Archiv projektů | Profem

Archiv projektů

Podívejte se na výběr z projektů, které jsme v minulosti realizovali.

 1. Sociální inovace: proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí
 2. Artemis - Promoting the right of protection of women
 3. Break the Silence II.
 4. Podpora nadstavbových služeb pro oběti násilí
 5. Komplexní podpora obětem i díky nadaci C&A
 6. Vybavení nové konzultační místnosti díky Siemens
 7. Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce
 8. Love and Respect - Preventing Teen Dating Violence II.
 9. Ambassadors of Love and Respect
 10. Break the Silence
 11. Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy
 12. Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví
 13. Budování kapacity organizace
 14. Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví
 15. Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí
 16. Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu
 17. Mluvme spolu o domácím násilí
 18. Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí
 19. Foundation open society institute - „Právní hlídky“
 20. Studie ekonomických dopadů domácího násilí
 21. Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

 


proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Díky podpoře získané v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy jsme měli možnost zaměřit se na zlepšení a inovaci poskytovaných služeb tak, aby lépe odpovídaly cílové skupině obětí sexuálního násilí, neboť se tyto klientky obrací na proFem stále častěji. Hlavní metodou projektu byl tzv. Human-centered design (HCD).

V rámci projektu vznikla například nová interní Metodika práce s oběťmi sexuálního násilí nebo dva interní nástroje pro sociální pracovnice k mapování potřeb klientek, obětí sexuálního násilí a k předávání informací psychoterapeutkám (v případě, že klientka využívá také psychoterapie v naší organizaci). Dále byla vytvořena interaktivní pomůcka pro psychoterapii traumatu, která klientkám pomůže objasnit dopady traumatu, jeho projevy nebo reakce na stresovou situaci, díky čemuž budou moci lépe uchopit a zpracovat prožitou traumatickou situaci, kterou sexuální násilí je. Díky projektu jsme mohli také vytvořit Funkční specifikaci pro připravované specializované Centrum pro oběti sexuálního násilí.

Podívejte se na záznam závěrečné konference projektu, kde jsme inovační proces v naší organizaci shrnuli a hovořili i o dalších přínosech projektu a metody HCD.

Projekt proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí byl realizován od 1.12.2019 - 30.3.2022 a byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 Nahoru


Artemis

V mezinárodním projektu ARTEMIS jsme se zaměřovali na evropský ochranný příkaz; analyzovali jsme jeho používání, dobrou praxi a zvyšovali jsme povědomí právníků a pomáhajících organizací o možnostech jeho využívání.

V projektu jsme spolupracovali s pěti partnerskými organizacemi: Ebit s.r.l. (Itálie), PROGEU – Progress in European Union (Itálie), Autonomous Women's House Zagreb (Chorvatsko), Mesogeiako Institouto Meleton Koinonikou Fylou Idryma (Kypr), Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy (Řecko).

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o možnostech využívání evropského ochranného příkazu (dle směrnice EU 2011/99/EU), který umožňuje soudní ochranné příkazy vydané v rámci jednoho členského státu, uplatňovat i v jiném členském státu EU. Vedle toho projekt cílil na zlepšení dovedností a znalostí v implementaci této směrnice.

V rámci projektu byla vytvořena příručka Evropský ochranný příkaz - Vše, co jste chtěli vedět, a báli jste se zeptat. Ke shlédnutí je záznam přednášky Veroniky Ježkové, vedoucí právních služeb proFem, a spolupracující advokátky Martiny Houžvové Vše, co jste chtěli vědět o EPO, ale báli jste se zeptat. Stáhnout si rovněž můžete stručný informační dokument o institutu EPO.

Projekt ARTEMIS: Promoting the right of protection of women through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection Order (878592 — ARTEMIS — JUST-AG-2019/JUST-JACC-AG-2019) je podpořen Evropskou komisí a probíhá od 02/02/2020 do 02/02/2022.

 Nahoru


Break the silence II.

Cílem projektu Break the Silence II bylo přenést do českého prostředí znalosti amerických odbornic a odborníků na sexuální násilí a práci s oběťmi. K naplnění tohoto cíle vedly tyto aktivity projektu: Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a močnosti řešení, na které vystoupila řada odbornic a odborníků na téma, včetně Jennifer Landhuis z USA a Lisy Arntzen z Norska. Konference se konala 22. října 2019 v Praze. Výstupem z konference je Elektronický sborník příspěvků. Další aktivitou byl následný workshop realizovaný Jennifer Landhuis, která je ředitelkou SPARC (organizace zaměřující se na téma stalkingu) a dále působí v organizaci AEquitas zaměřující se na téma domácího a sexuálního násilí. Má více než 22 let zkušeností v přímé práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí a také jako lektorka v těchto tématech. V neposlední řadě byly v rámci projektu realizovány workshopy pro studentky a studenty právnických fakult, jejichž obsah vycházel také z poznatků získaných díky konferenci. Pro tyto účely byly vytvořeny vzdělávací materiály, které byly studentům a studentkám distribuovány.

Projekt č. SEZ80019GR0043 byl realizovaný v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020 a byl podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.

Nahoru


Podpora nadstavbových služeb pro oběti násilí

Cesta z násilného vztahu bývá velmi těžká a vyžaduje dlouhodobou práci. Psychologická pomoc a právní zastupování usnadňuje obětem domácího a sexuálního násilí vztah opustit, vyrovnat se s jeho následky a opět naplno žít svůj život. Zároveň jsou tyto služby běžně velmi finančně nákladné. Nadační fond Tesco tak umožnil poskytování bezplatných psychoterapeutických konzultací a služeb našich právníků a právniček.

O udělení příspěvku z programu "Vy rozhodujete, my pomáháme!" hlasovali samotní zákazníci Tesco. Děkujeme za Vaši podporu!

Díky projektu jsou podpořeny služby v naši pobočce v Benešově, a to v období 10.3 - 10.9.2020.

Nahoru


Komplexní podpora obětem i díky nadaci C&A

Komplexní pomoc klientkám ohroženým domácím či sexuálním násilím jsme mohli poskytovat také díky C&A Foundation. proFem zajišťuje svým klientkám a klientům komplexní podporu, a to jak sociální a právní, tak i psychologickou, a čerpá ze vzájemné synergie těchto aspektů poskytovaných klientům a klientkám pod jednou střechou.

Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2020 v rámci kampaně C&A Foundation: Inspiring World Campaign 2019.

Nahoru


Vybavení nové konzultační místnosti díky Siemens

Díky příspěvku společnosti Siemens jsme zrenovovali a vybavili naši novou konzultační místnost, můžeme tak poskytovat služby většímu počtu klientek. 

Ročně poskytneme pomoc a podporu přibližně 300 klientkám – obětem domácího a sexuálního násilí. Často se setkáváme s tím, že musíme některé klientky odmítat z důvodu naší nedostačující kapacity, anebo je možné tyto klientky objednat při dlouhé objednací lhůtě.

Povaha domácího nebo sexuálního násilí však často vyžaduje rychlé jednání a pomoc klientkám. Proto jsme i díky Siemens schopni rychleji a flexibilněji reagovat na potřeby našich klientek, neboť jsme schopni poskytovat naše služby i v další konzultační místnosti, tedy více klientkám zároveň.

Projekt probíhal od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 díky příspěvku společnosti Siemens.

Nahoru


Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

Projekt umožnil přenos informací, dobré praxe a zvyšování kapacity v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí díky bilaterální spolupráci s norskými partnerskými organizacemi.

V rámci tohoto projektu byly podpořeny dvě inicitativy: 1) studijní cesta šesti členek týmu proFem do Norska; 2) organizace konference k tématu sexuální násilí a spolupráce s Norskou expertkou, která na konferenci vystoupila jako řečnice.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit kapacity proFem v oblasti přímé práce s oběťmi sexuálního násilí, prohloubit poskytované služby a zvýšit jejich komplexitu, a to prostřednictvím právě úzké spolupráce s norskými partnerskými organizacemi.

Podrobný článek o tom, jak studijní cesta proběhla a fotogalerie - zde.

Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a byl podpořen Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Nahoru


Love and Respect - Preventing TDV II

V mezinárodním projektu Love and Respect jsme se zaměřili na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let).

V projektu jsme spolupracovali se šesti dalšími partnery a to z Evropy a Jižního Kavkazu: Sakhli – Advice Centre for Women (Gruzie), Society Without Violence (Arménie), CESI - Center for Education, Counselling and Research (Chorvatsko), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko). S partnery jsme se setkávali na mezinárodních setkáních v ČR, Rakousku, Španělsku, Itálii a v Chorvatsku.

V rámci projektu byly realizovány čtyři zásadní výstupy: výzkum, facebookové skupiny (instagram), sdílená platforma a online kvízy.

Výzkum sloužil k porovnání a zjištění rozdílů nebo podobností v tématu partnerského násilí dospívajících a mladých objevujících se napříč zmíněnými zeměmi. Facebookové skupiny a instagram umožnili vytvořit prostor, pro samotné dospívající a mladé lidi, který zvyšuje informovanost a osvětu o partnerském násilí. Vznikla také sdílená webová platforma www.love-and-respect.org, která slouží jako zdroj informací o partnerském násilí dospívajících a mladých. Posledním zásadním výstupem projektu byly interaktivní kvízy, tedy čtyři webové aplikace uveřejněné na výše zmíněné platformě. Každý z kvízů se zaměřuje na konkrétní téma související s partnerským násilím mladých, a to zdravý vztah, sexualita, kyberšikana a vztah k sobě sama.

Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny. Primárně na dospívající a mladé lidi, dále také na pracovníky a pracovnice, kteří se v rámci své pracovní náplně s dospívajícími a mládeží setkávají a v neposlední řadě na obecnou veřejnost.

V rámci projektu proběhl také Kulatý stůl, jehož cílem bylo upozornit na závažnost tématu partnerského násilí dospívajících a mladých lidí. Účastníci kulatého stolu se poté shodli na doporučeních pro jednotlivá ministerstva.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhal od roku 2017 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Ambassadors of Love and Respect

Projekt Ambassadors of Love and Respect byl součástí většího projektu Love and Respect, který cílil na zvýšení informovanosti veřejnosti, a to především mladých lidí, o partnerském násilí ve vztazích mladistvých.

Cílem tohoto menšího projektu bylo zaškolit dobrovolníky a dobrovolnice, kteří a které v projektu působili jako peer pracovníci.

Projekt Ambassadors of Love and Respect se sestával ze dvou hlavních aktivit - školení v Gruzii v září 2018 a evaluačního setkání v České republice v červenci 2019.

Záměrem školení v Gruzii byl zaškolení dobrovolníků v práci se sociálními médii, seznámení s tématem partnerského násilí mladistvých a zvýšení kompetencí a dovedností k moderování facebookových skupin. Čtyřdenní setkání v Praze, v prostorách Toulcova dvora, pak mělo za úkol zhodnotit tuto roční spolupráci, podívat se na to, co se dařilo a s jakými bariérami se peer pracovníci případně setkávali.

Projekt Ambassadors of Love & Respect probíhal od roku 2018 do 2019 a byl financován díky programu Evropské unie Erasmus+.

Nahoru


Break the Silence

Cílem projektu s názvem Break the Silence bylo pozitivně ovlivnit podmínky obětí sexuálního násilí v ČR a zvýšit povědomí o tomto tématu.

Klíčovými aktivitami projektu byla konference na téma sexuálního násilí a workshop formou "mini moot courtu", tedy simulovaného soudního jednání, které vycházelo z reálné praxe proFem. Určeny byly primárně studentům právnických fakult, policejních akademí, sociální práce apod. jakožto budoucím tzv. odborníkům prvního kontaktu s oběťmi sexuálního násilí. Jsme totiž přesvědčeni, že právě studenti a studentky takovýchto oborů představují klíčový potenciál pro změnu diskurzu práce s oběťmi sexuálního násilí, vyšetřování sexuálních trestných činů, soudní nebo soudně-znalecké problematiky.

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2019 za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice.

Nahoru


Znalci a jejich činnost - návrh komplexní právní úpravy

Současnou právní úpravu znalecké činnosti, pocházející z roku 1967, považujeme za nedostatečnou. Cílem tohoto projektu proto bylo zpracovat konkrétní doporučení a připomínky k nové úpravě soudně znalecké praxe, která zajistí standardizaci úrovně znaleckých posudků a zavede právní odpovědnost znalců za nekvalitní znalecké posudky.

V rámci projektu jsme zorganizovali rovněž workshopy a konferenci s předními znalci a zástupci právnických profesí a závěrečnou tiskovou konferenci. Výstupy byli prezentovány na vládních výborech i prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., která se podílela na přípravě legislativních úprav.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Nahoru


Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví

Na lékaře a zdravotní sestry jako na tzv. odborníky prvního kontaktu (jsou totiž často prvními, kdo mohou odhalit, že pacient/ka je obětí domácího či sexuálního násilí) se zaměřil tento pilotní výzkum. Jeho prioritou bylo zhodnotit, zda lze standardizovanou procedurou (v tomto případě dotazníkem o čtyřech otázkách) zachycovat případy domácího násilí a sbírat data ve zdravotnictví. Zjišťoval ochotu zapojení v pacientských řadách a průchodnost na úrovni lékařů a zdravotních sester i systému poskytování zdravotní péče. Zúčastnilo se ho 615 pacientů a pacientek a 22 zdravotnických pracovníků na osmi pracovištích tří různých nemocnic.

Další aktivity představovalo zkoumání zahraniční praxe, realizace dvou kulatých stolů a prezentace výsledků pilotního šetření na tiskové konferenci.

Více se o projektu dozvíte v našem tiskovém prohlášení. Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nahoru


Budování kapacity organizace

Projekt se zaměřoval na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její profesionality a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. Cílem projektu bylo zhodnocení strategického plánování, fundraisingu, oblasti lidských zdrojů a oblasti nabízených produktů a služeb, vytyčení potřebných změn a jejich implementace do praxe. V každé oblasti jsme spolupracovali s jedním/ou či více externími poradci/kyněmi - specialisty/kami s dlouholetou praxí, kteří nás provedli procesem vyhodnocování a zlepšování.

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2018 za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Nahoru


Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

V návaznosti na projekt „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace proFem realizovala v roce 2012 a ze kterého vyplynulo, že největší část nákladů na řešení následků domácího násilí leží právě v oblasti zdravotnictví, jsme se rozhodli tuto oblast podrobněji prozkoumat a provést rozsáhlý sběr dat. Našeho reprezentativního výzkumu, který jsme prováděli po celé ČR, se zúčastnilo 3058 respondentek, se kterými byl osobně vyplněn dotazník zaměřující se na zkušenost s domácím násilím a souvislost se zdravotním stavem a s náklady na léčbu zdravotních následků domácího násilí. Realizaci výzkumu měla na starosti partnerská organizace MindBridge Consulting. Výsledky studie jsme prezentovali v červnu 2016 na zvláštní konferenci.

Cílem projektu bylo podpořit argumentaci, že prevence domácího násilí je zásadní a vyplatí se, a to, kromě jiného, také z ekonomických důvodů. Dále jsme získali informace o dopadech domácího násilí na zdraví žen (např. o charakteru zranění, chronických onemocněních, době hospitalizace, atd.) a o přítomnosti dětí u domácího násilí mezi partnery.

Projekt byl realizován v letech 2015 až 2016 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Nahoru


Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reagoval na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem projektu bylo, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí.

Díky tomuto projektu začalo fungovat poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze. Dále byly zřízeny dvě pobočky Intervenčního centra proFem, a to v Berouně a v Benešově, která zajistila dostupnost komplexní pomoci obětem domácího násilí v jižní a jihozápadní části Středočeského kraje.

Dalším cílem bylo navázání funkční interdisciplinární kooperace subjektů, které pracují s oběťmi sexuálního násilí a s oběťmi domácího násilí. A spustili jsme také kampaň, informující laickou i odbornou veřejnost o dostupnosti služeb, možnostech pomoci obětem sexuálního a domácího násilí a oběti o jejich právech.

Projekt byl realizován v letech 2014 až 2016 za finanční podpory Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP fondů 2009-2014.

Nahoru


Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Inovativní projekt Daphne - Staying safe online: gender and safety se v mezinárodní perspektivě zaměřil na genderový rozměr problematiky násilí prostřednictvím internetu a informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou byla mládež ve věku 14 – 26 let.

První aktivitu tvořil výzkum, mapující status quo mezi mládeží, jenž proběhl ve třech partnerských zemích – v České republice, v Polsku a na Kypru. Jeho součástí bylo i zřízení bezplatné právní poradny pro osoby ohrožené násilím na internetu. Vzdělávací a informační rozměr projektu přidaly semináře pro vyučující a studující, mezinárodní konference, antologie s výstupy projektu a mediální kampaň.

Projekt byl realizován v letech 2013 - 2014 za finanční podpory programu Evropské komise DAPHNE. Koordinovala jej Gender Studies, o.p.s. – Česká republika. Partnery projektu byly Mediterranean Institute of Gender Studies - MIGGS - Kypr, Fundacja Feminoteka – Polsko a proFem, o.p.s. - Česká republika.

Nahoru


Mluvme spolu o domácím násilí

Preventivní workshopy pro studující především středních a vyšších odborných škol v rámci tohoto projektu usilovaly o „výchovu“ studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.

Tématy workshopů bylo násilí ve vztazích a šikana. Doplnila je také soutěž o nejlepší „sociální reklamu“, zaměřenou na domácí násilí a násilí na ženách.

Projekt byl realizován v letech 2012, 2015 a 2016 za finanční podpory Nadace Avon.

Nahoru


Gruzie – ochrana práv obětí domácího násilí

Dvouletý projekt realizovala společnost Adra, proFem byl jeho partnerem. Reagoval na přetrvávající tabuizaci a absenci dlouhodobého a udržitelného řešení, které by v zemi na pomezí Evropy a Asie umožnilo obětem domácího násilí opustit své partnery.

Smyslem nejen tohoto projektu (společnost Adra realizuje hned několik podobných projektů v různých zemích) bylo docílit větší míry rovnosti mužů a žen a podporovat státní politiku, která by směřovala k odstranění diskriminace žen ve společnosti a zavedla mechanismy pro ochranu obětí domácího násilí.

Naší strategií bylo podpořit místní neziskové organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí, zejména pak v regionech, kde je povědomí o možných postupech v takové situaci minimální. Projekt se také podílel na zlepšení občanské informovanosti a angažovanosti a kvalitnějším zajištění zázemí, školení a koordinace pomáhajícím profesionálům (sociálním pracovníkům a psychologům), právníkům, policistům, státním zástupcům a soudcům, kteří pracují přímo s oběťmi domácího násilí či s nimi přicházejí do styku. Jednou z důležitých cílových skupin byli též budoucí představitelé legislativního systému - studenti právnických fakult.

Projekt proběhl v letech 2012 až 2013 za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí v programu transformační spolupráce, ve spolupráci s pobočkou ADRA Hradec Králové. Na gruzínské straně se na projektu podílely organizace Georgian Young Lawyers´Association a Antiviolence Network of Georgia.

Nahoru


Foundation open society institute - „Právní hlídky“

Tento projekt zahrnoval naši dlouhodobou aktivitu, tedy poskytování bezplatného právního poradenství pro osoby ohrožené či postižené domácím násilím AdvoCats for Women, a v rámci poradny provozovanou telefonickou linku právní pomoci.

Druhým pilířem projektu bylo vypracování pilotní studie aplikace právních nástrojů v občanskoprávních a trestních řízení, týkajících se domácího násilí. V rámci této části projektu jsme navázali spolupráci s právnickými fakultami vysokých škol a jejich studenty za účelem zjištění, nakolik využívají soudy možné právní nástroje v případech domácího násilí.

Na tento pilíř navazovala školicí a přednášková činnost (zúčastnili jsme se například senátní konference „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?") a konečně politický lobbing.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Nadace Open Society Fund.

Nahoru


Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie se inspirovala zejména prací rakouského Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí, kterou zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004. Studie v České republice byla založena především na dostupných statistikách ministerstev vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Pro přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí byl v lednu 2012 proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.

K tématu jsme uspořádali konferenci, výsledky studie jsme prezentovali na půdě Senátu a došlo také k jejich medializaci.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory americké nadace Vital Voices a společnosti AVON v České republice.

Nahoru


Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reagoval na zahraniční zkušenosti s cílem poukázat na rizika chudoby u žen, které jsou postižené domácím násilím, a jejich dětí. Uspořádány byly tři pracovní skupiny, v rámci nichž byl problém popsán a zaznamenán, a poté proběhla závěrečná tisková konference, na které bylo předloženo doporučení s návrhy řešení.

Výstupem projektu byl překlad studie WAVE, analyzující jednotlivé, vzájemně propojené aspekty problému (zdraví, vzdělání, bydlení, rozvod a rozchod, psychosociální podpora a poradenství, právní pomoc). Reflektovali jsme však rovněž česká specifika, mimo jiné skrze pracovní setkání s odborníky a odbornicemi. Vydána byla písemná doporučení pro zainteresované instituce tak, aby mohlo dojít k efektivní změně situace a prevenci.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Nadace Open Society Fund.

Nahoru