Otázka:

Dobrý den.Potřebovala bych poradit.Za měsíc má moje sestra první rozvodové stání.Manžel se s ní chce rozvést.Ona je bez práce.On jí vyhrožuje,že jí vyhodí z bytu.Byt je družstevní,ale platil ho jeho zaměstnavatel.Na družstvu jí řekli,že byt je tedy jeho a může s ním nakládat podle libosti(třeba prodat).Sestra je dost psychycky labilní a já se bojím,aby si neublížila.Je zoufalá,neví co s ní bude.Na právníka nemá a já také ne.Děkuji za odpověď. B.

Odpověď:

Dobrý den,

Chápu že situace pro Vaši sestru je dosti stresující, nicméně by si možná nějakého právníka měla najít, aby nepřišla v budoucnu svým neuváženým jednáním o byt či o právo nájemní.
Jedno je teď ale jisté a totiž, že byt či právo nájemní k němu nebude předmětem rozvodového řízení.
Toto bude až předmětem tzv. vypořádání společného jmění manželů, které zaniká právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. Tímto dnem společné jmění zanikne, ale je zapotřebí jej vypořádat, a to bud dohodu, soudně či uplatněním tzv. zákonné domněnky.
Předmětem rozvodového řízení budou příčiny rozvratu manželství, tedy důvody proč manželství nemůže dál plnit svou funkci jak ji má na mysli zákon o rodině, tzn. je hluboce a trvale rozvráceno. Po příčinách rozvratu soud nepátrá pouze, pokud se nedohodly strany o majetku a dětech před rozvodem v rámci tzv. dohodového rozvodu.
U družstevního bytu je důležité, který z manželů a kdy získal členství v družstvu.To bohužel neuvádíte.
Platí následující:
V případě nájmu družstevního bytu je důležitá skutečnost, zda nabyl členství jeden z manželů před uzavřením manželství (ustanovení § 704 odst. 2 ObčZ - občanský zákoník- stal-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.), nebo zda teprve za trvání manželství (ustanovení § 703 odst. 2 ObčZ - Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.). V obou případech vzniká společný nájem družstevního bytu manžely (za podmínky, že manželé spolu trvale žijí). Právní důsledky skutečnosti, kdy byl byt získán, se projeví v souvislosti se členstvím v bytovém družstvu a především pak v souvislosti se zánikem manželství rozvodem.
Jestliže se jeden z manželů před uzavřením manželství stal nájemcem družstevního bytu, vznikne uzavřením manželství společný nájem družstevního bytu manžely (ustanovení § 704 ObčZ). Členem družstva ovšem zůstává pouze původní nájemce (jeden z manželů).
V případě rozvodu manželství pak zanikne právní mocí rozsudku o rozvodu právo společného nájmu bytu a právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl družstevní byt před uzavřením manželství. Rozvedený manžel však není povinen byt vyklidit, dokud mu nebude zajištěna bytová náhrada, v tomto případě náhradní ubytování. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud rozhodnout o právu rozvedeného manžela na náhradní byt. Ustanovení o důvodech „zvláštního zřetele hodných" patří k neurčitým, značně flexibilním pojmům, které ponechávají na soudu, aby z jasně nevymezeného kruhu okolností vyčlenil ty, jež jsou v dané věci pro rozhodnutí o bytové náhradě významné. Z okolností, které v takovém případě přicházejí v úvahu, lze zmínit např. fakt, že rozvedenému manželovi byly svěřeny pro dobu po rozvodu nezletilé děti, příčiny rozvratu manželství, rodinné (sociální, zdravotní) poměry manžela, který má byt vyklidit.
Vznikne-li oběma manželům nebo jednomu z nich za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne uzavřením této smlouvy společný nájem družstevního bytu manžely a současně vznikne i společné členství v družstvu (ustanovení § 703 ObčZ). Z tohoto členství jsou pak oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Pokud za této situace zaniká manželství rozvodem, nastoupí stejná právní úprava (včetně bytových náhrad) jako u společného nájmu nedružstevního bytu.
Rozvod manželství sám o sobě nemá pro právní postavení společných nájemců družstevního bytu žádné právní důsledky. K zániku práva společného nájmu bytu je stejně jako u bytů nedružstevních nutná další právní skutečnost - buď dohoda rozvedených manželů nebo rozhodnutí soudu (ustanovení § 705 odst. 1 ObčZ). Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů, určí soud, který z rozvedených manželů bude jako člen družstva nadále nájemcem bytu. Společné členství v družstvu tímto rozhodnutím soudu ze zákona zaniká.

S pozdravem

 

Odpovídá: Právnička týmu AdvoCats