Otázka:

Dobrý den, prosím o radu, jsem vdaná 10 let a od manžela jsem viděla málokdy nějaké peníze. Když jsem kvůli tomu chtěla zažádat o rozvod, dostalo se mi nejdříve slovního napadání, později i fyzického. Máme dvě děti, u kterých mi hrozil, že mi je vezme a že pokud ho udám pro neplacení alimentů, tak se z vězení vrátí a zabije mě. Nyní zmizel neznámo kam a tak jsem se odhodlala k rozvodu. Ale je tu pár věcí, se kterými si nevím rady - máme nájemní byt, získaný po svatbě a tak nevím, jestli ho můžu odhlásit z trvalého bydliště teď nebo po rozvodu, protože mi sem neustále chodí exekutoři a chtějí mi brát věci kvůli jeho dluhům. Vím, že na to mají právo, protože jsou dluhy společné, ale mají právo i na peníze za dluhy, které nemůžu ovlivnit? Např. má dluhy u zdravotních pojišťoven, ale já ho nedonutím chodit do práce nebo má zaplatit 300000 škodu z krádeže.Ještě jeden dotaz, pokud se vrátí a odvede děti ještě před rozhodnutím soudu o péči o děti,můžu s tím něco dělat?Předem děkuji za odpověď Z.T.

Odpověď:

Vážená paní Z.T.,

Vaše situace není jednoduchá a má několik rovin.
Setrvání v manželství - doporučuji podat okamžitě návrh na rozvod manželství a současně s tímto návrhem i návrh na svěření dětí do Vaší výchovy. Neuvádíte, zda bylo o výživném (alimentech) rozhodnuto příslušným soudem. Pokud ne, podejte návrh na placení výživného k tzv. opatrovnickému soudu, kterým je okresní (obvodní ) soud, v jehož obvodu mají Vaše děti bydliště.

Dále můžete podat trestní oznámení na Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy (ustanovení §213 trestního zákona). Dle tohoto ustanovení se dopouští uvedeného trestného činu ten, kdo byť i z nedbalosti neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného. Dle ustálené judikatury se bude jednat o trestný čin, pokud otec nepřispívá na děti po dobu delší než 6 měsíců. Uveďte rovněž na Policii, že Vám manžel vyhrožuje. A nenechte se zastrašit. Vím, že je to těžké, avšak títmo muži často operují a nahání matkám strach. Neuvádíte, za jakou trestnou činnost je Váš manžel ve vězení. Samořejmě, že pokud je tam za násilné činy, poraďte se s odborníky na danou problematiku.

Ohledně dluhů doporučuji podat k příslušnému soudu okamžitě návrh na zúžení Vašeho společného jmění manželů, abyste byla chráněna do doby, než budete rozvedená. Okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu Vašeho manželstvív zaniká i společné jmění manželů (SJM). Do té doby však zpravidla odpovídate s manželem za jeho dluhy společně a nerozdílně.

Občanskáý zákoník stanoví v ustanovení § 145, že: „Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů;jnak je právní úkon neplaný. Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně."

Rovněž zákon o rodině v ustanovení § 21, že: „Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně."

Pokud si tedy manžel bere půjčky ve výši neodpovídající Vašim příjmům nemělo by se jednat o obvyklou správu majetku či o běžnou záležitost. Bohužel praxe je jiná. Exekutoři, jakmile zjistí, že dlužník má manželku, nezkoumají, zda se jedná o běžné ežitost či ne. Vy máte důkazní břemeno a budete se složitě domáhat opět soudní cestou, že manžel si bez Vašeho vědomí vzal nestandardní půjčku. Vaší jedinou záchranou je shora uvedené soudní zúžení SJM (ustanovení § 148 občanského zákoníku - „Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti").

Odhlášení Vašeho manžela ze společné domácnosti je trochu složitější. K uvedenému bytu vám s manželem vznikl i společný nájem, tudíž Vy jej bez jeho souhlasu neodhlásíte. Vy můžete teprve po rozvodu a po vypořádání Vašeho SJM. Pozor na okamžik vypořádání a zánik SJM. Jsou to dvě různé věci- okamžikem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství zaniká Vaše SJM, jak jsem uvedla již výše, ale Vaše SJM není vypořádáno. Na vypořádání SJM máte 3 roky, a to formou dohody, soudní cestou, uplatněním zákonné domněnky. Součástí tohoto vypořádání bude i nájemní právo k bytu - pokud se nedohodnete, tak soud rozhodne, kdo je oprávněn byt užívat. Pak teprve můžete odhlásit manžela, který již nebude v té době Vaším manželem. Pokuste se však dohodnout na příslušném odboru obyvatel, aby s Vámi zahájili správní řízení o jeho odhlášení. Uveďte, že je ve vězení a trvale se v bytě nezdržuje atd. Zpravidla však, poud nejste rozvedení a nemáte dohodu či soudní rozhodnutí o tom, kdo je nájemcem bytu po rozvodu, žádosti o odhlášení nevyhoví.

 

S pozdravem

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women