Workshop v Českých Budějovicích

22. 11. 2012

20. listopadu proběhl již druhý workshop v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí", který realizuje proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a s Avon Cosmetics. Tentokrát jsme jeli do Českých Budějovic, kde se workshopu, zúčastnilo rovných 100 studentů a studentek zdejšího gymnázia.

Jednalo se o žáky prvního a druhého ročníku vyššího stupně gymnázia. Zapojení studentů, především prvního ročníku, bylo až překvapivé. I hodnocení workshopu studenty bylo velice příjemné. 71 žáků považovalo seminář za přínosný a srozumitelný. Největší část účastníků zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problém se svým přítelem, který se k ní chová násilně. Nad filmem se rozvinula živá diskuse, ve které jsme se bavili i o hranicích zdravé a chorobné žárlivosti. Kde se tato hranice nachází? Kdy je mírné žárlení příjemné, a kdy již obtěžující? To zjistíte na dalším workshopu, který se bude konat v lednu v Plzni!

Na závěr setkání jsme rozdali studentům dotazník zaměřený na jeho hodnocení. Studenti mimo věcné hodnocení (srozumitelnost a přínos workshopu) navrhovali oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Děkujeme za tyto tipy!

Ráda bych se vyjádřila k jedné anonymní odpovědi, kde se student či studentka podivuje nad chováním násilné osoby s psychopatickými rysy. Abych mohla odpovědět tento dotaz, musím se stručně vyjádřit k typologii násilníků. Ta není jasně stanovená. Autoři rozdělují agresory do skupin dle různých kritérií. Pokud se tedy zaměříme na motivy násilné osoby, můžeme použít typologii, kterou uvedly autorky K. Macková, Z. Bednářová a H. Prokešová:

TYP NÁSILNÍKA A JEHO PROJEVY

Emocionálně reaktivní typ vysoká impulzivita - neschopnost ovládat své pocity, snadno se nechá vyprovokovat, agrese je namířena proti komukoli
Instrumentální typ - násilí je namířeno pouze vůči partnerce
Násilník nadměrně kontrolující své agresivní impulsy - potlačuje otevřené agresivní projevy, za určitých okolností však vybuchne a chová se agresivně. Za své chování se pak stydí a omlouvá se
Násilník, pociťující potěšení z krutosti - osobnost s psychopatickými rysy

Zaměřme se na poslední typ násilníka a to osobnost s psychopatickými rysy. Tím si zároveň odpovíme na otázku studenta „Proč to nějaký patologicky nemocný agresor dělá? Co ho k tomu vede?". Protože ho to těší. Autorky J. Voňková a I. Spoustová popisují ve své knize, že povahové rysy násilné osoby se mnohdy blíží k anamnéze při poruše osobnosti. Tito lidé jsou egocentričtí, necítí pocity viny či studu, manipulují druhými. Jedná se často o vysoce inteligentní lidi, kteří vedou dvojí život. Na venek jsou šarmantní a okouzlující, úspěšní a společenští. Doma se z nich stává člověk, kterému chybí schopnost empatie (nedokáže se vcítit do druhého člověka), tolerance. Pohrdá slabšími osobnostmi, apod. Doufám, že je tato informace dostačující. V opačném případě doporčuji literatuur uvedenou níže.

Použité zdroje:
1. BEDNÁŘOVÁ, Z., MACKOVÁ, K., PROKEŠOVÁ, H. Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně - právní ochrany dětí.

2. VOŇKOVÁ J., SPOUSTOVÁ I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen.