Novinky | proFem

Chystá se nová legislativa EU

Simona Domesová

20.01.2021

Chystá se nová legislativa EU

Připojili jsme se k evropské iniciativě za posílení práv obětí.

Evropská komise vyhlásila iniciativu nazvanou „Boj proti genderově podmíněnému násilí – ochrana obětí a potrestání pachatelů“. Jejím cílem je prostřednictvím evropské legislativy zajistit jednotné normy pro předcházení genderově podmíněnému násilí, ochranu obětí a potrestání pachatelů. Výstupem by měl být návrh směrnice.

Do 13. 1. 2021 bylo možné zaslat připomínky, které Evropská komise vezme v potaz při tvorbě tohoto návrhu. Jsme jednou z 62 evropských organizací, které své připomínky zaslaly. Jsme toho názoru, že tato problematika by měla být komplexně legislativně upravena. Rádi bychom Vám představili, čím jsme se v našich připomínkách zabývali.

Je potřeba sjednotit definice

V praxi vidíme zásadní potřebu sjednotit definice pojmů, jako jsou genderově podmíněné násilí, domácí násilí nebo jednotlivé formy násilí. Poté budou moci relevantní instituce přistupovat k této problematice jednotně, budou mít jasnější návod, kterého se budou moci držet. Ten v současné době chybí.

Legislativa založená na souhlasu – správná cesta pro oběti sexuálního násilí

Pokud jde o definici sexuálního násilí, jsme pro přijetí legislativy založené na souhlasu, podobně jako již byla přijata například ve Švédsku, Řecku, Portugalsku nebo Chorvatsku. V ČR se stále setkáváme s chybnou kvalifikací jednání, které ve skutečnosti je znásilněním, a to z důvodu nedostatečné intenzity použitého násilí nebo obrany oběti. Jak vyplynulo z naší analýzy rozsudků „Jen ano je ano“, stejná kritéria jsou hodnocena v případech znásilnění dětí a pachatelům jsou i za takové jednání často ukládány podmíněné tresty.

Požadujeme rovnoměrné pokrytí služeb pro oběti

Nedostatečný počet a nerovnoměrné pokrytí služeb zůstávají jedněmi z hlavních překážek pomoci obětem genderově podmíněného násilí. Proto jsme pro zavedení standardů stanovujících geografické rozložení krizových, krátkodobých i dlouhodobých služeb, včetně azylových domů a specializovaných krizových center. Stejně tak by měly být zavedeny standardy stanovující kapacity těchto služeb tak, aby byly dostupné všem obětem.

Nezapomínejme na dětské oběti/svědky domácího násilí

Nová směrnice by se podle nás měla zaměřit také na děti, oběti a svědky domácího násilí. Je třeba věnovat náležitou pozornost jejich ochraně. Při soudním rozhodování o péči a kontaktu s dítětem je třeba vzít v úvahu násilné incidenty, kterých bylo dítě svědkem.

Úspěchu lze dosáhnout jen s patřičným vzděláním

Nová legislativa by se měla zabývat též vzděláváním v otázkách rovnosti žen a mužů, včetně genderově podmíněného násilí. Takové vzdělání u nás chybí jak na úrovni škol, tak na úrovni vzdělávání odborníků (např. orgánů činných v trestním řízení). V ČR je vzdělávání na obou těchto úrovních poskytováno zejména nevládními organizacemi z vlastní iniciativy, nikoli na základě zákona. Vzdělávání je pak nekonzistentní a dostane se pouze tomu, kdo o něj sám projeví zájem (z řad odborníků) nebo tomu, jehož škola přikládá tomuto tématu prioritu (z řad dětí).

Chybí systematický sběr dat

Přestože v ČR existují výzkumy týkající se výskytu domácího a genderově podmíněného násilí, obvykle prováděné vědeckými institucemi a nevládními organizacemi, neexistuje systematický sběr dat o výskytu těchto forem násilí na úrovni státní správy. Přitom cílem těchto výzkumných aktivit je zlepšit situaci obětí domácího a genderově podmíněného násilí a také vytvořit efektivní systém práce s násilnými osobami. Proto jsme pro uzákonění povinnosti shromažďovat a analyzovat tyto údaje na úrovni legislativy EU, aby byla politická vůle takový systém zavést.

Pokud Vás tato iniciativa zaujala, více o ní a všechny zaslané připomínky si můžete přečíst zde.

Naše připomínky jsou v souladu s Istanbulskou úmluvou a Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022.