proFem na mezinárodní konferenci v Plzni

19. 6. 2017

Barbora Frolíková

Dne 22. 6. 2017 se v Plzni konala Mezinárodní konference na téma genderově podmíněné násilí. Se svými příspěvky se jej zúčastnily i Jitka Poláková, ředitelka, a Veronika Ježková, vedoucí právnička proFem, o.p.s.

Konference byla určena pro sociální pracovníky a koncipována tak, aby přiblížila nejen sociologicko-filozofické aspekty genderově podmíněného násilí, ale též základní trestněprávní rovinu tohoto jevu.

Jakkoli z úst zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR zazněla teoretická podpora nejen ratifikaci Istanbulské úmluvy, jako základního právního nástroje pro prevenci a stíhání násilí na ženách, legislativní procesy tomuto nikterak nenasvědčují. MSp vyhodnotilo kritická ustanovení trestního zákona (např. trestný čin znásilnění), která by dle odborníků na násilí na ženách měla být zásadně novelizována, za dostačující a korespondující s principy Istanbulské úmluvy. Nicméně zcela nevyloučilo možnost diskuse k chystané novele trestněprávních předpisů.

Dalším velkým zklamáním bylo konstatování zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Davida Pospíšila, že stěžejní novela zákona o sociálních službách, která by zavedla nový typ a pravidla poskytování sociální služby týkající se násilí na ženách, nebyla ze strany Poslanecké sněmovny ČR podpořena, naopak byla předmětem bagatelizujících diskusí, hraničících až z legitimizací násilí na ženách jako takového.

Jitka Poláková společně s Branislavou Vargovou Marvanovou ve svém příspěvku poskytly silně emotivní náhled na patologii domácího násilí a násilí na ženách, vyplývající z praxe pomáhajících organizací a otevřeně pojmenovaly kritické oblasti a odmítly politické znehodnocování a podceňování závažnosti problému.

Ačkoli z právního hlediska jsme, dle Veroniky Ježkové, co do genderově podmíněného násilí správně nakročeni a zásadní právní nástroje již v praxi realizujeme, opětovně bylo nutné připomenout nedostatečnou informovanost o problematice ze strany soudců, jakožto těch, kteří ve svém důsledku rozhodují o dalších osudech aktérů genderově podmíněného násilí a o tom, zda jej lze eliminovat, když už ne zastavit.