Novinky | proFem

Další osud

Veronika Ježková

11.10.2019

Další osud "složené novely"

V letním čísle zpravodaje Vaše právo jsme vám přinesli analýzu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“ (tzv. složené novely). S jejím obsahem, ale i výhradami, které naše organizace ke složené novele má, jsme seznámili zástupce tisku na tiskové konferenci konané dne 27. 8. 2019. Taktéž jsme své výhrady prezentovali na jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen Výbor) dne 5. 9. 2019.

Za Výbor pak byly zmocněny JUDr. Ivana Spoustová a Mgr. Veronika Ježková k projednání jednotlivých námitek ke složené novele s Ministerstvem spravedlnosti ČR (MSp) dne 6. 9. 2019. Nutno podotknout, že již před tímto jednáním přistoupilo MSp k přehodnocení některých navrhovaných změn, zejména koncepce obligatorní dohody o poměrech k nezletilému ve formě notářského zápisu. Současně MSp promítlo do pozměněného znění složené novely i některé návrhy, které byly koncipovány na jednání Výboru dne 5. 9. 2019.

Jaké tedy jsou výsledky vzájemného jednání zástupců MSp se zástupkyněmi Výboru?

Nadále zůstane jedním z předpokladů nesporného rozvodu uzavření dohody rodičů o poměrech k nezletilým dětem. Tato může mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, nebo se může jednat o dohodu schválenou soudem v rámci klasického řízení o poměrech k nezletilému.

V souvislosti s možností postoupení pohledávky na výživném na třetí subjekt bylo znění složené novely pozměněno v tom smyslu, že lze připustit, aby pohledávka byla postoupena za nižší, než nominální hodnotu (např. matka akutně potřebuje výživné a pohledávku prodá za 8 000 nikoli za 10 000 Kč). Takové jednání však bude vyžadovat souhlas soudu.

MSp ustoupilo od koncepce skládání části výživného do úschovy soudu v případě řízení o snížení výživného. Bylo reflektováno znění navržené v rámci jednání Výboru dne 5. 9. 2019 tak, že dojde-li ke snížení výživného, pak spotřebované výživné se nevrací. V rozsahu, v jakém se spotřebované výživné nevrací, se přiměřeně sníží dávka výživného splatná v budoucnu.

Dále byla diskutována otázka soudních poplatků, kdy v tomto směru MSp žádné naše připomínky při konečném vypořádání připomínek nereflektovalo, jakkoli byla diskutována možnost, aby poplatek za sporný rozvod ve výši 7 000 Kč byl rozdělen rovným dílem mezi účastníky tohoto řízení.

Dále byla diskutována otázka složení jistoty 10 000 Kč v případě návrhu na předběžné opatření, bylo-li již zamítnuto a nový návrh požaduje stejnou nebo obdobnou úpravu poměrů. MSp upustilo od koncepce složení jistoty ve výši 10 000 Kč s tím, že však podmínilo podání takového návrhu uplynutím 6 měsíční lhůty.

MSp též sdělilo, že oproti původnímu návrhu nebude rozšiřován okruh veřejnoprávních oprávnění, kterých výkon lze v exekuci pozastavit (zbrojní průkazy, letecké licence, atd.), a to jako výsledek připomínek jiných resortů.

Závěrem si dovoluji jen malý osobní postřeh. Naše organizace není v podávání legislativních návrhů žádným nováčkem. Se zástupci MSp se „utkáváme“ často, tu více tu méně úspěšně. Nicméně v tomto konkrétním případě musím osobně velice ocenit vstřícnost a flexibilitu MSp, s jakou k navrhovaným změnám přistoupilo.