Novinky | proFem

Genderově podmíněné násilí nově na seznamu trestných činů Evropské unie

Martina Langrová

22.09.2021

Genderově podmíněné násilí nově na seznamu trestných činů Evropské unie

Evropský parlament schválil 427 hlasy rozhodnutí, kterým se genderově podmíněné násilí dostává na seznam trestných činů EU podle článku 83(1) Smlouvy o fungování Evropské unie. Díky zařazení mezi mimořádně závažné trestné činnosti bude moci Evropský parlament s Radou přijímat pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v dané oblasti formou směrnic, což může efektivně přispět k případné novelizaci vnitrostátních předpisů jednotlivých členských států a harmonizaci práva.

V odůvodnění rozhodnutí Evropský parlament uvádí, že genderově podmíněné násilí vnímá jako jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv. Ačkoliv současná společnost je o nerovnostech a násilí na ženách dostatečně informována, genderově podmíněné násilí stále ovlivňuje ženy po celém světě. Vzhledem k tomu, že přístupy jednotlivých členských států se v této oblasti liší, je třeba hledat společnou definici genderově podmíněného násilí a stanovit alespoň minimální pravidla týkající se klíčových problémů prevence, ochrany obětí, stíhání pachatelů a definování trestných činů a sankcí v této oblasti. Evropský parlament chce tímto rozhodnutím přispět k vymýcení genderově podmíněného násilí, nicméně upozorňuje, že pouhá změna v trestně právní rovině není dostatečnou a pouze pokud budeme klást důraz na rovnoprávnost mužů a žen ve všech sférách našeho života – politických, hospodářských i sociálních, můžeme dojít k výše zmíněnému cíli.