Otázka:

Dobrý den, s partnerem již 3 roky spolu nežijeme, stále mě vulgárně uráží i před naším 5ti letým synem v mojí péči, dříve mě i fyzicky napadal-poslední útok byl před půl rokem. Před synem vykládá, že jsem špatná matka, protože syn má příjmení po něm,nikoliv po mě, nebo že syn není jeho syn. Otec má v posudku soud. znalce zapsánu poruchu osobnosti a sám si otec uvedl do zápisu mnou vyvolané trestní komise z důvodu mého napadení, že syn není jeho. Syn se narodil s příjmením po mě, ale na matriku jsme jej zapsali s příjmením otce. Se změnou příjmení otec nesouhlasí,slyšela jsem, že se i přesto dá požádat soud o změnu příjmení - prosím o radu jak postupovat nebo o vzor návrhu, musím k tomu být zastupována, nebo je to jen žádost na soud. Syn žije se mnou a jmenuje se jinak, máte zkušenosti s reakcí lidí s poruchami osobnosti v takovémto případě? Otec mi vyhrožuje tím , že by mohl být syn u něj nastálo - momentálně mu to zaměstnání nedovoluje. Každé předávání syna trnu co bude odehrávat a co opět synovi namluvil. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Změna jména a příjmení je upravena v zákoně o matrikách Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé,nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v
rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost
k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo
příjmení, které má být změněno, zapsáno.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a
místo narození, případně datum a místo uzavření manželství,partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c )místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno,popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a
místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména,nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g)odůvodnění.

 

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být ve Vašem případě přiložen

a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte,
b) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte
musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné
rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
Na žádost vylepíte příslušný správní poplatek. Žadatel zaplatí 100,- Kč:
- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí
Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč.
Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
Jak vidno, podle § 76 odst. 2 matričního zákona je možné podat k soudu návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče.Příslušným soudem bude okresní (obvodní ) soud dle místa bydliště nezletilého.Do návrhu k soudu (návrh na změnu příjmení nezletilého - souhlas otce) uvedete situaci, kterou popisujete ve Vašem dotazu, s tím, že otec není ochoten vyslovit se změnou příjmení Vašeho syna souhlas a požádáte soud o vyslovení souhlasu se změnou příjmení Vašeho syna a uvedete, že proč je to v jeho zájmu (otec násilník, zapřel ho u přestupkové komise). Přiložíte rodný list dítěte. Poté předmětný pravomocný rozsudek nahrazující souhlas otce s příjmením syna přiložíte k žádosti na matriku. Soudní řízení je osvobozeno od soudního poplatku.

S pozdravem

Odpovídá: Právnička týmu AdvoCats