Práva obětí trestných činů | Profem

Finanční kompenzace pro oběti

Eva Michálková

22.11.2019

Finanční kompenzace pro oběti

Prožitý trestný čin může mít značný vliv na Váš život. Víte, že můžete žádat o dva typy finanční kompenzace? Informujte se kde a jak žádat.

 

Jako oběť trestného činu můžete žádat o dva typy finanční kompenzace:

S uplatněním obou nároků Vám rádi pomůžeme!


Peněžitá pomoc státu

Peněžitá částka od státu slouží k pomoci s překlenutím doby zhoršené sociální situace, která nastala po spáchání trestného činu.

Peněžitá pomoc náleží i pozůstalým po osobách zemřelých následkem trestného činu, pokud se zemřelým v době jeho úmrtí žili ve společné domácnosti, nebo zemřelý poskytoval, či byl povinen poskytovat, výživu.

Peněžitá pomoc se poskytne pokud nemajetková újma nebyla plně nahrazena pachatelem, či jiným subjektem, např. pojišťovnou.

 

Kdo může o peněžitou pomoc státu žádat (okruh obětí):

  1. oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví (porucha zdraví, která znesnadňuje nejméně po dobu 3 týdnů obvyklý způsob života a vyžaduje lékařské ošetření);
  2. oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví (porucha zdraví, která spočívá v dlouhodobých následcích a další případy stanovené zákonem);
  3. osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu;
  4. oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

 

Peněžitou pomoc stát poskytne, jestliže:

- pachatel trestného činu byl uznán vinným nebo zproštěn obžaloby pro nepříčetnost nebo

- nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, peněžitá pomoc se poskytne i tehdy, když se pachatele nepodaří zjistit.

 

Výše peněžité pomoci

- paušální výše 10 000 Kč nebo paušální výše 50 000 Kč, pokud je způsobená zdravotní újma hodnocena jako těžká.

- můžete požádat i o vyšší peněžitou pomoc až do 200 000,- Kč, pak budete muset prokázat, že Vám v souvislosti s trestným činem vznikla újma na majetku spočívající ve vynaložených nákladech léčení či ztrátě na výdělku.

Pozůstalým osobám se peněžitá pomoc poskytuje v paušální výši, dosahující 200 000,- Kč (respektive 175 000,- Kč u sourozenců zemřelého), u většího počtu pozůstalých nemůže celková částka peněžité pomoci přesáhnout 600 000,- Kč.

Oběti některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo děti, oběti trestného činu týrání svěřené osoby mohou žádat o peněžitou pomoc až do výše 50 000,- Kč jako náhradu prokázaných nákladů odborné péče (například psychoterapie a fyzioterapie).

 

Lhůta k podání žádosti

Do 2 let ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě, způsobené trestným činem nejpozději do 5 let ode dne spáchání trestného činu. 

 

V žádosti o poskytnutí peněžité pomoci uveďte:

- údaje o osobě žadatele,

- určete výši peněžité pomoci, zda žádáte proplacení paušální částky, či nákladů,

- doklady (účtenky, kupní darovací smlouvy v případě poškození věcí, lékařské zprávy, účtenky k zakoupené léčbě),

- kdy jste se dozvěděli o škodě,

- co jste učinili k vymáhání škody (např. je-li uplatněn nárok u trestního či civilního soudu) a zda-li škoda byla částečně nahrazena,

- označte poslední rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, které se věci týká (spisovou značkou, datem a orgánem, který je vydal),

- přiložte případné lékařské zprávy o škodě na zdraví.

 

Žádost doručte na: Ministerstvo spravedlnosti Odbor odškodňování Vyšehradská 16 128 10 Praha 2

 

Lhůta k rozhodnutí je 3 měsíce, jinak pošle ministerstvo výzvu k doplnění žádosti. 

V případě, že žadatel nemohl žádost ve lhůtě podat z důvodu opatření ke zmírnění pandemie koronaviru SARS CoV-2, může Ministerstvo spravedlnosti žádat o prominutí lhůty. Žádost o prominutí lhůty (spolu s žádostí o peněžitou pomoc) je nutné podat do 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.  

Odškodnění, které je možné požadovat po pachateli

Bylo-li Vám trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma můžete se po pachateli domáhat peněžité náhrady.

O náhradě bude rozhodovat soud v trestním řízení proti pachateli jen na Váš návrh.

Návrh můžete uplatnit po zahájení trestního stíhání vůči obviněnému, nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování; je-li sjednána dohoda o vině a trestu při prvním jednání o takové dohodě. V návrhu musíte uvést údaje, z nichž je patrný důvod a výše nebo rozsah takového nároku. Důvod a výši musíte doložit (např. kopií účtenky - u zničené věci, lékařským ohodnocením bolestného body - lze u ošetřujícího lékaře vyžádat, nebo znaleckým posudkem k prokázání ztížení společenského uplatnění, např.  v důsledku posttraumatické stresové poruchy).

Soud v rámci trestního řízení o nároku rozhodne a může uložit pachateli zaplatit peněžitý ekvivalent škody či nemajetkové újmy, či Vás odkáže s celým nárokem, či s částí nároku na občanskoprávní řízení.