Aktuální projekty | Profem

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Iva Peterková

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Inovace sociální služby pro oběti sexuálního násilí za využití metody Human Centered Design.

Díky podpoře získané v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy máme možnost se v projektu zaměřit na cílovou skupinu klientů a klientek, obětí sexuálního násilí. Dle dosavadních zkušeností pracovnic proFem nejsou aktuálně poskytované služby této cílové skupině dostačující a nedaří se jim pokrývat její komplexní potřeby. Z toho důvodu díky projektu sociální službu pro oběti sexuálního násilí inovujeme a vytváříme takovou intervenci, která bude mít co největší pozitivní přínos pro naše klientky a klienty. Projekt je realizován od 1. 12. 2019 - 28. 02. 2022.

Při procesu inovování služby vycházíme z metody Human Centered Design, tzv. metody zaměřené na člověka, která nám umožňuje zohlednit potřeby jednotlivých aktérů, resp. klientů a klientek sociální služby. V projektu jsou tedy jejich potřeby zkoumány a zároveň jsou zkoumány možnosti jejich naplnění.

V rámci projektu vznikne

  • metodika pro práci s oběťmi sexuálního násilí, reflektující jak potřeby, tak aktuální trendy v práci.

Projekt proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí byl pod registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/17_083/0014018 podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.