Archiv projektů | Profem

Archiv projektů

Podívejte se na výběr z projektů, které jsme v minulosti realizovali:

 1. Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí
 2. VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění
 3. Sociální inovace: proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí
 4. Artemis - Promoting the right of protection of women
 5. Break the Silence II.
 6. Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce
 7. Love and Respect - Preventing Teen Dating Violence II.
 8. Ambassadors of Love and Respect
 9. Break the Silence
 10. Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy
 11. Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví
 12. Budování kapacity organizace
 13. Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Projekt reagoval na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu bylo identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského násilí. Za využití těchto dat jsme realizovali řadu aktivit, s cílem tyto bariéry zmírnit: kulaté stoly s dalšími institucemi a organizacemi systému pomoci, tiskovou konferenci k představení výstupů výzkumu a bariér, na které oběti násilí naráží, ale i snížení prahu dostupnosti našich vlastních služeb: zejména pro oběti násilí, které čelí vícečetnému znevýhodění (např. zdravotnímu znevýhodnění) a pro které je pomoc často ještě více nedostupná. To právě ukázal zmíněný výzkum, jehož výstupy si můžete přečíst v publikaci Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí.

Projekt Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí byl realizován od 1.10.2020 do 31.3.2023 a byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

 Nahoru


VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

I přes transpozice evropských směrnic (Směrnice 2012/29/EU a Směrnice 2004/80/EC) do národních legislativ soudy v České republice, Bulharsku a Maďarsku stále nedokáží v mnohých případech zajistit obětem adekvátní odškodnění. Z toho důvodu jsme spojili síly v rámci projektu VICO s partnerskými organizacemi z Maďarska (PATENT) a Bulharska (BGRF), s cílem přispět k zajištění práva na odškodnění obětí genderově podmíněného násilí

V rámci projektu vznikla národní a mezinárodní analýza aktuální situace, která byla diskutována během kulatých stolů. V návaznosti na tyto získané informace jsme proškolili studentky a studenty právních oborů, nebo sdíleli informace v rámci závěrečné mezinárodní konference v listopadu 2022 v Praze.

Více k tématu odškodňování si můžete přečíst v závěrečné publikaci projektu Odškodňování obětí trestných činů v kontextu násilí na ženách. Druhá publikace, kterou jsme díky projektu vytvořili, Odškodnění obětem krok za krokem: příručka k náhradě újmy a peněžité pomoci obětem trestných činů (nejen) v kontextu násilí na ženách je určena právníkům a právničkám a zaměřuje se na podrobnější informace, jak obětem násilí asistovat při žádání o odškodnění. Tato publikace není volně ke stažení, pokud o ni máte zájem, napište nám na administrativa@profem.cz kde pracujete a k čemu by se vám mohla hodit, a my vám ji rádi zašleme za cenu poštovného.

Projekt VICO byl realizován od 1.1.2021 do 31.12.2022 a byl podpořen Evropskou unií programem Spravedlnost (2014 - 2020).

 Nahoru


proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Díky podpoře získané v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy jsme měli možnost zaměřit se na zlepšení a inovaci poskytovaných služeb tak, aby lépe odpovídaly cílové skupině obětí sexuálního násilí, neboť se tyto klientky obrací na proFem stále častěji. Hlavní metodou projektu byl tzv. Human-centered design (HCD).

V rámci projektu vznikla například nová interní Metodika práce s oběťmi sexuálního násilí nebo dva interní nástroje pro sociální pracovnice k mapování potřeb klientek, obětí sexuálního násilí a k předávání informací psychoterapeutkám (v případě, že klientka využívá také psychoterapie v naší organizaci). Dále byla vytvořena interaktivní pomůcka pro psychoterapii traumatu, která klientkám pomůže objasnit dopady traumatu, jeho projevy nebo reakce na stresovou situaci, díky čemuž budou moci lépe uchopit a zpracovat prožitou traumatickou situaci, kterou sexuální násilí je. Díky projektu jsme mohli také vytvořit Funkční specifikaci pro připravované specializované Centrum pro oběti sexuálního násilí.

Podívejte se na záznam závěrečné konference projektu, kde jsme inovační proces v naší organizaci shrnuli a hovořili i o dalších přínosech projektu a metody HCD.

Projekt proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí byl realizován od 1.12.2019 - 30.3.2022 a byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 Nahoru


Artemis - Promoting the right of protection of women

V mezinárodním projektu ARTEMIS jsme se zaměřovali na evropský ochranný příkaz; analyzovali jsme jeho používání, dobrou praxi a zvyšovali jsme povědomí právníků a pomáhajících organizací o možnostech jeho využívání.

V projektu jsme spolupracovali s pěti partnerskými organizacemi: Ebit s.r.l. (Itálie), PROGEU – Progress in European Union (Itálie), Autonomous Women's House Zagreb (Chorvatsko), Mesogeiako Institouto Meleton Koinonikou Fylou Idryma (Kypr), Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy (Řecko).

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o možnostech využívání evropského ochranného příkazu (dle směrnice EU 2011/99/EU), který umožňuje soudní ochranné příkazy vydané v rámci jednoho členského státu, uplatňovat i v jiném členském státu EU. Vedle toho projekt cílil na zlepšení dovedností a znalostí v implementaci této směrnice.

V rámci projektu byla vytvořena příručka Evropský ochranný příkaz - Vše, co jste chtěli vedět, a báli jste se zeptat. Ke shlédnutí je záznam přednášky Veroniky Ježkové, vedoucí právních služeb proFem, a spolupracující advokátky Martiny Houžvové Vše, co jste chtěli vědět o EPO, ale báli jste se zeptat. Stáhnout si rovněž můžete stručný informační dokument o institutu EPO.

Projekt ARTEMIS: Promoting the right of protection of women through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection Order (878592 — ARTEMIS — JUST-AG-2019/JUST-JACC-AG-2019) je podpořen Evropskou komisí a probíhá od 02/02/2020 do 02/02/2022.

 Nahoru


Break the silence II.

Cílem projektu Break the Silence II bylo přenést do českého prostředí znalosti amerických odbornic a odborníků na sexuální násilí a práci s oběťmi. K naplnění tohoto cíle vedly tyto aktivity projektu: Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a močnosti řešení, na které vystoupila řada odbornic a odborníků na téma, včetně Jennifer Landhuis z USA a Lisy Arntzen z Norska. Konference se konala 22. října 2019 v Praze. Výstupem z konference je Elektronický sborník příspěvků. Další aktivitou byl následný workshop realizovaný Jennifer Landhuis, která je ředitelkou SPARC (organizace zaměřující se na téma stalkingu) a dále působí v organizaci AEquitas zaměřující se na téma domácího a sexuálního násilí. Má více než 22 let zkušeností v přímé práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí a také jako lektorka v těchto tématech. V neposlední řadě byly v rámci projektu realizovány workshopy pro studentky a studenty právnických fakult, jejichž obsah vycházel také z poznatků získaných díky konferenci. Pro tyto účely byly vytvořeny vzdělávací materiály, které byly studentům a studentkám distribuovány.

Projekt č. SEZ80019GR0043 byl realizovaný v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 a byl podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.

Nahoru


Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

Projekt umožnil přenos informací, dobré praxe a zvyšování kapacity v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí díky bilaterální spolupráci s norskými partnerskými organizacemi.

V rámci tohoto projektu byly podpořeny dvě inicitativy: 1) studijní cesta šesti členek týmu proFem do Norska; 2) organizace konference k tématu sexuální násilí a spolupráce s Norskou expertkou, která na konferenci vystoupila jako řečnice.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit kapacity proFem v oblasti přímé práce s oběťmi sexuálního násilí, prohloubit poskytované služby a zvýšit jejich komplexitu, a to prostřednictvím právě úzké spolupráce s norskými partnerskými organizacemi.

Podrobný článek o tom, jak studijní cesta proběhla a fotogalerie - zde.

Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a byl podpořen Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Nahoru


Love and Respect - Preventing TDV II

V mezinárodním projektu Love and Respect jsme se zaměřili na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let).

V projektu jsme spolupracovali se šesti dalšími partnery a to z Evropy a Jižního Kavkazu: Sakhli – Advice Centre for Women (Gruzie), Society Without Violence (Arménie), CESI - Center for Education, Counselling and Research (Chorvatsko), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko). S partnery jsme se setkávali na mezinárodních setkáních v ČR, Rakousku, Španělsku, Itálii a v Chorvatsku.

V rámci projektu byly realizovány čtyři zásadní výstupy: výzkum, facebookové skupiny (instagram), sdílená platforma a online kvízy.

Výzkum sloužil k porovnání a zjištění rozdílů nebo podobností v tématu partnerského násilí dospívajících a mladých objevujících se napříč zmíněnými zeměmi. Facebookové skupiny a instagram umožnili vytvořit prostor, pro samotné dospívající a mladé lidi, který zvyšuje informovanost a osvětu o partnerském násilí. Vznikla také sdílená webová platforma www.love-and-respect.org, která slouží jako zdroj informací o partnerském násilí dospívajících a mladých. Posledním zásadním výstupem projektu byly interaktivní kvízy, tedy čtyři webové aplikace uveřejněné na výše zmíněné platformě. Každý z kvízů se zaměřuje na konkrétní téma související s partnerským násilím mladých, a to zdravý vztah, sexualita, kyberšikana a vztah k sobě sama.

Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny. Primárně na dospívající a mladé lidi, dále také na pracovníky a pracovnice, kteří se v rámci své pracovní náplně s dospívajícími a mládeží setkávají a v neposlední řadě na obecnou veřejnost.

V rámci projektu proběhl také Kulatý stůl, jehož cílem bylo upozornit na závažnost tématu partnerského násilí dospívajících a mladých lidí. Účastníci kulatého stolu se poté shodli na doporučeních pro jednotlivá ministerstva.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhal od roku 2017 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Ambassadors of Love and Respect

Projekt Ambassadors of Love and Respect byl součástí většího projektu Love and Respect, který cílil na zvýšení informovanosti veřejnosti, a to především mladých lidí, o partnerském násilí ve vztazích mladistvých.

Cílem tohoto menšího projektu bylo zaškolit dobrovolníky a dobrovolnice, kteří a které v projektu působili jako peer pracovníci.

Projekt Ambassadors of Love and Respect se sestával ze dvou hlavních aktivit - školení v Gruzii v září 2018 a evaluačního setkání v České republice v červenci 2019.

Záměrem školení v Gruzii byl zaškolení dobrovolníků v práci se sociálními médii, seznámení s tématem partnerského násilí mladistvých a zvýšení kompetencí a dovedností k moderování facebookových skupin. Čtyřdenní setkání v Praze, v prostorách Toulcova dvora, pak mělo za úkol zhodnotit tuto roční spolupráci, podívat se na to, co se dařilo a s jakými bariérami se peer pracovníci případně setkávali.

Projekt Ambassadors of Love & Respect probíhal od roku 2018 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Break the Silence

Cílem projektu s názvem Break the Silence bylo pozitivně ovlivnit podmínky obětí sexuálního násilí v ČR a zvýšit povědomí o tomto tématu.

Klíčovými aktivitami projektu byla konference na téma sexuálního násilí a workshop formou "mini moot courtu", tedy simulovaného soudního jednání, které vycházelo z reálné praxe proFem. Určeny byly primárně studentům právnických fakult, policejních akademí, sociální práce apod. jakožto budoucím tzv. odborníkům prvního kontaktu s oběťmi sexuálního násilí. Jsme totiž přesvědčeni, že právě studenti a studentky takovýchto oborů představují klíčový potenciál pro změnu diskurzu práce s oběťmi sexuálního násilí, vyšetřování sexuálních trestných činů, soudní nebo soudně-znalecké problematiky.

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2019 za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice.

Nahoru


Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy

Současnou právní úpravu znalecké činnosti, pocházející z roku 1967, považujeme za nedostatečnou. Cílem tohoto projektu proto bylo zpracovat konkrétní doporučení a připomínky k nové úpravě soudně znalecké praxe, která zajistí standardizaci úrovně znaleckých posudků a zavede právní odpovědnost znalců za nekvalitní znalecké posudky.

V rámci projektu jsme zorganizovali rovněž workshopy a konferenci s předními znalci a zástupci právnických profesí a závěrečnou tiskovou konferenci. Výstupy byli prezentovány na vládních výborech i prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., která se podílela na přípravě legislativních úprav.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Nahoru


Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví

Na lékaře a zdravotní sestry jako na tzv. odborníky prvního kontaktu (jsou totiž často prvními, kdo mohou odhalit, že pacient/ka je obětí domácího či sexuálního násilí) se zaměřil tento pilotní výzkum. Jeho prioritou bylo zhodnotit, zda lze standardizovanou procedurou (v tomto případě dotazníkem o čtyřech otázkách) zachycovat případy domácího násilí a sbírat data ve zdravotnictví. Zjišťoval ochotu zapojení v pacientských řadách a průchodnost na úrovni lékařů a zdravotních sester i systému poskytování zdravotní péče. Zúčastnilo se ho 615 pacientů a pacientek a 22 zdravotnických pracovníků na osmi pracovištích tří různých nemocnic.

Další aktivity představovalo zkoumání zahraniční praxe, realizace dvou kulatých stolů a prezentace výsledků pilotního šetření na tiskové konferenci.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nahoru


Budování kapacity organizace

Projekt se zaměřoval na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její profesionality a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. Cílem projektu bylo zhodnocení strategického plánování, fundraisingu, oblasti lidských zdrojů a oblasti nabízených produktů a služeb, vytyčení potřebných změn a jejich implementace do praxe. V každé oblasti jsme spolupracovali s jedním/ou či více externími poradci/kyněmi - specialisty/kami s dlouholetou praxí, kteří nás provedli procesem vyhodnocování a zlepšování.

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2018 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Nahoru


Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

V návaznosti na projekt „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace proFem realizovala v roce 2012 a ze kterého vyplynulo, že největší část nákladů na řešení následků domácího násilí leží právě v oblasti zdravotnictví, jsme se rozhodli tuto oblast podrobněji prozkoumat a provést rozsáhlý sběr dat. Našeho reprezentativního výzkumu, který jsme prováděli po celé ČR, se zúčastnilo 3058 respondentek, se kterými byl osobně vyplněn dotazník zaměřující se na zkušenost s domácím násilím a souvislost se zdravotním stavem a s náklady na léčbu zdravotních následků domácího násilí. Realizaci výzkumu měla na starosti partnerská organizace MindBridge Consulting. Výsledky studie jsme prezentovali v červnu 2016 na zvláštní konferenci.

Cílem projektu bylo podpořit argumentaci, že prevence domácího násilí je zásadní a vyplatí se, a to, kromě jiného, také z ekonomických důvodů. Dále jsme získali informace o dopadech domácího násilí na zdraví žen (např. o charakteru zranění, chronických onemocněních, době hospitalizace, atd.) a o přítomnosti dětí u domácího násilí mezi partnery.

Projekt byl realizován v letech 2015 až 2016 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Nahoru