Centrum | Profem

Podpora vzniku centra z Fondů Norska

Eva Michálková

Podpora vzniku centra z Fondů Norska

Projekt Centrum pro oběti sexuálního násilí je financován z Fondů Norska 2014 - 2021 a je realizován v termínu od 1.11.2021 do 30.4.2024.

Tato významná finanční podpora nám pomůže uhradit část rekonstrukce a metodickou a provozní přípravu centra.

Projekt reaguje na bariéry v systému pomoci obětem sexuálního násilí a nedostupnost specializovaných a odborných služeb. S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena. Každá desátá žena se stane obětí znásilnění. Přesto v Česku neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro tyto oběti. V zahraničí jsou přitom taková centra běžná: například v Norsku nebo Irsku jsou v každém kraji. Česko tak nesplňuje minimální standardy a doporučení Rady Evropy v oblasti pomoci obětem genderově-podmíněného násilí.

Tuto situaci řešíme v rámci projektu podpořeného z Fondů Norska v rámci Programu Lidská práva.

V rámci projektu vznikne unikátní Centrum pro oběti sexuálního násilí (a oběti domácího násilí a dalších forem genderově-podmíněného násilí se sexuálním aspektem), v jehož rámci získají přístup ke komplexní sadě specializovaných služeb, které jim zajistí adekvátní pomoc a podporu. Naleznou zde sociální služby vč. pobytové krizové pomoci, právní poradenství, psychoterapii, podporu v trestně-právním řešení situace (možnost využít speciální výslechovou místnost, sběr vzorků a důkazního materiálu) a základní zdravotní ošetření. Včasná a kvalitní pomoc obětem sexuálního násilí prostřednictvím Centra přispěje ke zmírnění negativních dopadů prožitého násilí a stigmatizace obětí, k uplatňování práv obětí a jejich zmocňování, a potažmo ke zkvalitnění života.

V průběhu projektu budeme také iniciovat a posilovat interdisciplinární spolupráci a edukaci odborné veřejnosti v přístupu citlivém k traumatu, čímž snížíme riziko sekundární viktimizace obětí a zlepšíme provázanost jednotlivých institucí pomáhajících obětem.

Na projektu spolupracují partnerské organizace Městská část Praha 6 a Krizové centrum ve Fredrikstadu (Norsko).


 

Projekt Centrum pro oběti sexuálního násilí je financován z Fondů Norska 2014 - 2021 a je realizován v termínu od 1.11.2021 do 30.4.2024.

Koordinátorkou projektu je Iva Peterková (iva.peterkova@profem.cz)

Více o Fondech EHP a Norska najdete na stránkách eeagrants.cz nebo eeagrants.org