Akreditované kurzy a další vzdělávání

Ester Poláčková

28.01.2019

Akreditované kurzy a další vzdělávání

Přehled aktuálních kurzů, bližší informace a přihlášení

Sexuální násilí a právo
Datum:15.2.2019
Misto konání: Praha
Maximální počet účastníku:12
Lektorka:Mgr. Veronika Ježková

Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí, které začínají u základu, kterým je vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, přes seznámení účastníků kurzu s procesními postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí, po přiblížení oblasti právní pomoci obětem trestných činů. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí a podpoře odstranění těchto negativ ve společnosti.


Přihlásit se můžete pomocí tohoto fomuláře.
 Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí 

Datum: 20.2.2019
Místo konání:
 Praha
Maximální počet účastníků: 12
Lektorky: Mgr. Jana Hrazdilová (sociální pracovnice a terapeutka), Mgr. Miroslava Flemrová (sociální pracovnice a terapeutka), garant kurzu Mgr. Naďa Gubová (sociální pracovnice a terapeutka). Více o lektorkách kurzu se dočtete v medailoncích v sekci Kdo je kdo.

Kurz je určen pro sociální pracovníky/ice, případně jiné pracovníky/ice,  kteří/é se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Cílem kurzu je seznámit pracovníky/ice se zásadami, kterými mohou předejít sekundární viktimizaci traumatizované osoby. V kurzu se pracuje se základními pojmy z uvedené oblasti, dále se kurz zaměřuje na rozšíření kompetencí sociálních pracovníků poskytovat odborné sociální poradenství klientům.

V druhé části se blíže věnujeme traumatu a posttraumatické stresové poruše, třetí část je věnována projevům osoby s posttraumatickou stresovou poruchou a zásady jednání s touto osobou.

Poslední část kurzu je věnována psychohygieně pracovníka/ice, který/á přichází do kontaktu s traumatizovanými klienty/kami.

Cena: 1590 Kč Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

 

 V ceně kurzů je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. 

Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.
 Domácí násilí a rodinné právo

Datum: 29.3.2019
Místo
 konání: Praha, V Luhu 6, Nusle

Maximální počet účastníků: 12

Lektoři: Mgr. Veronika Ježková nebo Mgr. David Oplatek

Cena: 1590 Kč

Prakticky vedený kurz pro všechny, kdo se v rámci své poradenské práce setkávají s oběťmi domácího násilí. Lektoři Vás provedou tématy vznik a zánik manželství, majetkové uspořádání, předběžná opatření, péče o nezletilé děti a výživné.  Seznámíte se s principy a procesními postupy rodinného práva, dozvíte se, kdy a jakým způsobem se podávají návrhy, včetně předběžných opatření. Veronika Ježková a David Oplatek Vás seznámí s řadou kazuistik a příklady z praxe. Prostor bude věnován také Vaším dotazům a situacím, se kterými se při své  práci setkáváte.  

Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.
Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí

Místo konání: Praha
Maximální počet účastníků: 20
Lektor:Mgr. David Oplatek (advokát, 8 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na základní seznámení s problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na oblast domácího, ev. sexuálního násilí. Hlavní důraz bude kladen na výklad zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a jeho provázanost na zákon o obětech trestných činů v kontextu domácího násilí.

Účelem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti sociálních pracovníků a úředníků základních principů a průběhem trestního řízení podle současné právní úpravy. Účastníci kurzu se dozvědí, jakým způsobem a proč postupují orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) při objasňování trestné činnosti, jaké mají práva a povinnosti osoby, se kterými se uvedení pracovníci dostávají do kontaktu při své práci nejčastěji – poškození a svědci. Posílí svou schopnost odborně své klienty informovat o tom, v jakých fázích trestního řízení mohou svá práva uplatňovat a jakým způsobem.

Cena: 1590 Kč Celodenní kurz
Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky

 Místo konání: Praha
Maximální počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 8 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na seznámení sociálních pracovníků se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s jeho výkladem. V kurzu se jeho účastníci dozvědí, jaká je struktura tohoto zákona, jaká práva obětem trestných činů tento zákon přiznává a jaké je propojení zákona o obětech trestných činů s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád.

První část kurzu je věnována postavení oběti a zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení, druhá část kurzu se zaměřuje na poskytování peněžité pomoci státem. Třetí část kurzu se pak zabývá subjekty, které poskytují obětem trestných činů odbornou pomoc.  

Cena: 1590 Kč Celodenní kurz

  Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb

Místo konání: Praha
Maximální počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 8 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem. Z hlediska právních norem se budou účastníci kurzu zabývat zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jejich výkladem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v trestním i případném navazujícím občanském řízení. V kurzu se budou zabývat lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech trestných činů.    

Cena: 1590 Kč Celodenní kurzNabídka preventivních workshopů pro studenty středních a základních škol

Tento preventivní program usiluje o ,,výchovu" studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu.

Cena workshopu:
2 vyučovací hodiny 1000 Kč za jednoho lektora (plus náklady na cestovné lektorů)

Témata workshopů:

Násilí ve vztazích
maximální velikost skupiny pro střední školy - 60 studentů
(rozsah 2 vyučovací hodiny, lze navrhnout na 3 vyučovací hodiny)

  • definice pojmu domácího násilí, typy a formy, na kom k násilí dochází, kdo se ho dopouští
  • cyklus domácího násilí (formou promítání filmu)
  • co mohu dělat, když se s násilím setkám jako oběť nebo jako svědek, kamarád)

Pokud budete mít zájem o uspořádání workshopu či o účast na kurzu, kontaktujte nás na emailu administrativa@profem.cz  nebo na telefonu 774 433 002.