Spolupracujeme s organizacemi

Naďa Gubová

Spolupracujeme s organizacemi

proFem o.p.s. je členkou sítí organizací Koordona a Česká ženská lobby. V rámci své činnosti spolupracujeme s organizací Missing children Czech Republic a Aperio

Koordona logo

KOORDONA - Koalice organizací proti domácímu násilí byla založena 25. listopadu 2004. Založením KOORDONY vyústila jednoletá spolupráce neziskových organizací na společném projektu zabývajícím se medializací problematiky domácího násilí.

KOORDONA vznikla jako volné sdružení nestátních neziskových organizací z České republiky, které:

 • hájí práva žen
 • realizují aktivity proti domácímu násilí (mediální kampaně, tiskové konference, tematické výstavy, happeningy apod.)
 • poskytují přímou pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím formou sociálních služeb (intervenční centrum, odborné sociální poradenství v ambulantních poradnách, krizová pomoc ve formě krizových lůžek, telefonická krizová pomoc, azylový dům s neveřejnou adresou)
 • zajišťují další návazné činnosti pro osoby ohrožené domácím násilím (byty následné pomoci, specifické programy pro děti, právní pomoc apod.)
 • realizují v oblasti domácího násilí preventivní aktivity zaměřené na děti a mládež
 • publikují témata týkající se domácího násilí a práv žen
 • vzdělávají odbornou veřejnost v oblastech souvisejících s domácím násilím

více na www.koordona.czČeská ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.


Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

 • spolupráce, síťování a formulace společných stanovisek českých generových a ženských neziskových organizací
 • medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů
 • lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek
 • spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny
 • monitoring v oblasti rovných příležitostí
 • uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity

více na www.czlobby.cz


aperio

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství

Posláním občanského sdružení APERIO je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

V rámci své činnosti poskytuje bezplatné poradenství pro rodiče. Nevíte si rady s úřady? Obtížně hledáte dohodu se zaměstnavatelem?  Nebo řešíte rozchod s partnerem? Pomoc najdete v APERIO poradně.


MCCR

Organizace Missing Children Czech Republic o.s. (MCCR)  byla  založena  v srpnu  2011.
Jedním ze základních úkolů MCCR je osvěta veřejnosti v problematice ochrany práv dítěte v evropském i celosvětovém měřítku. MCCR  se věnuje především problematice únosů dětí ze strany rodičů včetně případů s mezinárodním přesahem, jakožto i preventivním opatřením a následné pomoci v řešení jednotlivých případů únosů dětí.

Missin children Czech Republic systematicky napomáhá prevenci a  zmírnění negativních dopadů při již nastalých situacích a to prostřednictvím činnosti poradenské linky pro preventivní či urgentní řešení krizových situací,  prostřednictvím osvěty, prevence, odborné podpory a individuálního poradenství v tíživých životních situacích atp.

více na www.missingchildrenczech.cz


ZCU

Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta umění a designu

Od března 2013 jsme navázali spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni, Fakultou umění a designu. Studenti 1. a 2. ročníku nám v rámci semestrální práce zpracovali grafické návrhy věnující se tématice domácího násilí. Tyto grafické návrhy použijeme k propagaci tohoto tématu mezi laickou veřejnost.  


Samak

Švehlík&Mikuláš

Od října 2010 spolupracujeme s advokátem Martinem Švehlíkem a advokátní kanceláří Švehlík&Mikuláš. Advokátní kancelář poskytuje právní služby klientkám a klientům služby AdvoCats for Women.


Kučírek

Advokátní kancelář Luboš Kučírek

Od léta 2015 spolupracujeme s advokátem Lubošem Kučírkem. Advokát poskytuje právní zastoupení klientům a klientkám v rámci služby AdvoCats for Women.