Seminář: Právem proti násilí na ženách - Bílá místa české legislativy

29. 9. 2016

Barbora Frolíková

Dne 29.9.2016 se v prostorách Strakovy akademie konal seminář organizace proFem, o.p.s. ve spolupráci s Oddělením rovnosti žen a mužů, Úřadu vlády ČR u příležitosti vydání komplexní právní studie: Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy.

V rámci semináře byla představena studie vypracovaná organizací proFem, o.p.s., jejímž účelem bylo nejen identifikovat legislativní nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách, ale i pojmenovat problémy, ke kterým v praxi dochází. Jakkoli by se totiž mohlo na první pohled zdát, že Česká republika je již „legislativně“ naprosto vybavena, tak na základě provedené studie musíme konstatovat, že tomu tak není.

Z provedené analýzy právního stavu, praktických zkušeností proFem, o.p.s., i dotazování odpovědných profesí (OSPOD, soudy, státní zástupci a policie, NNO, advokáti a notáři) vyplývají jasné závěry a doporučení.

Autorka studie Mgr. Veronika Ježková uvedla: „Nelze popřít, že kvalitní odborníci mohou někdy překlenout chybějící právní úpravu, ale v praxi často vidíme opak. Je proto nutné doladit právní předpisy do té kvality, aby tam, kde nelze spoléhat na lidský faktor, existoval jasný, srozumitelný a závazný právní základ. Stejně tak je nutné, aby byla v systému jasně a transparentně vymezena práva obětí a jejich obsah jim byl dostupný v maximální možné míře“.

 Změny by měly zasáhnout stěžejní právní předpisy českého právního řádu, ať už se jedná o

·ustanovení o vypořádání společného jmění manželů na dobu po rozvodu manželství (§742 občanského zákoníku) tak, aby zákon reflektoval násilí i v rovině majetkoprávního vypořádání manželů;

·explicitní zařazení násilných incidentů, jako kriteriu, k němuž je přihlíženo dle § 907 odst. 2 občanského zákoníku při rozhodnutí o výchovné prostředí nezletilého dítěte;

·propojení řízení o rozvod manželství s řízením o výchovném prostředí a výživě;

·zavedení institutu zálohovaného výživného, jako závazku, který pro ČR vyplývá z mezinárodních dohod;

·vypracování samostatného kvalitního zákona o státem zajištěné bezplatné právní pomoci;

·změny sněmovního tisku č. 658/1, kterým se mění zákon o obětech trestných činů;

· změny základních právních předpisů v souvislosti s chystanou ratifikací Istanbulské úmluvy;

· zvýšení trestní sazby za trestný čin znásilnění podle § 185 trestního zákona, abychom se přiblížili ostatním evropským státům;

·zvážení vytvoření komplexní normy týkající se násilí na ženách obdobnou španělskému Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Věříme, že přijetím navrhovaných změn by se Česká republika zařadila mezi ostatní evropské země, které již samotným obsahem právních norem jasně deklarují, že násilí na ženách netolerují“: uvedla Jitka Poláková, ředitelka proFem.

gallery