Novinky | Profem

Doporučení k problematice partnerského násilí mladých

Eva Michálková

11.04.2019

Doporučení k problematice partnerského násilí mladých

V rámci kulatého stolu, který jsme 2.4.2019 uspořádali k tématu partnerského násilí dospívajících a mladých, jsme formulovali doporučení Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kulatého stolu se zúčastnili a téma diskutovali zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, stejně tak jako přímí pracovníci a pracovnice s dětmi, mládeží či oběťmi domácího násilí z neziskového sektoru.

V rámci diskuze došlo k pojmenování vhodných nástrojů pro přímou práci s mladými lidmi a způsobů vhodné komunikace o tématu tak, aby diskutované informace byly mladým lidem srozumitelné, přístupné a předávané pro ně přijatelnou formou.

V rámci Kulatého stolu byla diskutována zásadní role peer pracovníků a pracovnic při navazování kontaktu s cílovou skupinou a při pořádání preventivních aktivit. Zároveň z diskuze vyplynulo, že zcela nepostradatelnou součástí práce s touto cílovou skupinou jsou moderní komunikační kanály. Obě tyto metody práce s cílovou skupinou mladých by neměly být opominuty při tvorbě a zřizování nových služeb a preventivních programů.

 

Účastníci kulatého stolu se shodli na následujících doporučeních pro jednotlivá ministerstva:

  • Zavedení systematického a intenzivního vzdělávání v oblasti partnerského násilí mladých na základních a středních školách, a to včetně vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic.
  • Zohlednění tématu partnerského násilí mladých v relevantních koncepčních materiálech MŠMT
  • Zakotvení tématu partnerského násilí mladých v rámcových vzdělávacích programech základních a středních škol. Včetně alokace dostatečné časové dotace na tyto programy.
  • Formou konferencí, seminářů a školení průběžně podporovat další vzdělávání výchovných poradců a školních metodiků prevence v oblasti partnerského násilí mladých.
  • Sjednocení pohledu a přístupu k prevenci a řešení problematiky partnerského násilí dospívajících a mladých napříč resorty jednotlivých ministerstev.
  • Podpora vzniku a provozu specializovaných programů, služeb či neziskových organizací věnujících se preventivním programům, osvětě a přímé pomoci obětem partnerského násilí mladých ze strany relevantních ministerstev.
  • Osvětové kampaně zvyšující povědomí o problematice partnerského násilí mladých určené široké veřejnosti.
  • Vzdělávání prostřednictvím specializovaných workshopů určených jak veřejnosti, tak studentům a studentkám základních a středních škol.

 

Níže uvedené organizace apelují na zainteresované instituce, aby se začaly aktivně zabývat problematikou násilí v partnerských vztazích dospívajících a mladých ve výše uvedených oblastech:

 

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

ROSA – centrum pro ženy, z.s.

Konsent, z.s.

ACORUS, z. ú.,