Aktuální projekty | Profem

S odvahou na cestě k Centru pro oběti sexuálního násilí

Iva Peterková

S odvahou na cestě k Centru pro oběti sexuálního násilí

Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund a prostředků EHP a Norska podpoří naši cestu k Centru pro oběti sexuálního násilí.

Naše organizace prochází zásadním procesem transformace v Centrum pro oběti sexuálního násilí; navyšuje počet zaměstnanců, kapacitu i spektrum poskytovaných služeb, pročež je pro ni zásadní se zaměřit na nastavení procesů, sdílení a postupů uvnitř organizace.

V rámci projektu Cesta k Centru jsme získali prostředky k systematickému přerodu organizace prostřednictvím sdílení organizační kultury, zvýšení efektivity sběru dat a práce s nimi, optimalizace organizační struktury, interních procesů a finančních mechanismů na potřeby Centra. V průběhu realizace projektu budeme usilovat o následující:

I) Napříč zaměstnanci organizace zvědomit základní hodnoty organizace a nastavit systém jejich sdílení vývoje.

II) Nastavit efektivní systém sběru dat z poskytovaných služeb a fungování organizace a systém jejich využití a práce s nimi pro potřeby: organizace a zvyšování efektivity služeb, PR a zviditelňování tématu, advokační činnosti vedoucí k systémovým změnám.

III) Optimalizovat organizační strukturu, personální a provozní pravidla, vč. nastavení interní interdisciplinární spolupráce mezi jednotlivými službami.

IV) Modifikovat finanční mechanismy v reflexi transformace organizace, vč. revize vnitřních postupů a pravidel a revize fundraisingového plánu

V průběhu projektu jsme zpracovali a schválili Etický kodex.

Kodex vychází z principů lidských práv a základních svobod, zejména lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, a principu nezávislosti organizace. Tyto principy jsou pro nás klíčové při práci s klientkami a klienty našich služeb, při kontaktu s kolegy a kolegyněmi i při budování organizace jako celku.

Pro jakékoliv dotazy týkající se projektu kontaktujte Ivu Peterkovou (iva.peterkova@profem.cz). 

Projekt Cesta k Centru pro obět sexuálního násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt realizujeme v termínu od 1.4.2022 do 31.3.2024.

 

The project Journey to the Center for Victims of Sexual Violence is being implemented from 1.4.2022 till 31.3.2024.

The project reacts to the transformation of our organization that is related to the creation of the first specialized Center for victims of sexual violence in the Czech Republic. The creation of the Center implies major operational, personal, and financial changes. Currently, a number of operational documents are not available, since they were not needed before due to the type of organization and services. Although there will be a need to strengthen staff capacity and introduce shift working, there are not yet adequate processes in place to build and share the culture and values of the organization. There has been a longstanding lack of effectiveness in collecting and evaluating data based on direct work with victims, which will be all the more necessary for the transformation of the organization. Demands for funding to cover operations will increase, while not all existing resources will remain relevant. Failure to address this situation will increase the risk of unclear processes, staff frustration, fluctuation, lack of funding, and therefore the need to cut services, which may negatively impact the effectiveness of the organization's functioning, hence the quality of services. That is the reason why in this project we will focus on harmonizing the culture of our organization, revising the data collecting system, internal processes, and financial mechanisms, in a way that will respond to the Center’s needs. Some of the outputs of the project will be a new ethical codex, an updated system for data collection and created methodology for it, or new internal documents such as working rules. That will facilitate an effective and sustainable way of running our organization and providing our services, which will be beneficial to our workers and therefore to the target group.

During the project, we prepared and approved the Code of Ethics (in Czech language). 

The Code is based on the principles of human rights and fundamental freedoms, especially human dignity, personal freedom and equality, and the principle of organizational independence. All the principles listed above are key to our work with clients using our services, fellow colleagues and to building our organization as a whole.

A short summary of the most important principles and standards is available here.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The program promotes citizens’ active participation in public life and decision-making and builds the capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.