Otázka:

Dobrý den,je se mnou vedeno správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s úřadem práce.MUZWTE MI PO PRECTENI PROSIM PORADIT, KDO JE V PRAVU A JAKE MAM SANCE?? DEKUJI MNOHOKRAT Podle ust. § 31 odst písm. C) zákona č.435/2004 Sb. Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s úřadem práce, jestliže § 31 c)neoznámí rozhodné skutečnosti ve stanovené lhůtě (§ 27, 42). ukoncil jsem zamestnani dohodou k 30.4.2008.Dne 2.5.2008 jsem požádal o zařazení do evidence uchazečů o zamestnani v miste trvaleho bydliste (BRNO).Pobyvam vsak uz 7 let v Praze,kde jsem doposud pracoval a hodlam pracovat nadale.Od zamestnavatele jsem jeste nemel vyhotoveny zapoctovy list. Dalsi schuzku se mnou sjednali na 20.5. (ja chtel i drive),20.5 jsem pak konal pracovni pohovor v Praze. Dne 30.5.jsem obdrzel postou zapoctovy list,potvrzeni o vysi prumerneho vydelku atd. a dne 3.6. se dostavil do Brna na urad prace.Tam mi rekli, ze se mnou bude vedeno spravni rizeni ve veci vyrazeni z evidence z duvodu mareni soucinnosti.z.c.435/2004 Sb,§ 31 Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s úřadem práce, jestliže d) se nedostaví na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c) dolozil jsem ucast na vyberovem rizeni a neucast ze dne 20.5.2008 mi byla omluvena a spravni rizeni zastaveno.v USNESENÍ rozhodl Úřad práce Brno-město o zastaveni spravniho rizeni.Odůvodnění ze dne 17.7.2008 : Cituji:„Dne 25.6.2008 úřad práce obdržel potvrzení zaměstnavatele, že jste se dne 20.5.2008 účastnil výběrového řízení, avšak na místo jste nebyl přijat. Nepřítomnost na úřadu práce dne 20.5.2008 Vám tak byla omluvena a úřad práce správní řízení zastavil“ dne 17.7 zahajil DALSI spravni rizeni z duvodu mareni soucinnosti, tentokrat z duvodu c)neoznámí rozhodné skutečnosti ve stanovené lhůtě (§ 27, 42) Cituji:„ Ve smyslu tohoto ustanoven (ust. § 27 odst 2 )jste měl úřadu práce do osmi kalendářních dnů oznámit, z jakého důvodu jste se na úřad práce na sjednanou návštěvu nemohl dostavit. To jste neučinil.Vaší povinností však bylo oznámit tyto důvody nejpozději dne 28.5.2008. Z výše uvedených důvodů bylo Vaše jednání posouzeno jako maření součinnosti s úřadem práce “ Otazka zní: urad prace obdrzel 25.6.2008 potvrzení zaměstnavatele, že jsem se dne 20.5.2008 účastnil výběrového řízení,potvrzeni akceptoval a nenamítal nic proti datu jeho doručení a nepřítomnost na úřadu práce dne 20.5.2008 mě tak byla omluvena a úřad práce správní řízení zastavil. Je v tomto případě možné, aby mě úřad obvinil z maření součinnosti, když mi omluvu uznal a absenci omluvil, a poté napsal že jsem mařil, když jsem se neomluvil v termínu do 8 dní? Je omluva považována za ROZHODNOU SKUTEČNOST podle § 31 c)???? TENHLE PŘÍSTUP MĚ NAŠTVAL. OPRÁŠIL JSEM SVÉ CHABÉ ZNALOSTI PRÁVA Z VYSOKÉ ŠKOLY,NASTUDOVAL JSEM ZÁKONÍKY a rozhodl jsem se, že se jen tak nedám. Dále podotýkám, že na uradu prace jsem byl poprve a naposled, zejmena kvuli tomu, abych si nemusel hradit ydravotni pojisteni v situaci, kdy jsem bez prijmu. K 30.7.2008 jsem požádal o vyřazení z evidence a pracuji od srpna. Od května do 10.9. kdy obdržim mzdu za srpen,žiju z úspor. Platím podnájem v Praze,a další výdaje nutné k životu. Doposud (19.8.2008)jsem neobdržel ANI KORUNU v rámci podpory v nezamestnanosti.Peníze mi došli a musim si pujcovat! Urad mi v teto tizive situaci nepomohl,ta byrokracie mi jen hazela klacky pod nohy. napsal jsem uradu prace následující : Tímto se ve smyslu ustanovení § 83 odst.2 a ustanovení § 82 odst.1 a 2 Zákona č. 500/2004 Sb. odvolávám proti rozhodnutí ze dne 17.7.2008(ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ), které je v rozporu s právními předpisy.Rozhodnou skutečnost, tedy potvrzení o zaměstnání a jiné listiny od zaměstnavatele jsem převzal na poště dne 30.5.2008. Změnu této skutečnosti, resp. tedy jejich doručení, obdržení a následné doložení na ÚP , jsem učinil 3.6.2008. Nenastal tedy důvod, aby ze strany úřadu bylo mé chování označeno jako maření součinnosti s ÚP. Napadám tímto rozhodnutí o zahájení správního řízení, a odvolávám se na ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb, které říká, že správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy a podle ostatních základních zásad činnosti správních orgánů dle §2 odst. (2,3,4). Ve smyslu ustanovení §42 Zákona č.435/2004 Sb je rozhodnou skutečností pro vedení v evidenci a jejím osvědčení v tomto případě potvrzení o zaměstnání. (obdržena 30.5.2008, tedy skutečnost, resp.její změnu, která rozhoduje o vedení v evidenci, povinen oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů, což jsem učinil. Ve smyslu tohoto ustanovení jsem tuto skutečnost, která je rozhodná pro vedení v evidenci, osvědčil dne 3.6.2008 V tomto smyslu rovněž až poté, co uchazeč osvědčí rozhodnou skutečnost pro vedení v evidenci ,je uchazeč veden v evidenci, následují další věty z Odst.2) § 27, které upravují povinnosti oznamovat změny těchto skutečností a důvody nedostavení se v daném termínu (nemůže však jít o retroaktivní platnost vtahující se k datu 20.5.2008, když rozhodnou skutečnost pro vedení v evidenci jsem doložil 3.6.2008 a navíc omluvu na 20.5.2008 doložil rovněž a byla UP uznána a předchozí správní řízení zastaveno." NAKONEC JSEM ještě využil Ustanovení § 19 odst.(2) Zákona č.435/2004 Sb , ve znění pozdějších předpisů, který říká 2) Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny tohoto úřadu. dne 2.5.2008 jsem nebyl poučen o možnosti využít § 28 tohoto zákona, který říká : § 28 Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušný úřad práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání úřadem práce, v jehož správním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. PODOTÝKÁM, že se zdržuji v Praze a že jsem na to pracovníky na úřadu práce upozorňoval!! PASÁŽE ZE ZÁKONA: Podle ust. § 31 odst písm. C) zákona č.435/2004 Sb. Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s úřadem práce, jestliže neoznámí rozhodné skutečnosti ve stanovené lhůtě (§ 27, 42). (Rozhodnými skutečnostmi podle § 27 a § 42 se rozumí) § 42 (1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. (2) Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to například potvrzením o zaměstnání, dohodou o pracovní činnosti, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. § 27 (1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v žádosti o zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce a poskytování služeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a pracovní rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou určeny pro účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely stanovené zvláštními právními předpisy. (2) Skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání; změny těchto skutečností, s výjimkou nástupu do zaměstnání a výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3, je povinen oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. VE STEJNÉ LHŮTĚ JE POVINEN OZNÁMIT DŮVODY, PRO KTERÉ SE NEDOSTAVIL NA ÚŘAD PRÁCE VE STANOVENÉM TERMÍNU.Nástup do zaměstnání je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů doložit vznik pracovněprávního vztahu; obdobně je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit zahájení výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3. (3) Uchazeč o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bydliště, je povinen tuto skutečnost nejpozději do 8 kalendářních dnů ohlásit úřadu práce, u něhož je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Úřad práce převede ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.

Odpověď:

Dobrý den,

podle mého názoru jste měl na ÚP zavolat, popř. jiným způsobem oznámit, že se dne 20.5. na ÚP nedostavíte z důvodu pracovního pohovoru. Neoznámení této skutečnosti do 8 dnů je zřejmě kvalifikováno jako maření součinnosti a proto bylo zahájeno správní řízení o vyřazení z evidence ÚP. Sice jste doložil, proč jste se na ÚP v daném termínu nedostavil, ale až o měsíc později (25.6.). Podle §27 odst. 2 zákona o zaměstnanosti musí uchazeč doložit důvody proč se nedostavil na ÚP ve sjednaném termínu také do 8 dnů, jako u jiné rozhodné skutečnosti. To, že ÚP akceptoval omluvu z 25.6. (tedy o měsíc zpožděnou), je podle mého názoru chyba ÚP. Zřejmě proto s Vámi zahájili nové správní řízení, tentokrát pro maření součinnosti z důvodu uvedeném v § 31 písm c) - neoznámení rozhodné skutečnosti ve stanovené lhůtě. i když ÚP jednou akceptovat zpožděnou omluvu, nic to nemění na faktu, že jste se do 8 dnů neomluvil, resp. neoznámil rozhodnou skutečnost.

Odvolat se můžete až proti rozhodnutí správního orgánu, tedy až po té, co ÚP rozhodne, zda jste byl či nebyl vyřazen z evidence. Nelze se odvolat proti zahájení správního řízení (ve Vašem případě bylo řízení zahájeno z moci úřední, a to doručením oznámení o zahájení správního řízení). Odvolací lhůta je 15 dní od doručení rozhodnutí. Doporučuji Vám tedy počkat na rozhodnutí ÚP a teprve podle toho, jak bude rozhodnuto a čím bude ÚP argumentovat, postupovat dále.

S pozdravem

 

Odpovídá: Zuzana Zárasová