Aktuální projekty | proFem

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Iva Peterková

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva spravedlnosti.

Obětem trestných činů se dostalo větší pozornosti ze strany zákonodárců a justice v rámci zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Avšak, jak ukazuje praxe, nebývá samotné naplňování práv garantovaných tímto zákonem dostatečné. Oběti často nejsou poučeny o svých právech a nárocích, pročež postrádají základní orientaci v této oblasti. V návaznosti na tuto situaci pak nejsou schopny se domoci svých zákonných nároků. Špatnou praxí a neznalostí orgánů činných v trestním řízení pak může docházet a v některých případech dochází k sekundární viktimizaci obětí.

Na tuto situaci reagujeme projektem ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestné činnosti, který realizujeme za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti.

V rámci projektu proFem může v roce 2019:

  • poskytovat právní poradenství a konzultace obětem trestné činnosti v Berouně, Benešově, Příbrami a Praze,
  • posilovat spolupráci s orgány činnými v trestním řízení,
  • realizovat setkání interdisciplinárních týmů, které pracují s oběťmi trestných činů, převážně domácího a sexuálního násilí,
  • zřídit platformu pro poskytovatele pomoci obětem trestných činů, která umožňuje diskusi aktuálních témat mezi poskytovateli,
  • zajistit osvětu a publikační činnost prostřednictvím publikace edukačních materiálů pro širokou veřejnost a zpravodaje Vaše právo určeného pro profesionály v této oblasti,
  • spustit video kampaň „Práva obětí trestných činů“ s cílem oslovit širokou veřejnost

Projekt ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestných činů byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.