Aktuální projekty | proFem

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Eva Michálková

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky Magistrátu hl.m. Prahy.

Cílem projektu je poskytnout pomoc obětem trestné činnosti a to prostřednictvím informování o existujících rizicích, možnostech ochrany a poskytování poradenství, a dále zvyšovat rozsah a kvalitu služeb poskytovaných těmto obětem.

V rámci projektu vznikne mobilní aplikace nejen pro oběti sexuálně motivované trestné činnosti, ale i pro širokou veřejnost, která poskytne informace o tom, co je to sexuální násilí a kam se v případě ohrožení tímto násilím mohou obrátit a jaké služby využít.

Díky podpoře projektu budou posilovány kapacity pracovnic proFem v oblasti sexuálního násilí, specifických dopadů na oběti a způsobů práce s nimi, přičemž budou mít možnost tyto nově nabyté zkušenost rovnou využít v přímé práci s klienty a klientkami.

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině IV,  je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.