Otázka:

Mám měsíčního syna, ale s jeho biologickým otcem nežiji již více než půl roku, neboť je to agesor a bojím se s ním sdílet domácnost! Žiji proto u rodičů, do RL jsem ho nenapsala a příjmení má syn moje. "Otec" se teď ale domáhá(zatím slovně) zapsání do RL a trvá na tom, aby syn nesl jeho příjmení a aby se stýkal s jeho rodinou. Chtěla bych se proto zeptat, jaká jsou moje práva a především povinnosti! Opravdu se ho bojím a nechci, aby syn prožíval to co já. Moc děkuji!!!

Odpověď:

Dobrý den,

je mi líto, že ve chvíli čerstvého mateřství musíte řešit takto nepříjemné záležitosti. Pro dítě je většinou lepší, pokud má ve svém rodném listě otce uvedeného, neboť může nastat životní situace, kdy například nebudete mít možnost dítě dostatečně finančně zajistit a výživné, které by Vašemu synovi byl jeho otec povinen platit sama uvítáte. Chápu ale, že v situaci , kdy otec je agresor u něhož není jisté zda by svou agresi v budoucnu neobrátil i na dítě je taková úvaha pro Vás nepředstavitelná.

Zákon o rodině upravuje určení otcovství k dítěti několika různými způsoby. Neuvádíte, že byste byli s biologickým otcem Vašeho syna manželé (v tomto případě by se uplatnila tzv. 1.domněnka otcovství, kdy za otce je pokládán manžel matky), proto tedy vycházím z předpokladu, že dítě se Vám narodilo mimo manželství.

V takovém případě lze uplatnit domněnku druhou, upravenou v ustanovení § 52 odst. 1 zákoně o rodině takto:

„Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem."

Protože doposud nebylo otcovství k Vašemu synovi určeno ani tímto způsobem, může v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a 2 zákona o rodině určit otcovství soud, a to na základě návrhu Vás jako matky, muže, který o sobě tvrdí, že je otcem nebo rovněž na návrh dítěte.

§ 54

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

Váš bývalý partner, biologický otec Vašeho syna, se tedy za současného stavu může kdykoliv domáhat návrhem podaným u příslušného soudu, aby byl určen jako otec dítěte. Podle názoru Ústavního soudu ČR má každé dítě, pokud je to možné, právo znát rodiče a má právo na jejich péči. Z tohoto titulu pak tedy pramení povinnost podrobit se v řízení o určení otcovství odběru DNA.

Podání takového návrhu ze strany biologického otce dítěte lze předejít pouze uplatněním již zmíněné tzv. druhé domněnky otcovství podle § 52 odst. 1 zákona o rodině, a to souhlasným prohlášením Vás a jiného muže. Ten se tak z právního hlediska stane otcem dítěte, bude jako otec uveden v rodném listě Vašeho syna, bude mít veškerá rodičovská práva i povinnosti, včetně povinnosti vyživovací, a to i přesto, že není biologickým otcem. Biologický otec by se v budoucnu určení otcovství k Vašemu synovi mohl domáhat pouze v případě, že otcovství muže určeného souhlasným prohlášením by bylo popřeno.

Otcovství může u soudu popřít manžel matky dítěte, což u Vás nepřipadá v úvahu, nebo muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením, ale to pouze ve lhůtě do 6 měsíců od takového souhlasného prohlášení. Po uplynutí této lhůty může být otcovství popřeno pouze na návrh nejvyšší státní zástupkyně, a to tehdy vyžaduje- li to zájem dítěte.

Souhlasné prohlášení rodičů probíhá před příslušnou matrikou, a je třeba předložit rodný list dítěte, občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu), rodné listy. Řízení o souhlasném prohlášení rodičů není zpoplatněno.

S pozdravem

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women