Historie | Profem

Historie

Již od roku 1994 hájíme práva osob ohrožených domácím a sexuálním násilím v České republice. Od té doby jsme prošli různými změnami, překonali mnoho výzev a udělali velký kus práce. Prostřednictvím poskytovaného právního a sociálního poradenství jsme pomohli tisícům obětí domácího a sexuálního násilí překonat prožitá traumata a znovu žít důstojný a plnohodnotný život. Díky našemu systematickému úsilí v oblasti politického a legislativního lobbingu, vzdělávání a osvětové činnosti se nám také podařilo docílit významných celospolečenských pokroků v oblasti vnímání domácího a sexuálního násilí v České republice. I přesto však skutečná rovnost žen a mužů v naší zemi představuje spíše ideál než realitu. Situace žen v České republice tak i nadále zůstává jedním z nejdůležitějších indikátorů fungování naší čerstvě nabyté demokracie. Proto budeme o ženských právech mluvit i nadále. Slovy naší zakladatelky Marie Saši Lienau: „Budeme o nich mluvit tak dlouho, dokud nebude i v naší společnosti dosaženo skutečně plnohodnotného zrovnoprávnění žen a mužů. Proto jsme tady.“

Milníky organizace

1994 – proFem zaregistrován jako konzultační středisko pro ženské projekty. Jeho posláním je podporovat české a středoevropské ženské organizace při vytváření vlastních organizačních struktur, hledání finančních zdrojů a nastavování spolupráce se zahraničními organizacemi.

 

1994 – proFem iniciuje vznik Koordinačního kruhu proti násilí na ženách, v jehož rámci se díky spolupráci čtyř různorodých neziskových organizací zviditelňuje problematika násilí na ženách.

 

1998 – Zahajujeme projekt AdvoCats for Women, který úspěšně funguje dodnes. Prostřednictvím cílené právní pomoci umožňuje tým AdvoCats obětem násilí efektivně hájit svá práva v situacích spojených s domácím a sexuálním násilím a samostatně zvládat a vyřešit krizové situace spojené s případným trestním řízením.

 

2001 – Spouštíme iZpravodaj proti domácímu násilí s cílem informovat širokou veřejnost o problematice domácího násilí v České republice a v zahraničí.

 

2002 – Vydáváme brožuru Vaše právo. Publikace je přímou podporou obětem domácího a sexuálního násilí, přičemž obsahuje právní informace související s tímto fenoménem a konkrétní situační postupy. Další nedílnou součástí této brožury jsou i vzory právních podání k soudu. Dosud byla publikace již 9x aktualizována.

 

2003 - Přijat návrh § 215a trestního zákona, díky kterému je od 1. 6. 2004 možné agresorovi, který týrá osobu blízkou nebo osobu žijící s ním ve společné domácnosti, uložit trest odnětí svobody. Téměř deset let naší osvětové práce, mediálních kampaní a legislativního i politického lobbyingu vedlo k ukotvení domácího násilí v českém trestním právu, kde tento pojem předtím neexistoval.

 

2004 – Podněcujeme vznik Koalice organizací proti domácímu násilí – KOORDONA, založené za účelem efektivnější spolupráce stejně smýšlejících nestátních neziskových organizací hájících práva žen v České republice. Zároveň kontinuálně prohlubována spolupráce s různými složkami společnosti, jako je například policie, lokální samosprávy a ministerstva.

 

2006 – Do českého trestního práva zaveden Institut vykázání. Na základě našich návrhů tak může od 1. 1. 2007 policie vykázat agresora z obydlí, ve kterém žije společně s obětí a zakázat mu do něj vstup. Přijetím tohoto zákona se Česká republika zařazuje mezi státy EU, jejichž právní řád upravuje ochranu osob ohrožených domácím násilím.

 

2006–2009 – Realizujeme projekt Nezávislá genderová a tisková agentura – GitA. V uvedeném období redakční tým GitA přináší genderově citlivý pohled na společnost, upozorňuje na příklady směřující k odstranění diskriminace žen, osvětluje princip rovnosti šancí a poskytuje mediální prostor ženským neziskovým organizacím, opomíjeným či znevýhodňovaným skupinám a jednotlivcům.

 

2007 – Registrujeme odborné sociální poradenství, jakožto sociální službu určenou zejména obětem domácího a sexuálního násilí.

 

2011 – K odbornému sociálnímu poradenství přibývá nová registrovaná sociální služba – intervenční centrum, která je specializovanou sociální službou pro oběti domácího, případně sexuálního násilí.

 

2013 – Náš tým AdvoCats získává registraci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

 

2017 – Obnovujeme vydávání Zpravodaje Vaše právo, ve kterém informujeme o problematice domácího a sexuálního násilí zejména z právního pohledu

 

2019 – Iniciujeme vznik Platformy organizací poskytujících poradenství obětem trestných činů.

 

2020 – K brožuře Vaše právo, která je určena zejména obětem domácího násilí přibývá brožura Nejste na to sama, určena obětem sexuálního násilí, případně jejich blízkým. Brožura je nejen poradcem v období bezprostředně po sexuálním ataku, ale také průvodcem na cestě k bezpečnému zpracování tak náročného zážitku. Brožura tak obsahuje základní informace o tématu a jeho dopadech, ale i právní informace a vzory soudních podání.

 

2020 – Poskytované služby jsme rozšířili také o skupiny pro lidi se zkušeností sexuálního násilí (jak v dospělosti, tak v dětství) a pro jejich osoby blízké.

 

2020 - Získáváme Cenu DZS v kategorii ERASMUS+ mládež za projekt Ambassadors of Love and Respect, jehož cílem bylo zvyšování osvěty o partnerském násilí dospívajících a mladých. Více v publikaci Ceny DZS 2020: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání