Archiv projektů | proFem

Archiv projektů

Podívejte se na výběr z projektů, které jsme v minulosti realizovali.

1. Break the Silence II.

2. Podpora nadstavbových služeb pro oběti násilí

3. Komplexní podpora obětem i díky nadaci C&A

4. Vybavení nové konzultační místnosti díky Siemens

5. Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

6. Love and Respect - Preventing Teen Dating Violence II.

7. Ambassadors of Love and Respect

8. Break the Silence

9. Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy

10. Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví

11. Budování kapacity organizace

12. Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

13. Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

14. Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

15. Mluvme spolu o domácím násilí

16. Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí

17. Foundation open society institute - „Právní hlídky“

18. Studie ekonomických dopadů domácího násilí

19. Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

 


Break the silence II.

Cílem projektu Break the Silence II bylo přenést do českého prostředí znalosti amerických odbornic a odborníků na sexuální násilí a práci s oběťmi. K naplnění tohoto cíle vedly tyto aktivity projektu: Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a močnosti řešení, na které vystoupila řada odbornic a odborníků na téma, včetně Jennifer Landhuis z USA a Lisy Arntzen z Norska. Konference se konala 22. října 2019 v Praze. Výstupem z konference je Elektronický sborník příspěvků. Další aktivitou byl následný workshop realizovaný Jennifer Landhuis, která je ředitelkou SPARC (organizace zaměřující se na téma stalkingu) a dále působí v organizaci AEquitas zaměřující se na téma domácího a sexuálního násilí. Má více než 22 let zkušeností v přímé práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí a také jako lektorka v těchto tématech. V neposlední řadě byly v rámci projektu realizovány workshopy pro studentky a studenty právnických fakult, jejichž obsah vycházel také z poznatků získaných díky konferenci. Pro tyto účely byly vytvořeny vzdělávací materiály, které byly studentům a studentkám distribuovány.

Projekt č. SEZ80019GR0043 byl realizovaný v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 a byl podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.

Nahoru


Podpora nadstavbových služeb pro oběti násilí

Cesta z násilného vztahu bývá velmi těžká a vyžaduje dlouhodobou práci. Psychologická pomoc a právní zastupování usnadňuje obětem domácího a sexuálního násilí vztah opustit, vyrovnat se s jeho následky a opět naplno žít svůj život. Zároveň jsou tyto služby běžně velmi finančně nákladné. Nadační fond Tesco tak umožnil poskytování bezplatných psychoterapeutických konzultací a služeb našich právníků a právniček.

O udělení příspěvku z programu "Vy rozhodujete, my pomáháme!" hlasovali samotní zákazníci Tesco. Děkujeme za Vaši podporu!

Díky projektu jsou podpořeny služby v naši pobočce v Benešově, a to v období 10.3 - 10.9.2020.

Nahoru


Komplexní podpora obětem i díky nadaci C&A

Komplexní pomoc klientkám ohroženým domácím či sexuálním násilím jsme mohli poskytovat také díky C&A Foundation. proFem zajišťuje svým klientkám a klientům komplexní podporu, a to jak sociální a právní, tak i psychologickou, a čerpá ze vzájemné synergie těchto aspektů poskytovaných klientům a klientkám pod jednou střechou.

Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2020 v rámci kampaně C&A Foundation: Inspiring World Campaign 2019.

Nahoru


Vybavení nové konzultační místnosti díky Siemens

Díky příspěvku společnosti Siemens jsme zrenovovali a vybavili naši novou konzultační místnost, můžeme tak poskytovat služby většímu počtu klientek. 

Ročně poskytneme pomoc a podporu přibližně 300 klientkám – obětem domácího a sexuálního násilí. Často se setkáváme s tím, že musíme některé klientky odmítat z důvodu naší nedostačující kapacity, anebo je možné tyto klientky objednat při dlouhé objednací lhůtě.

Povaha domácího nebo sexuálního násilí však často vyžaduje rychlé jednání a pomoc klientkám. Proto jsme i díky Siemens schopni rychleji a flexibilněji reagovat na potřeby našich klientek, neboť jsme schopni poskytovat naše služby i v další konzultační místnosti, tedy více klientkám zároveň.

Projekt probíhal od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 díky příspěvku společnosti Siemens.

Nahoru


Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

Projekt umožnil přenos informací, dobré praxe a zvyšování kapacity v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí díky bilaterální spolupráci s norskými partnerskými organizacemi.

V rámci tohoto projektu byly podpořeny dvě inicitativy: 1) studijní cesta šesti členek týmu proFem do Norska; 2) organizace konference k tématu sexuální násilí a spolupráce s Norskou expertkou, která na konferenci vystoupila jako řečnice.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit kapacity proFem v oblasti přímé práce s oběťmi sexuálního násilí, prohloubit poskytované služby a zvýšit jejich komplexitu, a to prostřednictvím právě úzké spolupráce s norskými partnerskými organizacemi.

Podrobný článek o tom, jak studijní cesta proběhla a fotogalerie - zde.

Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a byl podpořen Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Nahoru


Love and Respect - Preventing TDV II

V mezinárodním projektu Love and Respect jsme se zaměřili na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let).

V projektu jsme spolupracovali se šesti dalšími partnery a to z Evropy a Jižního Kavkazu: Sakhli – Advice Centre for Women (Gruzie), Society Without Violence (Arménie), CESI - Center for Education, Counselling and Research (Chorvatsko), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko). S partnery jsme se setkávali na mezinárodních setkáních v ČR, Rakousku, Španělsku, Itálii a v Chorvatsku.

V rámci projektu byly realizovány čtyři zásadní výstupy: výzkum, facebookové skupiny (instagram), sdílená platforma a online kvízy.

Výzkum sloužil k porovnání a zjištění rozdílů nebo podobností v tématu partnerského násilí dospívajících a mladých objevujících se napříč zmíněnými zeměmi. Facebookové skupiny a instagram umožnili vytvořit prostor, pro samotné dospívající a mladé lidi, který zvyšuje informovanost a osvětu o partnerském násilí. Vznikla také sdílená webová platforma www.love-and-respect.org, která slouží jako zdroj informací o partnerském násilí dospívajících a mladých. Posledním zásadním výstupem projektu byly interaktivní kvízy, tedy čtyři webové aplikace uveřejněné na výše zmíněné platformě. Každý z kvízů se zaměřuje na konkrétní téma související s partnerským násilím mladých, a to zdravý vztah, sexualita, kyberšikana a vztah k sobě sama.

Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny. Primárně na dospívající a mladé lidi, dále také na pracovníky a pracovnice, kteří se v rámci své pracovní náplně s dospívajícími a mládeží setkávají a v neposlední řadě na obecnou veřejnost.

V rámci projektu proběhl také Kulatý stůl, jehož cílem bylo upozornit na závažnost tématu partnerského násilí dospívajících a mladých lidí. Účastníci kulatého stolu se poté shodli na doporučeních pro jednotlivá ministerstva.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhal od roku 2017 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Ambassadors of Love and Respect

Projekt Ambassadors of Love and Respect byl součástí většího projektu Love and Respect, který cílil na zvýšení informovanosti veřejnosti, a to především mladých lidí, o partnerském násilí ve vztazích mladistvých.

Cílem tohoto menšího projektu bylo zaškolit dobrovolníky a dobrovolnice, kteří a které v projektu působili jako peer pracovníci.

Projekt Ambassadors of Love and Respect se sestával ze dvou hlavních aktivit - školení v Gruzii v září 2018 a evaluačního setkání v České republice v červenci 2019.

Záměrem školení v Gruzii byl zaškolení dobrovolníků v práci se sociálními médii, seznámení s tématem partnerského násilí mladistvých a zvýšení kompetencí a dovedností k moderování facebookových skupin. Čtyřdenní setkání v Praze, v prostorách Toulcova dvora, pak mělo za úkol zhodnotit tuto roční spolupráci, podívat se na to, co se dařilo a s jakými bariérami se peer pracovníci případně setkávali.

Projekt Ambassadors of Love & Respect probíhal od roku 2018 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Break the Silence

Cílem projektu s názvem Break the Silence bylo pozitivně ovlivnit podmínky obětí sexuálního násilí v ČR a zvýšit povědomí o tomto tématu.

Klíčovými aktivitami projektu byla konference na téma sexuálního násilí a workshop formou "mini moot courtu", tedy simulovaného soudního jednání, které vycházelo z reálné praxe proFem. Určeny byly primárně studentům právnických fakult, policejních akademí, sociální práce apod. jakožto budoucím tzv. odborníkům prvního kontaktu s oběťmi sexuálního násilí. Jsme totiž přesvědčeni, že právě studenti a studentky takovýchto oborů představují klíčový potenciál pro změnu diskurzu práce s oběťmi sexuálního násilí, vyšetřování sexuálních trestných činů, soudní nebo soudně-znalecké problematiky.

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2019 za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice.

Nahoru


Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy

Současnou právní úpravu znalecké činnosti, pocházející z roku 1967, považujeme za nedostatečnou. Cílem tohoto projektu proto bylo zpracovat konkrétní doporučení a připomínky k nové úpravě soudně znalecké praxe, která zajistí standardizaci úrovně znaleckých posudků a zavede právní odpovědnost znalců za nekvalitní znalecké posudky.

V rámci projektu jsme zorganizovali rovněž workshopy a konferenci s předními znalci a zástupci právnických profesí a závěrečnou tiskovou konferenci. Výstupy byli prezentovány na vládních výborech i prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., která se podílela na přípravě legislativních úprav.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Nahoru


Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví

Na lékaře a zdravotní sestry jako na tzv. odborníky prvního kontaktu (jsou totiž často prvními, kdo mohou odhalit, že pacient/ka je obětí domácího či sexuálního násilí) se zaměřil tento pilotní výzkum. Jeho prioritou bylo zhodnotit, zda lze standardizovanou procedurou (v tomto případě dotazníkem o čtyřech otázkách) zachycovat případy domácího násilí a sbírat data ve zdravotnictví. Zjišťoval ochotu zapojení v pacientských řadách a průchodnost na úrovni lékařů a zdravotních sester i systému poskytování zdravotní péče. Zúčastnilo se ho 615 pacientů a pacientek a 22 zdravotnických pracovníků na osmi pracovištích tří různých nemocnic.

Další aktivity představovalo zkoumání zahraniční praxe, realizace dvou kulatých stolů a prezentace výsledků pilotního šetření na tiskové konferenci.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nahoru


Budování kapacity organizace

Projekt se zaměřoval na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její profesionality a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. Cílem projektu bylo zhodnocení strategického plánování, fundraisingu, oblasti lidských zdrojů a oblasti nabízených produktů a služeb, vytyčení potřebných změn a jejich implementace do praxe. V každé oblasti jsme spolupracovali s jedním/ou či více externími poradci/kyněmi - specialisty/kami s dlouholetou praxí, kteří nás provedli procesem vyhodnocování a zlepšování.

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2018 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Nahoru


Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

V návaznosti na projekt „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace proFem realizovala v roce 2012 a ze kterého vyplynulo, že největší část nákladů na řešení následků domácího násilí leží právě v oblasti zdravotnictví, jsme se rozhodli tuto oblast podrobněji prozkoumat a provést rozsáhlý sběr dat. Našeho reprezentativního výzkumu, který jsme prováděli po celé ČR, se zúčastnilo 3058 respondentek, se kterými byl osobně vyplněn dotazník zaměřující se na zkušenost s domácím násilím a souvislost se zdravotním stavem a s náklady na léčbu zdravotních následků domácího násilí. Realizaci výzkumu měla na starosti partnerská organizace MindBridge Consulting. Výsledky studie jsme prezentovali v červnu 2016 na zvláštní konferenci.

Cílem projektu bylo podpořit argumentaci, že prevence domácího násilí je zásadní a vyplatí se, a to, kromě jiného, také z ekonomických důvodů. Dále jsme získali informace o dopadech domácího násilí na zdraví žen (např. o charakteru zranění, chronických onemocněních, době hospitalizace, atd.) a o přítomnosti dětí u domácího násilí mezi partnery.

Projekt byl realizován v letech 2015 až 2016 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Nahoru


Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reagoval na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem projektu bylo, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí.

Díky tomuto projektu začalo fungovat poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze. Dále byly zřízeny dvě pobočky Intervenčního centra proFem, a to v Berouně a v Benešově, která zajistila dostupnost komplexní pomoci obětem domácího násilí v jižní a jihozápadní části Středočeského kraje.

Dalším cílem bylo navázání funkční interdisciplinární kooperace subjektů, které pracují s oběťmi sexuálního násilí a s oběťmi domácího násilí. A spustili jsme také kampaň, informující laickou i odbornou veřejnost o dostupnosti služeb, možnostech pomoci obětem sexuálního a domácího násilí a oběti o jejich právech.

Projekt byl realizován v letech 2014 až 2016 za finanční podpory Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP fondů 2009-2014.

Nahoru


Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Inovativní projekt Daphne - Staying safe online: gender and safety se v mezinárodní perspektivě zaměřil na genderový rozměr problematiky násilí prostřednictvím internetu a informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou byla mládež ve věku 14 – 26 let.

První aktivitu tvořil výzkum, mapující status quo mezi mládeží, jenž proběhl ve třech partnerských zemích – v České republice, v Polsku a na Kypru. Jeho součástí bylo i zřízení bezplatné právní poradny pro osoby ohrožené násilím na internetu. Vzdělávací a informační rozměr projektu přidaly semináře pro vyučující a studující, mezinárodní konference, antologie s výstupy projektu a mediální kampaň.

Projekt byl realizován v letech 2013 - 2014 za finanční podpory programu Evropské komise DAPHNE. Koordinovala jej Gender Studies, o.p.s. – Česká republika. Partnery projektu byly Mediterranean Institute of Gender Studies - MIGGS - Kypr, Fundacja Feminoteka – Polsko a proFem, o.p.s. - Česká republika.

Nahoru


Mluvme spolu o domácím násilí

Preventivní workshopy pro studující především středních a vyšších odborných škol v rámci tohoto projektu usilovaly o „výchovu“ studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.

Tématy workshopů bylo násilí ve vztazích a šikana. Doplnila je také soutěž o nejlepší „sociální reklamu“, zaměřenou na domácí násilí a násilí na ženách.

Projekt byl realizován v letech 2012, 2015 a 2016 za finanční podpory Nadace Avon.

Nahoru


Gruzie – ochrana práv obětí domácího násilí

Dvouletý projekt realizovala společnost Adra, proFem byl jeho partnerem. Reagoval na přetrvávající tabuizaci a absenci dlouhodobého a udržitelného řešení, které by v zemi na pomezí Evropy a Asie umožnilo obětem domácího násilí opustit své partnery.

Smyslem nejen tohoto projektu (společnost Adra realizuje hned několik podobných projektů v různých zemích) bylo docílit větší míry rovnosti mužů a žen a podporovat státní politiku, která by směřovala k odstranění diskriminace žen ve společnosti a zavedla mechanismy pro ochranu obětí domácího násilí.

Naší strategií bylo podpořit místní neziskové organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí, zejména pak v regionech, kde je povědomí o možných postupech v takové situaci minimální. Projekt se také podílel na zlepšení občanské informovanosti a angažovanosti a kvalitnějším zajištění zázemí, školení a koordinace pomáhajícím profesionálům (sociálním pracovníkům a psychologům), právníkům, policistům, státním zástupcům a soudcům, kteří pracují přímo s oběťmi domácího násilí či s nimi přicházejí do styku. Jednou z důležitých cílových skupin byli též budoucí představitelé legislativního systému - studenti právnických fakult.

Projekt proběhl v letech 2012 až 2013 za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí v programu transformační spolupráce, ve spolupráci s pobočkou ADRA Hradec Králové. Na gruzínské straně se na projektu podílely organizace Georgian Young Lawyers´Association a Antiviolence Network of Georgia.

Nahoru


Foundation open society institute - „Právní hlídky“

Tento projekt zahrnoval naši dlouhodobou aktivitu, tedy poskytování bezplatného právního poradenství pro osoby ohrožené či postižené domácím násilím AdvoCats for Women, a v rámci poradny provozovanou telefonickou linku právní pomoci.

Druhým pilířem projektu bylo vypracování pilotní studie aplikace právních nástrojů v občanskoprávních a trestních řízení, týkajících se domácího násilí. V rámci této části projektu jsme navázali spolupráci s právnickými fakultami vysokých škol a jejich studenty za účelem zjištění, nakolik využívají soudy možné právní nástroje v případech domácího násilí.

Na tento pilíř navazovala školicí a přednášková činnost (zúčastnili jsme se například senátní konference „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?") a konečně politický lobbing.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Nadace Open Society Fund.

Nahoru


Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie se inspirovala zejména prací rakouského Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí, kterou zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004. Studie v České republice byla založena především na dostupných statistikách ministerstev vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Pro přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí byl v lednu 2012 proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.

K tématu jsme uspořádali konferenci, výsledky studie jsme prezentovali na půdě Senátu a došlo také k jejich medializaci.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory americké nadace Vital Voices a společnosti AVON v České republice.

Nahoru


Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reagoval na zahraniční zkušenosti s cílem poukázat na rizika chudoby u žen, které jsou postižené domácím násilím, a jejich dětí. Uspořádány byly tři pracovní skupiny, v rámci nichž byl problém popsán a zaznamenán, a poté proběhla závěrečná tisková konference, na které bylo předloženo doporučení s návrhy řešení.

Výstupem projektu byl překlad studie WAVE, analyzující jednotlivé, vzájemně propojené aspekty problému (zdraví, vzdělání, bydlení, rozvod a rozchod, psychosociální podpora a poradenství, právní pomoc). Reflektovali jsme však rovněž česká specifika, mimo jiné skrze pracovní setkání s odborníky a odbornicemi. Vydána byla písemná doporučení pro zainteresované instituce tak, aby mohlo dojít k efektivní změně situace a prevenci.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Nadace Open Society Fund.

Nahoru