Otázka:

dobrý den,po 8 letém manželství ve kterém mě manžel týral jak psychicky i fyzicky jsem se rozhodla definitivně od něho odejít. Mám 6-letého syna již ve své péči,protože jsem již jednou odešla a podala žádost o rozvod.Pak jsem uvěřila jeho slibům že se změní a vrátila se k němu.A právě v té době jsem zjistila že si neplatil asi 10let soc.a zdra.pojiš.a že zde vznikl dluh 420000kč.počátek tohoto dluhu je však v době před naším manželstvím.Vzali jsme si ale půjčky aby jsme tento dluh mohli zaplatit.Pokud manžel uzná tento dluh jako svůj i následnou půjčku budu zbavena zodpovědnosti za jeho případné další dluhy?DĚKUJI ZA ODPOVĚD LENKA

Odpověď:

Dobrý den,
Bohužel veškeré dluhy, které vznikly za trvání manželství nesete s manželem společně a nerozdílně. (Občanský zákoník výslovně stanoví, že „Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.")

Občanský zákoník dále stanoví, že: „Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný." Vzal-li si např. manžel nepřiměřeně vysoký úvěr bez Vašeho vědomí, musíte Vy prokazovat, že uvedený závazek přijal bez Vašeho souhlasu a že se nejednalo o běžnou záležitost. Toto ustanovení ještě doplňuje zákon o rodině ustanovením, že: „Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně."

Jinak i občanský soudní řád stanoví, že výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pokud vznikne jednomu z manželů za trvání manželství jakýkoliv platný závazek (s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého), může věřitel manžela, jemuž takový závazek vznikl, požadovat plnění nejen na něm, ale i na druhém z manželů, jenž nebyl účastníkem právního úkonu, z něhož takový závazek vznikl. Pokud tedy vznikne jednomu z manželů jakýkoliv platný závazek tvořící SJM (s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého) na základě smlouvy a to např. kupní či úvěrové, na základě smlouvy o vedení běžného účtu anebo i na základě ručitelského závazku (jímž se např. zajišťuje pohledávka věřitele ze smlouvy uzavřené s třetí osobou a jenž vznikl jednomu z manželů ), tak dlužníkem z uvedených právních úkonů není jen ten z manželů, jenž je jejich účastníkem, ale dlužníkem je i druhý manžel , jenž tyto smlouvy neuzavřel (ev. v případě ručení podle obchodního zákoníku nepřevzal ručitelský závazek).

Z půjčky, která vznikla za trvání Vašeho manželství a vzali jste si ji spolu, budete odpovědni oba dva. Pouze, že byste se v rámci tzv. dohodového rozvodu dohodli, že tuto půjčku převezme manžel, byl by odpovědný pouze on. Ale s tím by musela souhlasit banka, pro kterou to není výhodné.

Rovněž doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc (advokáta).

 

S pozdravem

 

 

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats