Aktuální projekty | Profem

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Eva Michálková

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky Magistrátu hl.m. Prahy.

Cílem projektu je poskytnout pomoc obětem trestné činnosti a to prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných těmto obětem a zvyšování povědomí a informovanosti o tomto typu trestné činnosti, jeho dopadech a možnostech řešení.

V rámci projektu budeme realizovat skupiny pro oběti sexuálního násilí, chatové poradenství včetně tvorby nového chatovacího nástroje reagujícího na potřeby jak naší organizace, tak obětí násilí, které se prostřednictvím této služby na organizaci obrací. Dále se zaměříme na posílení kompetencí zaměstnanců organizace v oblasti práce s oběťmi sexuálně motivované trestné činnosti. Díky podpoře projektu bude také vytvořena inovativní pomůcka pro objasnění aspektů a dopadů traumatického prožitku, kterou budeme využívat v přímé práci s oběťmi násilí. 

Projekt Primární a sekundární prevence násilí v rodině V,  je realizován od 1.1.2021 do 31.12.2021 za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.