Otázka:

Dobrý den, delší dobu máme s manželem problémy. Týkají se jak soužití, tak výchovy dětí. Manžel je dominantní, ponižuje mě, uráží, sem tam padne i nějaká rána. Říká, že jsem nesamostatná, neschopná, nic neumím, nejdu kupředu a výchova dětí(2) je špatná. Zjistila jsem, že už půl roku má milenku, kterou údajně miluje. Bydlíme v mém domě (dar od rodičů)a on se chová jakoby nic. Chci se zeptat jestli ho mohu vystěhovat. Bydlení jsme spolu částečně rekonstruovali, investoval on. Má tady trvalé bydliště. Žijeme odděleně skoro rok. Ráda bych věděla, jaký nárok mám na výživné na děti a na sebe (momentálně nezeměstnaná). Rozvod mi zatím nepotvrdil. Manžel podniká a začal podnikat rok před svatbou, je to 18 let. Mám nárok na podíl z jeho firmy? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

je mi líto Vaší situace, pakliže nevidíte možnost jak Váš vztah zachránit, bude zřejmě lepší nastalý stav řešit rozvodem a odpoutat se tak od této stresující záležitosti. Pakliže jste dům dostala od rodičů darem pouze Vy, je pouze ve Vašem výlučném vlastnictví a nebude tedy ani předmětem vypořádání společného jmění manželů v případě rozvodu. Předpokládám, že manžel do rekonstrukce investoval peníze, které získal za trvání manželství a nikoliv peníze které měl ve svém výlučném vlastnictví z doby před uzavřením sňatku. Peníze získané za trvání manželství náleží do společného jmění manželů a proto i investice do rekonstrukce byla Vaše společná. Váš manžel by měl nárok na určitou finanční případně i bytovou náhradu, pakliže by se jí domáhal. Uvádíte, že více než rok žijete odděleně. Vystěhovat manžela můžete, obávám se, pouze na základě rozsudku soudu, ten Vám pak zřejmě uloží povinnost sehnat manželovi náhradní ubytování. Teprve poté co tuto povinnost splníte, bude on povinen se vystěhovat. Potřebného rozsudku se domůžete žalobou na vyklizení předmětného domu. Bohužel Vašemu manželovi svědčí minimálně jakýsi morální status užívání a budete muset u soudu složitě prokazovat důvody pro vystěhování svého vlastního manžela.

Za dané situace se domnívám, že nejsnazší řešení je podat návrh na rozvod, posléze nebo v rámci něho vyřešit i otázku bydlení. Nezmiňujete jak staré máte děti, ale předpokládám, že jsou nezletilé. Rozhodnete-li se proto podat návrh na rozvod, musíte nejprve podat návrh na úpravu poměru k nezletilým dětem. Předpokládám, že děti budete chtít svěřit do Vaší péče. V návrhu uveďte i výši výživného, kterou budete chtít, aby Vám otec měsíčně platil. Místně a věcně příslušný je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu mají bydliště děti. Návrh je osvobozen od soudního poplatku. Současně s návrhem na svěření dětí do Vaší péče podejte i návrh na rozvod. Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. Místně a věcně příslušný je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu jste měli s manželem poslední společné bydliště, případně soud dle bydliště Vašeho manžela (žalovaného). Do návrhu uvedete veškeré rozhodné skutečnosti. Předpokládám, že dohodový rozvod, pro který musí být splněny podmínky stanovené zákonem o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.), nepřichází v úvahu. Popište vzniklou situaci a uveďte, že Vaše manželství je hluboce a trvale rozvráceno a že trváte na rozvodu. U návrhu na rozvod je nutné zaplatit soudní poplatek ve výši 1000,- Kč, případně požádat o tzv. osvobození od placení soudního poplatku v souladu s ust. § 138 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) odůvodňují -li to poměry účastníka. Po rozvodu pak musíte ještě vypořádat majetek - společné jmění manželů, a to do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu. V průběhu řízení o rozvod manželství se k Vašemu návrhu může Váš manžel kdykoliv připojit a usnadnit tak celé řízení.

Ptáte-li se na výživné pro Vás, pak zákon předpokládá, že manželé mají mít hmotnou a kulturní úroveň stejnou. Podle zákona o rodině mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost. Pakliže tuto povinnost Váš manžel neplní, můžete se přiměřeného výživného domáhat u soudu. Soud pak v řízení přihlédne k péči o společnou domácnost a k dalším podstatným okolnostem. Zákon pak počítá i s možností žádat výživné po rozvedeném manželovi. Pokud prokážete, že nejste schopna se živit, můžete žádat, aby Váš bývalý manžel přispíval na Vaši přiměřenou výživu, a to podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Rozvedenému manželovi, který se na porušením manželských povinností na rozvratu manželství nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma (může být jak psychická, tak materiální) může soud přiznat výživné ve stejném rozsahu jako mezi manžely nerozvedenými.

Co se obchodní společnosti Vašeho manžela týká, v případě zániku manželství a následného vypořádání společného jmění /o kterém můžete sepsat dohodu, případně podat žalobu k soudu, a to nejpozději do 3 let ode dne zániku manželství/ Vám nenáleží podíl hodnoty takového obchodního podílu v této společnosti, neboť tento obchodní podíl nabyl Váš manžel před uzavřením manželství. Obchodní společnost je samostatným subjektem a majetek a zisky této společnosti náleží této společnosti. Vy máte nárok pouze na podíl ze zisku, odměny apod, který je vyplácen Vašemu manželovi.

Přeji Vám pevné nervy a hodně zdaru.
S pozdravem

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women