hovoří o tom, že by oběť měla být tázána na intimní otázky skutečně jen tehdy, kdy je to nutné, nebo že má být zajištěno, aby se oběť při výslechu nesetkala s pachatelem, dle naší zkušenosti to nestačí. Oběti se tak například mohou potkat s pachatelem před soudní síní, protože na toto už nikdo nemyslí,“ objasňuje Ježková. Proto požadujeme také změnu těchto bodů tak, aby byly oběti dotazovány přímo na předchozí sexuální vztahy a chování pouze ve skutečně výjimečných případech a aby bylo zabráněno kontaktu mezi obětí a pachatelem nejen při provádění určitého úkonu v rámci trestního řízení, ale i před a po něm (například v prostorách  soudu).

Podle předkladatele novely MSp má novelizace mimo jiné reagovat na výtky, kterých se ČR dostalo od Evropské komise, a jež se týkají nedostatečného provedení některých ustanovení směrnice o pohlavním zneužívání dětí a má též napravit nedostatky těch částí ZOTČ, které neodpovídají požadavkům směrnice, která byla de facto podkladem pro tvorbu celého zákona o obětech trestných činů.

„Opomeneme-li, proč nemohlo dojít k řádné implementaci směrnice EP a Rady (EU) 2012/29/EU již novelou č. 56/2017, zaráží nás další věc: organizace poskytující pomoc obětem trestných činů se na MSp obracejí dlouhodobě s konkrétními legislativními změnami, které považují za důležité s ohledem na praxi a zkušenost skutečných obětí trestných činů. Změn není mnoho, jsou obsahově stále stejné a konstantní, jejich potřeba nadále trvá a je odůvodněna reálnými problémy. Zatímco ve vztahu k informačním technologiím jsou výsledky různých implementačních workshopů a další „hodnotící činnosti“ vážně braným podkladem pro novelizaci relevantních právních předpisů, návrhy subjektů starajících se o oběti trestné činnosti jsou stále opomíjeny a bez dalšího vysvětlení, resp. za vysvětlení zcela nedostačujícího, jsou odmítány“ doplňuje Ježková.

Úplnou tiskovou zprávu čtěte zde.