Práva obětí trestných činů | Profem

Pomoc obětem trestných činů

Eva Michálková

22.11.2019

Pomoc obětem trestných činů

Zažili jste domácí nebo sexuální násilí? Nejste na to sami, pomoc si zasloužíte.

 

 

Pokud se stanete obětí domácího násilí, sexuálního násilí či jiného trestného činu, může pro Vás být vyhledání odborné pomoci stresující, i přesto je však důležité pomoc vyhledat. Na nastávající složitou situaci tak nemusíte zůstat sami.

Můžete využít možnosti pomoci:

 


Zdravotní pomoc

V případě, že utrpíte zranění, je nutné se co nejdříve dostavit do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři či gynekologovi, kde Vám bude poskytnuta odpovídající zdravotní péče, ošetření případného zranění, poradenství ohledně nechtěného těhotenství a prevence nebo léčba pohlavně přenosných chorob. Lékařskou zprávu, kterou obdržíte, si poté pečlivě uschovejte, případně si pořiďte její kopii. Může tak později posloužit jako listinný důkaz v případě trestního řízení.

Zdravotnické zařízení, na které se jako oběť sexuálního násilí obrátíte, má povinnost dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů Vás informovat o dalších subjektech odborné pomoci. Zdravotnické zařízení ale nemá obecně povinnost oznámit podezření ze spáchání trestného činu Policii ČR. Tuto povinnost má jen v omezeném okruhu trestných činů. Zdravotník musí oznámit trestné činy uvedené v § 368 trestního zákoníku - mezi které patří např. trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170) nebo týrání svěřené osoby (§ 198). Pokud se budete chtít sám/sama obrátit na Policii ČR, nebo vyhledat jinou odbornou pomoc, můžete využít služeb některé z organizací uvedených níže.

Nahoru


Právní pomoc

 

Advokáti

Právní služby advokátů jsou zpravidla poskytovány za úplatu. Pro oběti trestných činů je několik možností, jak jim může advokát zdarma pomoci.

Právní poradenství obětem trestných činů zdarma poskytují v omezeném rozsahu advokáti zapsaní v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Každý advokát má však individuálně stanovenou dobu, kterou měsíčně obětem poskytuje. Zda působí i ve Vašem okresu můžete najít v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Určitě se nebojte advokáty kontaktovat a zeptat se na možnost poskytnutí poradenství.

Advokát rovněž může vystupovat jako zmocněnec v trestním řízení. A jako takový za Vás může podat trestní oznámení a v průběhu trestního řízení hájit Vaše práva - tedy zejména se účastnit vyšetřovacích úkonů (výslechů svědků, obviněného, poškozeného), může za Vás podat návrh na doplnění dokazování, uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy, rovněž se účastní řízení před soudem.

Na druhou stranu Vás advokát nemůže nahradit při podání svědecké výpovědi, tu vždy musíte učinit Vy osobně. Advokát se Vašeho výslechu může účastnit a dohlížet tak na dodržování Vašich práv, coby oběti trestného činu.

Vždy je lepší vybírat advokáty, kteří se specializují na téma rodinného práva a domácího násilí.

Nárok na poskytnutí právních služeb zmocněncem bezplatně mají osoby mladší 18 let a tzv. zvlášť zranitelné oběti. Kdo je zvlášť zranitelnou obětí, upravuje zákon o obětech trestných činů (§ 2 odst.4):

  • dítě
  • oběti vysokého věku
  • osoby s fyzickým, mentálním či psychickým hendikepem
  • oběti trestného činu obchodování s lidmi
  • oběti trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběti trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je u konkrétní oběti zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy.

Nahoru


Psychosociální podpora

V poradnách a intervenčních centrech je obětem trestných činů bezplatně poskytována odborná právní a sociální pomoc. Prostřednictvím cíleného poradenství a díky individuálnímu přístupu tak pracovníci pomáhají klientům zvládat krizovou situaci, překonávat prožité trauma a vrátit se k plnohodnotnému životu. Podporu a pomoc často poskytují také prostřednictvím telefonní linky, chatového a emailového poradenství.

 

Neziskové organizace

Jednou z organizací, která tuto pomoc zajišťuje, je právě organizace proFem o. p. s. Prostřednictvím cílené právní pomoci umožňuje klientům efektivně hájit svá práva v situacích spojených se sexuálním a domácím násilím, lépe se orientovat ve všech fázích případného soudního řízení a podporuje jejich samostatnost při řešení krizových situací s ním spojených. Nabízí také sociální a psychosociální poradenství. Své služby poskytuje v poradně v Praze a intervenčních centrech v Berouně, Benešově a Příbrami.

Další z organizací, zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí a znásilnění, je organizace Persefona, z.s. Pomáhá prostřednictvím odborně poskytovaných služeb, které zajišťují právníci, psychologové a sociální pracovníci. Služby jsou bezplatné a důvěrné.

Bílý kruh bezpečí je organizace poskytující pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Předávají srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Pomoc je poskytována prostřednictvím bezplatné nonstop linky a celostátní sítě poraden.

Organizace Rosa – centrum pro ženy, z.s., která se specializuje na pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem, v oblasti prevence násilí. Zaměřují se na přímou komplexní pomoc, která zahrnuje krizovou intervenci, sociálně terapeutické poradenství, poskytování utajeného azylového bydlení a telefonickou krizovou pomoc.

ACORUS, z.ú. poskytuje komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, prostřednictvím odborného sociálního poradenství, poskytováním právních informací, krizové pomoci, ubytováním v azylovém domě a nonstop krizovou linkou.

Kontakty na další organizace naleznete zde na straně 35 a dále.

 

Intervenční centra

Ve všech krajích České republiky působí intervenční centra. Jedná se o pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poskytují přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu v konkrétních případech domácího násilí a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky.

Intervenční centra jsou určena:

  • osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána
  • osobám ohroženým domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace.

Kontakty na jednotlivá Intervenční centra naleznete zde.

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí

V případě, že je zjištěno sexuální násilí či jakýkoli jiný trestný čin páchaný na dítěti, je zde povinnost tuto skutečnost oznámit Orgánům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) nebo na Policii ČR.

Nahoru