Novinky | Profem

Bariéry odchodu z násilného vztahu: téma pro letošní interdisciplinární setkání

Kateřina Kubicová

24.11.2022

Bariéry odchodu z násilného vztahu: téma pro letošní interdisciplinární setkání

V průběhu října proběhla v Příbrami, Benešově a Berouně pravidelná setkání interdisciplinárních týmů. Hlavním tématem tentokrát byly bariéry odchodu z násilného vztahu.

Naše sociální pracovnice a právničky diskutovaly spolu se zástupci a zástupkyněmi z neziskových organizací, městských úřadů (především z oddělení sociálně právní ochrany dětí) a policie nad tímto tématem a všichni přítomní sdíleli zkušenosti z vlastní praxe. V rámci diskuzí účastníci a účastnice hledali cesty, jak vzájemně propojit jednotlivé služby a pomoci obětem domácího násilí v jejich snaze situaci vyřešit.

Mezi nejčastější bariéry pro odchod z násilného vztahu můžeme zařadit především strach, ať už z reakcí okolí nebo o svůj život a zdraví svých dětí. Druhou překážkou může být nedostatek finančních prostředků a složitá situace ohledně bydlení. V obou případech jde o nežádoucí závislost na partnerovi, ze které se lze jen těžko vymanit. Jako další bariéru můžeme zmínit nedostatečnou podporu okolí oběti, časté nepochopení i ze strany rodiny a blízkých přátel. V neposlední řadě se může chování násilného partnera v čase výrazně měnit, což může u oběti vzbuzovat nejistotu ohledně jejího rozhodnutí.

Je však třeba zmínit i systémové bariéry, jelikož oběti se často setkávají s neprofesionalitou a bagatelizací svých problémů. Situaci jim komplikuje také roztříštěnost systému pomoci a nedostatečná spolupráce jednotlivých služeb mezi sebou. Jak vyplynulo z výzkumu proFem ve spolupráci se socioložkou Blankou Nyklovou s názvem Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí, není snadné tyto překážky jakkoli řadit či mezi sebou porovnávat jejich závažnost.

Dalším důležitým tématem byla novelizace zákona o policii, která se úzce dotýká spolupráce mezi intervenčními centry, policií a OSPOD. Zaměřili jsme se primárně na institut vykázání, který je v násilných domácnostech poměrně často využíván. Jen za rok 2021 jsme na našich třech středočeských pobočkách napočítali devatenáct vykázání a v letošním roce tento počet ještě stoupl. 
 
Od ledna roku 2022 je v rámci vykázání nutné považovat dítě automaticky za ohroženou osobu – tedy za předpokladu, že žije s násilníkem ve společné domácnosti. Nově rovněž platí, že 24hodinová lhůta pro oznámení vykázání intervenčnímu centru začíná běžet až okamžikem provedení vykázání, nikoli vstupem policisty do obydlí, jak tomu bylo dosud. Zástupci Policie ČR nás informovali, že jsou ohledně této novely školeni. Je však důležité zmínit, že posouzení situace je vždy na konkrétním policistovi, který vykázání provádí.
 
V kontextu této novelizace proběhly schůzky sociálních pracovnic proFem s kolegyněmi na OSPOD. Výstupem těchto setkání bylo ujasnění podoby vzájemné spolupráce v případech, kdy v rodině, ve které došlo k vykázání, žijí i nezletilé děti. Interdisciplinární setkání jsme zakončili prostorem pro dotazy a sdílení zkušeností. Diskuze byla velmi příjemná a my se už nyní těšíme na její pokračování.


#SOdvahou boříme bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí.